Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia:  4 roky (interná forma) alebo 5 rokov
(externá forma)

Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.

Prijímacie konanie pre ak. r. 2019/2020

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium,
je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené
je obhajobou dizertačnej práce.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských
študijných programov
na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Témy pre akademický rok 2019/2020.

Všeobecné informácie o štúdiu na STU v Bratislave.

Elektronická prihláška na štúdium
Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. marca 2019. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov pre ak. r. 2019/2020

Študijný program Kód v AIS Kód UIPŚ Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium
v SJ (SJ a AJ)
Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ
FCHPT EVI Denná forma Externá forma
Denná forma Externá forma Denná forma Externá forma
Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet
analytická chémia D-ACH 1403V00 4092 2 12868 1 4092 12868 104649 1 104648 1
anorganická chémia D-ANCH 1401V00 4084 1 12864 1 4084 12864 104647 1 104646 1
anorganická technológia a materiály D-ATEM 2802V03 4085 4 4086 1 4085 1 4086 1 104631 1 104630 1
biochémia D-BICH 1410V00 4627 1 12860 1 4627 3 12860 1 104645 1 104644 1
biotechnológia D-BIOT 2908V03 4626 2 12859 1 4626 2 12859 1 104643 1 104642 1
fyzikálna chémia D-FCH 1404V00 4625 3 12857 1 4625 1 12857 1 104625 1 104624 1
chémia a technológia požívatín D-CTPO 2901V00 4624 3 12855 1 4624 12855 104641 1 104640 1
chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR 2895V00 100239 2 100240 1 100239 100240 104627 1 104626 1
chemická fyzika D-CHF 1156V00 4623 3 12853 1 4623 12853 104663 1 104662 1
chemické inžinierstvo D-CHEI 2831V00 4619 2 12851 1 4619 12851 104629 1 104628 1
makromolekulová chémia D-MACH 1405V00 4620 `1 12849 1 4620 3 12849 1 104639 1 104638 1
ochrana materiálov a objektov dedičstva D-OMOD 2811V04 104480 1 104478 1 104480 104478 104479 1 104477 1
organická chémia D-ORGCH 1402V00 4621 1 12843 1 4621 12843 104637 1 104636 1
organická technológia a technológia palív D-OTTP 2804V00 12081 2 12080 1 12081 12080 104635 1 104634 1
riadenie procesov D-RP 2621V03 4622 3 12838 1 4622 12838 104619 1 104618 1
technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI 2811V02 4617 2 12834 1 4617 12834 104623 1 104622 1
technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov D-TSNSPM 1 0 0 0 0 0
teoretická a počítačová chémia D-TPTC 2838V00 4618 1 12831 1 4618 12831 104633 1 104632 1
SPOLU 35 17 10 5 17 17

Termíny prijímacieho konania

podávanie prihlášok do: 31.05.2019
prijímacia skúška: 21.06.2019 (zmena termínu z 18.6.2019 z dôvodu konania štátnych skúšok)
zasadnutie prijímacej komisie: 27.06.2019

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora 4/2017-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 nasledovne:

  • pre štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
  • pre štúdium v cudzom jazyku: 20 €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol:  pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Balogová, e-mail: anna_balogova@stuba.sk