Prejsť na obsah
Fakulta

        prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
dekan fakulty
email: jan.sajbidor@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 325 151, +421 918 674 151
Prodekani



prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
štatutárny zástupca dekana
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné styky a vzťahy s verejnosťou

email: anton.gatial@stuba.sk
tel.: +421 918 674 460

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
prodekanka pre denné a externé bakalárske štúdium, inžinierske a doktorandské štúdium, ďalšie formy vzdelávania, mobility študentov, sociálnu starostlivosť o študentov
email: monika.bakosova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 325 353, +421 917 669 053
       +421 (2) 59 325 424

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
prodekan pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť, spoluprácu s priemyslom, informatizáciu a propagáciu fakulty, styk s odborovým hnutím
email: ludovit.jelemensky@stuba.sk
tel.: +421 918 674 250, +421 905 768 737
Tajomníčka

Ing. Alena Michalová

email: alena.michalova@stuba.sk
tel.: +421 905 505 900