Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia:  4 roky (interná forma) alebo 5 rokov
(externá forma)

Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.

Prijímacie konanie pre ak. r. 2022/2023

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium,
je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené
je obhajobou dizertačnej práce.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských
študijných programov
na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Všeobecné informácie o štúdiu na STU v Bratislave.

Témy dizertačných prác.

Elektronická prihláška na štúdium
Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. marca 2022. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov pre ak. r. 2022/2023

Študijný program Kód v AIS Kód UIPŚ Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium
v SJ (SJ a AJ)
Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ
FCHPT EVI Denná forma Externá forma
Denná forma Externá forma Denná forma Externá forma
Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet
analytická chémia D-ACH 1403V00 4092 3 12868 1 4092 12868 104649 1 104648 1
anorganická chémia D-ANCH 1401V00 4084 2 12864 1 4084 12864 104647 1 104646 1
anorganická technológia a materiály D-ATEM-ATEM 2802V03 4085 3 4086 1 4085 1 4086 1 104631 1 104630 1
anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie D-ATEM-KATE 2802V03 4085 2 4086 1 4085 4086 104631 1 104630 1
chémia a chemické technológie (DD) D-CCT 183748 1 - 0 183748 - 183747 1 - 0
biochémia D-BICH 1410V00 4627 1 12860 1 4627 3 12860 1 104645 1 104644 1
biotechnológia D-BIOT 2908V03 4626 2 12859 1 4626 2 12859 1 104643 1 104642 1
biotechnológie (DD) D-BIOTDD 185750 1 - 0 185750 - 185749 1 - 0
fyzikálna chémia, zameranie fyzikálna a biofyzikálna chémia D-FCH-FCH 1404V00 4625 3 12857 1 4625 1 12857 1 104625 1 104624 1
fyzikálna chémia, zameranie teoretická a počítačová chémia D-FCH-TPC 1404V00 4625 2 12857 1 4625 12857 104625 1 104624 1
fyzikálna chémia, zameranie makromolekulová chémia D-FCH-MACH 1404V00 4625 1 12857 1 4625 3 12857 1 104625 1 104624 1
chémia a technológia požívatín D-CTPO 2901V00 4624 3 12855 1 4624 12855 104641 1 104640 1
chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR 2895V00 100239 2 100240 1 100239 100240 104627 1 104626 1
chemické inžinierstvo D-CHEI 2831V00 4619 2 12851 1 4619 12851 104629 1 104628 1
organická chémia D-ORGCH 1402V00 4621 1 12843 1 4621 1 12843 1 104637 1 104636 1
riadenie procesov D-RP 2621V03 4622 2 12838 1 4622 12838 104619 1 104618 1
technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI-TPOLMI 2811V02 4617 2 12834 1 4617 12834 104623 1 104622 1
technológia polymérnych materiálov – ochrana materiálov a objektov dedičstva D-TPOLMI- OMOD 2811V02 4617 1 12834 1 4617 12834 104623 1 104622 1
technol. spracovania a nástroje na sprac. polym. materiálov D-TSNSPM 183543 1 - 0 183543 - - 0 - 0
SPOLU

19

35 16 11 6 18 16

Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok: od 1. marca 2022 do 31. mája 2022
prijímacia skúška: 24. júna 2022
zasadnutie prijímacej komisie: 7. júla 2022

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora 4/2017-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2022/2023 nasledovne:

  • pre štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
  • pre štúdium v cudzom jazyku: 40 €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné uhradiť:

  1. priamou platbou v elektronickej prihláške
  2. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch použite potrebné údaje uvedené nižšie.

Platbu však uhrádzajte prednostne on-line platbou v e-prihláške.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol:  pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Okoličányová, e-mail: maria.okolicanyova@stuba.sk