Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Študijný program Chemické inžinierstvo zabezpečuje výučbu študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Bakalársky študijný program pripravuje absolventov s vedomosťami z odboru chemické inžinierstvo, ktoré umožňujú vytvoriť spôsobilosť ovládať, riadiť a intezifikovať komplexné výrobné procesy zabezpečujúce chemické a fyzikálne zmeny látok vrátane manipulácie materiálových a energetických prúdov od surovín po komerčné produkty a to v oblasti chemických, farmaceutických, potravinárskych a biotechnologických výrob vrátane environmetnálnych technológií. Vlastným jadrom znalostí sú poznatky z oblasti teórie bilancií, prenosových javov (hybnosti, tepla a látky) (bio)chemických reaktorov, separačných procesov, bezpečnostného a nákladového inžinierstva, kombinované základnými poznatkami z chémie, biochémie a matematiky. Nevyhnutnou súčasťou jadra výučby a znalostí z tejto oblasti sú poznatky z laboratórnych prác z chemického inžinierstva so zodpovedajúcimi zručnosťami pri obsluhe zariadení zabezpečujúcich dopravu tekutín, ich ohrev a chladenie v príprave na príslušné chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení na delenie zmesí.
Garant: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., e-mail: ludovit.jelemensky@stuba.sk

Inžiniersky študijný program pripravuje absolventov s komplexnými vedomosťami z odboru chemické inžinierstvo pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických, biotechnologických a potravinárskych výrob a environmentálnych technológií. Ako jediný v SR poskytuje hĺbkové vzdelanie vo všetkých disciplínach chemického inžinierstva ako sú teórie bilancií, prenosových javov, (bio)chemických reaktorov, separačných procesov, systémového, bezpečnostného a nákladového inžinierstva, kombinované s vybranými poznatkami z chémie, biochémie a matematiky. Tieto všeobecné vedomosti sú rozvíjané konkrétnymi poznatkami z aplikačných oblastí procesov a zariadení v chemickom, energetickom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle ako aj v technológiách ochrany životného prostredia. Významnou súčasťou študijného programu sú samostatné a tímové projektové práce zamerané na navrhovanie procesov a zariadení, a na riešenie inžinierskych problémov pri prevádzkovaní výrob, ako aj ekonomickú a bezpečnostnú analýzu. Inžiniersky študijný program je plne kompatibilný s podobnými študijnými programami vo svete.
Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, PhD., e-mail: milan.polakovic@stuba.sk

Doktorandský študijný program pripravuje absolventov, ktorí okrem komplexných vedomostí z odboru chemické inžinierstvo pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických, biotechnologických a potravinárskych výrob a environmentálnych technológií, ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja používané pri sledovaní transportu hybnosti, energie a látky, chemickej kinetiky a rovnováhy vo viacfázových sústavách. Hlboké chápanie mikroskopických a makroskopických charakteristík viacfázových systémov je základom pri návrhu, simulácii, optimalizácii, zvyšovaní bezpečnosti výrob a ochrany životného prostredia, procesov prebiehajúcich v zariadeniach chemickej, farmaceutickej a biochemickej technológie, energetiky a pod. Ako jediný na Slovensku, doktorandský študijný program, ktorý je kompatibilný s podobnými študijnými programami vo svete, vychováva absolventov ktorí ovládajú moderné metódy výskumu aplikovateľné aj v mikro a nanosystémoch (mikroštruktúrované systémy a medicínske inžinierstvo), ktorí sú pripravení na samostatné a originálne riešenia úloh v multidisciplinárnom odbore „Chemické inžinierstvo“.
Garant programu: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. , e-mail: jozef.markos@stuba.sk
Spolugaranti programu: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., prof. Ing. Milan Polakovič, PhD