Prejsť na obsah
Študenti

Smernice rektora č. 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach STU v znení dodatkov č. 1, 2 a 3.

Ubytovacia komisia FCHPT

Ubytovacia komisia FCHPT (ďalej už len UK) má 6 členov. Predsedníčkou UK je pani prodekanka doc. Ing. Milena Reháková, PhD.. Kontaktnou osobou pre ubytovanie študentov z radov zamestnancov je vedúca pedagogického oddelenia, Mgr. Mária Okoličányová. Študentskú časť UK tvoria 4 študenti.

Počas štyroch  mesiacov (máj až 15. september) členovia UK riešia všetky náležitosti ohľadne ubytovania študentov FCHPT, informujú študentov o termínoch, ktoré je potrebné dodržiavať, pokiaľ študent má záujem dostať ubytovanie. Počas mesiacov máj a jún UK zbiera a spracúva potrebné podklady na pridelenie bodov k ubytovaniu, podľa ktorých sa tvorí poradovník pre pridelenie ubytovania v ubytovacom systéme. Následne počas ďalších troch mesiacov sa na stretnutiach UK prideľuje ubytovanie študentom podľa pridelenej kapacity miest na internátoch. Od 16. septembra  preberá povinnosti ohľadne prideľovania ubytovania Ubytovacie oddelenie STU.

Kontakt na ubytovaciu komisiu: ubytkomfchpt@gmail.com
Kontakt na facebooku: Ubytovacia komisia FCHPT

Dôležité termíny pre ubytovanie:

  • do 25.06.2021 – doručenie potvrdení na pridelenie bodov k ubytovaniu - elektronicky na adresu: maria.okolicanyova@stuba.sk a v kópii na adresu: ubytkomfchpt@gmail.com. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude UK akceptovať potvrdenie od odborného lekára nie staršie ako 1 rok, teda vydané po 1.6.2020.
  • 30.06.2021 – zasadnutie UK a zadanie pridelených bodov do el. systému
  • do 13.7.2021 – podávanie reklamácií
  • 19.07.2021 – riešenie reklamácií pridelených bodov do ubytovacieho systému, 1. pridelenie ubytovania
  • 19.08.2021 – 2. pridelenie ubytovania
  • 26.08.2021 – 3. pridelenie ubytovania

Od 31.08.2021 do 15.09.2021 bude ubytovanie prideľované priebežne, ak sa uvoľní ubytovacia kapacita po študentoch, ktorí sa vzdajú ubytovania alebo im je ubytovanie zamietnuté.   
Od 16.09.2021 prideľuje ubytovanie študentom Ubytovací referát Správy ÚZ ŠDaJ.

Od študentov pre študentov

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Mgr. Mária Okoličányová (maria.okolicanyova@stuba.sk