Prejsť na obsah
Uchádzači
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia:  3 roky
Dĺžka štúdia konverzného študijného programu:  4 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Bc.

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, ktorou je obhajoba bakalárskej práce. Externé bakalárske štúdium sa na FCHPT neotvára. Okrem  bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky má FCHPT akreditované aj konverzné študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky. Študijné plány v 1. roku štúdia zahŕňajú predmety, ktorých cieľom je doplniť stredoškolské vedomosti z matematiky, fyziky a chémie, potrebné na zvládnutie vysokoškolského učiva. Študijné plány v 2. – 4. roku štúdia sú rovnaké ako v 3-ročných bakalárskych študijných programoch. Štúdium konverzných bakalárskych študijných programov v slovenskom jazyku je bezplatné počas celej 4-ročnej štandardnej dĺžky.

Informácie o možnostiach bakalárskeho štúdia a otváraných študijných programov s výučbou v anglickom jazyku.

Elektronická prihláška na štúdium:

 • B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
 • B-AIMCHP4 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
 • B-BBFFCH biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • B-BBFFCH4 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
 • B-BIOT biotechnológia
 • B-BIOT4 biotechnológia (konverzný)
 • B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály
 • B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
 • B-CHI chemické inžinierstvo
 • B-CHI4 chemické inžinierstvo (konverzný)
 • B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika
 • B-POVYKO4 potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)

Univerzálna elektronická prihláška na štúdium. 

Upozornenie: Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na bakalárske štúdium bude otvorená 1. decembra 2019. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať. Prílohy k prihláške sú uvedené v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FCHPT STU v Bratislave.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tomto mieste. Originál potvrdenia sa odovzdáva pri zápise.

Študijný program Kód programu v AIS ID Plánovaný počet prijatých uchádzačov Jazyk výučby
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve B-AIMCHP 113709 40 slovenský a anglický jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) B-AIMCHP4 10 slovenský a anglický jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie B-BBFFCH 183507 40 slovenský jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) B-BBFFCH4 10 slovenský jazyk
biotechnológia B-BIOT 16573 100 slovenský jazyk
biotechnológia (konverzný) B-BIOT4 20 slovenský jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály B-CHEMAT 11035 200 slovenský jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) B-CHEMAT4 183289 30 slovenský jazyk
chemické inžinierstvo B-CHI 16560 40 slovenský a anglický jazyk
chemické inžinierstvo  (konverzný) B-CHI4 10 slovenský a anglický jazyk
potraviny, výživa, kozmetika B-POVYKO 104560 100 slovenský jazyk
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) B-POVYKO4 20 slovenský jazyk
SPOLU 620
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve B-AIMCHPxA 113710 20 anglický jazyk
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie B-BBFFCHxA 183508 20 anglický jazyk
biotechnológia B-BIOTxA 104660 20 anglický jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály B-CHEMATxA 104658 20 anglický jazyk
chemické inžinierstvo B-CHIxA 104659 20 anglický jazyk
SPOLU 100
Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku a štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Anglický jazyk môže byť občas potrebný napr. na prečítanie odborných textov.
Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok: od 1. decembra 2019 do 30. apríla 2020
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 7. mája 2020, 19. júna 2020

Termíny pre 2. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok:  od 1. mája do 10. augusta 2020
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 17. augusta 2020

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

20 € prihláška na štúdium v slovenskom jazyku
40 € prihláška na štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.
Potrebné údaje:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol:  pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 3 500 € ročne.

Kontaktná osoba: Monika Chorváthová, e-mail: monika.chorvathova@stuba.sk