Prejsť na obsah
Uchádzači
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia:  3 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Bc.

Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/2019

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, ktorou je obhajoba bakalárskej práce. Externé bakalárske štúdium sa na FCHPT neotvára.

Informácie o možnostiach bakalárskeho štúdia a otváraných študijných programov s výučbou v anglickom jazyku.

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FCHPT STU v Bratislave

Elektronická prihláška na štúdium:

Univerzálna elektronická prihláška na štúdium. 

Upozornenie: Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na bakalárske štúdium bude otvorená 1. januára 2018. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať. Prílohy k prihláške sú uvedené v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FCHPT STU v Bratislave.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Od ak. r. 2018/2019 bude možné študovať aj v akreditovaných 4-ročných konverzných bakalárskych študijných programoch. Študijné plány v 1. roku štúdia zahŕňajú predmety, ktorých cieľom je doplniť stredoškolské vedomosti z matematiky, fyziky a chémie, potrebné na zvládnutie vysokoškolského učiva. Študijné plány v 2. – 4. roku štúdia sú rovnaké ako v 3-ročných bakalárskych študijných programoch. Štúdium konverzných bakalárskych študijných programov v slovenskom jazyku je bezplatné počas celej 4-ročnej štandardnej dĺžky. Viac informácii dostanete s rozhodnutím o prijatí na štúdium a pri zápise na štúdium.

Študijný program Kód programu v AIS UIPŠ kód Kód Plánovaný počet prijatých uchádzačov Jazyk výučby
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve B-AIMCHP 2621R18 123283 50 slovenský jazyk + anglický jazyk
biotechnológia B-BIOT 2908R03 16573 125 slovenský jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály B-CHEMAT 1420R16 11035 300 slovenský jazyk
chemické inžinierstvo B-CHI 2831R00 16560 50 slovenský jazyk + anglický jazyk
potraviny, výživa, kozmetika B-POVYKO 2940R15 104560 125 slovenský jazyk
SPOLU 650
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve B-AIMCHPxA 2621R18 123284 20 anglický jazyk
biotechnológia B-BIOTxA 2908R03 104660 20 anglický jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály B-CHEMATxA 1420R16 104658 20 anglický jazyk
chemické inžinierstvo B-CHIxA 2831R00 104659 20 anglický jazyk
SPOLU 80
Jazyk výučby „slovenský jazyk + anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku a štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Anglický jazyk môže byť občas potrebný napr. na prečítanie odborných textov.
Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok: od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 10. mája 2018, 20. júna 2018

Termíny pre 2. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok:  od 1. mája do 10. augusta 2018
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 15. augusta 2018

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

20 € prihláška na štúdium v slovenskom jazyku
80 € prihláška na štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.
Potrebné údaje:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol:  pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 3 500.-€ ročne.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šipeky, e-mail: katarina.sipeky@stuba.sk