Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Ing.

Prijímacie konanie pre akademický rok 2021/2022

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium, je druhým stupňom vysokoškolského štúdia.  Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou
skúškou. Externé inžinierske štúdium sa na FCHPT v akademickom roku 2021/2022 neotvára.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Elektronická prihláška

Elektronická prihláška na inžinierske štúdium bude otvorená 15. februára 2021. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.

Povinná príloha k prihláške: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Prílohy k prihláške sú uvedené v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Otvárané študijné programy pre akademický rok 2021/2022 a plánovaný počet prijatých uchádzačov

Z dôvodu zosúlaďovania študijných programov so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ sa študenti zatiaľ prihlasujú na v súčasnosti existujúce študijné programy.

V inžinierskom štúdiu dôjde k zmene v študijných programoch:

  • I-RTP   riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
  • I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

V týchto študijných programoch dôjde k zmene, ktorú uvádza tabuľka, po zosúladení t.j. od septembra 2021.

Študijný program Zameranie Kód programu v AIS UIPŠ kód Plánovaný počet prijatých
uchádzačov pre štúdium
v SJ (SJ a AJ)
Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ
Kód MŠVVŠSR Počet Kód MŠVVŠSR Plánovaný
počet
Minimálny počet
študentov pre
otvorenie ŠP
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve I-AICHP 2621T17 16584 25 104620 1 1
biochémia a biomedicínske technológie I-BBT 2908T09 104538 30 104537 5 5
biotechnológia I-BIOTE 2908T03 16569 30 104657 5 1
chemické inžinierstvo I-CHEI 2831T00 16558 50 104656 10 5
chemické technológie chemické technológie I-CHTI 2822T00 16552 60 104655 2 2
chemické technológie manažment technologických procesov I-CHTI 2822T00 16552 20 104655 5 5
ochrana materiálov a objektov dedičstva I-OMOD 2822T16 11031 10 104654 0 0
potraviny, hygiena, kozmetika potraviny, hygiena, kozmetika I-POHYKO 2940T12 16543 25 104653 0 0
potraviny, hygiena, kozmetika výživa a hodnotenie kvality potravín I-POHYKO 2940T12 16543 15 104653 0 0
prírodné a syntetické polyméry plasty, kaučuk a guma I-PSP 2822T12 11029 25 104651 5 5
prírodné a syntetické polyméry polygrafia a fotografia I-PSP 2822T12 11029 15 104651 0 0
prírodné a syntetické polyméry vlákna a textil I-PSP 2822T12 11029 10 104651 0 0
prírodné a syntetické polyméry drevo, celulóza a papier I-PSP 2822T12 11029 15 104651 0 0
technická chémia analytická chémia I-TCHEM 1420T11 104542 40 104541 5 5
technická chémia fyzikálna chémia I-TCHEM 1420T11 104542 15 104541 5 5
technická chémia organická chémia I-TCHEM 1420T11 104542 15 104541 0 0
technická chémia anorganická chémia I-TCHEM 1420T11 104542 15 104541 5 5
technológie ochrany životného prostredia I-TOZP 2822T24 100568 25 104650 1 1
SPOLU 440 49 40

Termíny prijímacieho konania

1. kolo
podávanie prihlášok: od 15. februára 2021 do 31. mája 2021
prijímacia skúška: nekoná sa
zasadnutie prijímacej komisie: 17. júna 2021

2. kolo
podávanie prihlášok: od 1. júna 2021 do 9. augusta 2021
prijímacia skúška: nekoná sa
zasadnutie prijímacej komisie: 12. augusta 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2021/2022 nasledovne:

pre štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
a pre štúdium v anglickom jazyku: 40 €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné uhradiť:

  1. priamou platbou v elektronickej prihláške
  2. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch použite potrebné údaje uvedené nižšie.

Platbu však uhrádzajte prednostne on-line platbou v e-prihláške.

Potrebné údaje:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol:  pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 1 500.-€ ročne.


Kontaktná osoba: Monika Chorváthová, e-mail: monika.chorvathova@stuba.sk