Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Študijný program : CHEMICKÉ INŽINIERSTVO
Forma štúdia : interná, externá

1.Ročník

Povinné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Viacfázové reaktory 7 2/1/2 z, s   Markoš
Separácie viaczložkových zmesí 7 2/0/3 z, s   Polakovič
Termodynamika viaczložkových viacfázových systémov 5 2/0/2 z, s   Graczová
Dynamika a riadenie procesov 4 2/0/1 kz   Bakošová
Prestup hybnosti a tepla 8   2/2/2 z, s Stopka
Prestup látky a separácie 6   2/0/2 z, s Markoš
Počet kreditov 23 14  
Počet hodín 17 10  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 3/1 2/0  

 

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Numerická matematika 3 1/0/1 kz   Šabo
Vybrané kapitoly z biochémie 2 2/0/0 s   Varečka
Laboratórium z biochémie 2 0/0/2kz   Varečka
Bioreaktorové inžinierstvo I 6   2/0/1 kz Báleš
Vybrané analytické metódy 3   2/0/0 s Labuda
Laboratórium z analytických metód 2   0/0/2 kz Sádecká
Základy rekombinantných technológií 3   2/0/0 s Čertík
Laboratórium z rekombinantných technológií 2   0/0/2 kz Čertík
Laboratórium z biochemického inžinierstva 5   0/0/5 kz Polakovič
Požiarne inžinierstvo 3 1/0/1 z, s   Jelemenský
Informačné technológie I 2 1/1/0 kz   Fikar
Bezpečnosť chemických procesov 6   2/2/0 z, s Jelemenský
Protivýbuchová prevencia 3   2/0/2 z, s Jelemenský
Algoritmy a programovanie 4   1/2/0 kzs Fikar
Informačné technológie II 3   1/1/0 kz Fikar
Chémia vody a atmosféry 3 2/0/0 s   Prousek
Procesy a technológie úpravy vody 2 2/0/0 kz   Hutňan
Environmentálna analytická chémia 2 2/0/0 kz   Benická
Technológia ochrany ovzdušia 3   2/0/0 s Čík
Procesy a technológie čistenia komunálnych odpadových vôd 5   2/2/0 z, s Derco
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva I 5   0/0/5 kz Drtil
Radiačná ochrana 3   2/0/0 kz Hollá
Počet kreditov 7 16  
Počet hodín 6 13  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/2 2/2  

2.Ročník

Povinné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Technologický projekt 10 0/0/7 kz   Mierka, Drtil
Diplomová práca 30   0/0/23 kz Graczová, Prousek
Počet kreditov 10 30  
Počet hodín 7 23  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 0/1 0/1  

 

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Počítačové navrhovanie výrob 6 0/0/5 kz   Markoš
Bioreaktorové inžinierstvo II 5 2/0/2 z, s   Báleš
Bioseparácie 4 1/0/2 kz   Polakovič
Biofyzikálna chémia 3 2/0/0 kz   Valko
Bioanalytické metódy 3 2/0/0 kz   Šajbidor
Reológia a reometria 2 1/0/1 kz   Stopka
Kvantitatívne hodnotenie rizika 6 2/2/0 z, s   Jelemenský
Projekt hodnotenia rizika 6 0/0/5 kz   Jelemenský
Energetický audit 2 2/0/0 kz   Mierka
Modelovanie procesov ochrany zložiek životného prostredia 4 2/1/0 s   Derco
Procesy a technológie zhodnocovania odpadov 4 2/1/0 s   Hutňan
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva II 6 0/0/6 kz   Drtil
Čistenie priemyselných odpadových vôd 3 2/0/0 kz   Derco
Ochrana a sanácia pôdy 3 2/0/0 kz   Derco
Počet kreditov 20 0  
Počet hodín 16 0  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/4 0/0