Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Ing.

Prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium,
je druhým stupňom vysokoškolského štúdia.
Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou
skúškou. Externé inžinierske štúdium
sa na FCHPT v akademickom roku 2017/2018 neotvára.

Elektronická prihláška

Elektronická prihláška na inžinierske štúdium bude otvorená 15. februára 2017. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Prílohy k prihláške sú uvedené v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Otvárané študijné programy pre akademický rok 2017/2018  a plánovaný počet prijatých uchádzačov

Študijný program Zameranie Plánovaný počet prijatých
uchádzačov pre štúdium
v SJ (SJ a AJ)
Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ
Kód
programu
Počet Kód
programu
Počet Minimálny počet
študentov pre
otvorenie ŠP
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 16584 25 104620 1 1
biochémia a biomedicínske technológie 104538 30 104537 5 5
biotechnológia 16569 30 104657 1 1
chemické inžinierstvo 16558 40 104656 5 5
chemické technológie 16552 60 104655 2 2
ochrana materiálov a objektov dedičstva 11031 10 104654 0 0
potraviny, hygiena, kozmetika 16543 25 104653 0 0
prírodné a syntetické polyméry plasty, kaučuk a guma 11029 25 104651 5 5
prírodné a syntetické polyméry polygrafia a fotografia 11029 20 104651 0 0
prírodné a syntetické polyméry vlákna a textil 11029 10 104651 0 0
prírodné a syntetické polyméry drevo, celulóza a papier 11029 20 104651 0 0
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 4254 20 104652 5 5
technická chémia analytická chémia 104542 20 104541 5 5
technická chémia fyzikálna chémia 104542 15 104541 5 5
technická chémia organická chémia 104542 15 104541 0 0
technická chémia anorganická chémia 104542 15 104541 0 0
technológie ochrany životného prostredia 100568 25 104650 1 1
výživa a hodnotenie kvality potravín 104540 20 104539 0 0
SPOLU 425 35 35

Termíny prijímacieho konania

podávanie prihlášok do: 31.05.2017
prijímacia skúška: 14.07.2017
zasadnutie prijímacej komisie: 20.07.2017

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora  9/2015-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2017/2018 nasledovne:

pre štúdium v slovenskom jazyku:
-  20 € elektronická prihláška,
-  50 € papierová prihláška,
a pre štúdium v cudzom jazyku:
-  80 € elektronická prihláška,
-  80 € papierová prihláška.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

Potrebné údaje:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 201700000 – v prípade podania prihlášky len v papierovej forme,
Evidenčné číslo prihlášky – v prípade podania elektronickej prihlášky
Špecifický symbol: 003 – pre oba typy prihlášok
Správa pre adresáta: Priezvisko uchádzača, PK 2017/2018
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 3 500.-€ ročne.


Kontaktná osoba: p. Tatiana Palatinusová, e-mail: tatiana.palatinusova@stuba.sk