Prejsť na obsah
Výskum

Postup pri publikovaní študijnej literatúry na FCHPT STU v Bratislave upravuje smernica dekana 3/2022, preto jej venujte dostatočnú pozornosť. V nasledujúcom texte je iba stručne zhrnutý postup, na rýchlu orientáciu autorov v procese publikácie študijnej literatúry.

Postup publikovania sa skladá s nasledujúci krokov:
  1. zaradenie diela do edičného plánu;
  2. zaslanie diela;
  3. recenzné konanie (úloha odborného redaktora);
  4. rozhodnutie o vydaní diela vo vydavateľstve;
  5. vystavenie objednávky neperiodickej publikácie;
  6. finalizácia diela.

1. Zaradenie diela do edičného plánu

Študijná literatúra sa vydáva v súlade s edičným plánom, ktorý schvaľuje Vedenie FCHPT STU na dvojročné obdobie (aktuálne je schválený edičný plán na roky 2021-2022). O dodatočné zaradenie publikácie do edičného plánu je možné požiadať aj dodatočne. Na zaradenie publikácie do edičného plánu je potrebné vyplniť tlačivo „Návrh na zaradenie diela do edičného plánu“. Vyplnené a riaditeľom ústavu podpísané tlačivo doručí autor poverený komunikáciou s edičnou komisiu jej
zodpovednému členovi. doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
OChBI ÚCHEI FCHPT
NB D3120
zuzana.labovska [at] stuba.sk
Po úspešnom zaradení diela do edičného plánu bude autor o tejto skutočnosti informovaný.

2. Zaslanie diela

Pripravené dielo (najlepšie v pdf formáte) autor zašle
zodpovednému členovi edičnej komisie doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
OChBI ÚCHEI FCHPT
NB D3120
zuzana.labovska [at] stuba.sk
. Edičná rada určí pre dielo odborného redaktora, ktorý bude spolu recenzentmi zodpovedať za posúdenie odbornej kvality diela.

3. Recenzné konanie (úloha odborného redaktora)

Člen edičnej rady bude informovať autora o tom, kto je poverený odborný redaktor pre ich dielo. Autor môže poskytnúť odbornému redaktorovi návrhy vhodných recenzentov. Úlohou odborného redaktora je výber recenzentov a komunikácia s nimi. Recenzenti doručia posudky odbornému redaktorovi (Vzor formulára recenzného posudku). Odborný redaktor postúpi posudky autorovi na vyjadrenie resp. zapracovanie návrhov úprav diela. Na základe hodnotenia recenzentov a vlastného hodnotenia publikácie, odborný redaktor navrhne vydanie diela, úpravu diela, vydanie diela v inej kategórii alebo zamietnutie vydania diela. Svoje stanovisko zašle odborný redaktor
zodpovednému členovi edičnej komisie doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
OChBI ÚCHEI FCHPT
NB D3120
zuzana.labovska [at] stuba.sk
.

4. Rozhodnutie o vydaní diela vo vydavateľstve

Dielo sa vydá iba v prípade kladného vyjadrenia všetkých recenzentov a odborného redaktora. Na základe kategórie publikácie (učebnica pre vysoké školy, skriptum, učebný text), formy publikácie (tlačená, elektronická), rozsahu a nákladu, edičná rada rozhodne, v ktorom vydavateľstve sa publikácia vydá (Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, resp. Vydavateľstvo FCHPT).

5. Objednávka neperiodickej publikácie

Autor vyplní objednávku neperiodickej publikácie pre príslušné vydavateľstvo (Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Vydavateľstvo FCHPT) a podpísanú riaditeľom ústavu ju doručí
zodpovednému členovi edičnej komisie doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
OChBI ÚCHEI FCHPT
NB D3120
zuzana.labovska [at] stuba.sk
. V prípade vydávania publikácie vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU je potrebné dodať rukopis aj vo vytlačenej forme. Doručenie objednávky a tlačenej verzie diela do vydavateľstva zabezpečí člen edičnej rady.

6. Finalizácia diela

Na základe doručenej objednávky na vydanie diela, komunikáciu s autormi preberá zodpovedná osoba z vydavateľstva, ktorá pripraví licenčné zmluvy. Za finálnu grafickú úpravu diela je spravidla zodpovedný autor.

Aktuálne je zodpovedný člen edičnej rady: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (zuzana.labovska@stuba.sk)


Súvisiace dokumenty: