Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia:  4 roky (interná forma) alebo 5 rokov
(externá forma)

Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.

Prijímacie konanie pre ak. r. 2017/2018

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium,
je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené
je obhajobou dizertačnej práce.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských
študijných programov
na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Zoznam tém pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium pre ak. r. 2017/2018.

Všeobecné informácie o štúdiu na STU v Bratislave.

Elektronická prihláška na štúdium
Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. marca 2017. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov pre ak. r. 2017/2018

Študijný programPlánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdiumPlánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ
v SJ (SJ a AJ)
FCHPTEVIDenná forma
Denná formaExterná formaDenná formaExterná forma
Kód programuPočetKód programuPočetKód programuPočetKód programuPočetKód programuPočet
analytická chémia 4092 2 12868 1 4092 12868 104649 1
anorganická chémia 4084 2 12864 1 4084 12864 104647 1
anorganická technológia a materiály 4085 3 4086 1 4085 1 4086 104631 1
biochémia 4627 3 12860 1 4627 3 12860 1 104645 1
biotechnológia 4626 2 12859 1 4626 2 12859 1 104643 1
chémia a technológia požívatín 4624 3 12855 1 4624 12855 104641 1
chemická fyzika 4623 2 12853 1 4623 12853 104663 1
fyzikálna chémia 4625 2 12857 1 4625 1 12857 104625 1
teoretická a počítačová chémia 4618 1 12831 1 4618 12831 104633 1
chemické inžinierstvo 4619 2 12851 1 4619 12851 104629 1
chémia a technológia životného prostredia 100239 2 100240 1 100239 100240 104627 1
makromolekulová chémia 4620 2 12849 1 4620 3 12849 1 104639 1
technológia polymérnych materiálov 4617 2 12834 1 4617 12834 104623 1
ochrana materiálov a objektov dedičstva 104480 1 104478 1 104480 104478 104479 1
organická chémia 4621 2 12843 1 4621 12843 104637 1
organická technológia a technológia palív 12081 2 12080 1 12081 12080 104635 1
riadenie procesov 4622 2 12838 1 4622 12838 104619 1
SPOLU 35 17 10 3 17

Termíny prijímacieho konania

podávanie prihlášok do: 31.05.2017
prijímacia skúška: 21.06.2017
zasadnutie prijímacej komisie: 29.06.2017

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave otvára 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave pre študijný program anorganické technológie a materiály, študijný odbor 5.2.19 anorganická technológia a materiály.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená do 25.07.2017.

prijímacia skúška: 10.08.2017
zasadnutie prijímacej komisie: 15.08.2017

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

v slovenskom jazyku denná forma:

  • 20 € elektronická prihláška,
  • 50 € papierová prihláška,

v slovenskom jazyku externá forma:

  • 25 € elektronická prihláška,
  • 50 € papierová prihláška,

a pre štúdium v cudzom jazyku denná forma:

  • 80 € elektronická prihláška,
  • 80 € papierová prihláška,

a pre štúdium v cudzom jazyku denná forma:

  • 80 € elektronická prihláška,
  • 80 € papierová prihláška.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom. 

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 201700000 – v prípade podania prihlášky len v papierovej forme,
Evidenčné číslo prihlášky – v prípade podania elektronickej prihlášky
Špecifický symbol: 003 – pre oba typy prihlášok
Správa pre adresáta: Priezvisko uchádzača, PK 2017/2018
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Balogová, e-mail: anna_balogova@stuba.sk