Prejsť na obsah
Študenti

Ubytovacia komisia FCHPT

Ubytovacia komisia FCHPT (ďalej už len UK) má 6 členov. Predsedníčkou UK je pani prodekanka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.. Kontaktnou osobou pre ubytovanie študentov z radov zamestnancov je vedúca pedagogického oddelenia, Mgr. Anna Balogová. Študentskú časť UK tvoria 4 študenti.

Počas štyroch  mesiacov (máj až 31.august) členovia UK riešia všetky náležitosti ohľadne ubytovania študentov FCHPT, informujú študentov o termínoch, ktoré je potrebné dodržiavať, pokiaľ študent má záujem dostať ubytovanie. Počas mesiacov máj a jún UK zbiera a spracúva potrebné podklady na pridelenie bodov k ubytovaniu, podľa ktorých sa tvorí poradovník pre pridelenie ubytovania v ubytovacom systéme. Následne počas ďalších troch mesiacov sa na stretnutiach UK prideľuje ubytovanie študentom podľa pridelenej kapacity miest na internátoch. Od 1. septembra  preberá povinnosti ohľadne prideľovania ubytovania Ubytovacie oddelenie STU.

Kontakt na ubytovaciu komisiu: ubytkomfchpt@gmail.com
Kontakt na facebooku: Ubytovacia komisia FCHPT

Dôležité termíny pre ubytovanie:

do 22.06.2018 – doručenie potvrdení na pridelenie bodov k ubytovaniu - prosíme vkladajte ich do schránky pred kanceláriou pani Mgr. Balogovej
28.06.2018 – zasadnutie UK a zadanie pridelených bodov do el. systému
17.07.2018 – riešenie reklamácií pridelených bodov do ubytovacieho systému, 1. pridelenie ubytovania
09.08.2018 – 2. pridelenie ubytovania
22.08.2018 – 3. pridelenie ubytovania (prekladá sa na 23.08.2018 z dôvodu zápisu do 1. ročníka Bc štúdia)

Od 30.08.2018 do 15.09.2018 bude ubytovanie prideľované priebežne, ak sa uvoľní ubytovacia kapacita po študentoch, ktorí sa vzdajú ubytovania alebo im je ubytovanie zamietnuté.   
Od 16.09.2018 prideľuje ubytovanie študentom Ubytovací referát Správy ÚZ ŠDaJ.

Od študentov pre študentov

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Mgr. Anna Balogová (anna_balogova@stuba.sk