Prejsť na obsah
Výskum

 

Všeobecné kritériá a tlačivá na obsadzovanie funkčných miest

           Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

           Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesor

           Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest vedúcich zamestnancov

Výsledky výberových konaní

Výberové konanie:1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor  4.1.17 Analytická chémia na Ústave analytickej  chémie
Víťaz: Mgr. Olga VYVIURSKA, PhD.

Výberové konanie: 1 miesto: Odborný asistent v študijnom odbore 9.1.1 matematika na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky na Oddelení matematiky
Víťaz: Mgr. Peter Viceník, PhD.

Výberové konanie: 1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor 8.1.5. Športová kinantropológia na
Oddelení telesnej výchovy
Víťaz: PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.

Výberové konanie: 
1 miesto: profesor v študijnom odbore 4.1.22 biochémia na Ústave biochémie
a mikrobiológie
Víťaz: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

Výberové konanie:
 1 miesto: Asistent pre študijný odbor 5.2.25 Biotechnológia na Ústave Biotechnológie
Víťaz: Ing. Vladimír Krasňan, PhD.

Výberové konanie:
 1 miesto: Docent pre študijný odbor 4.1.22 Biochémia na Ústave biochémie a mikrobiológie
Víťaz: doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

Výberové konanie: 1 miesto: Profesor pre študijný odbor 4.1.17 Analytická chémia  na Ústave analytickej chémie
Víťaz VK: Ing. Tomáš Kurák

Výberové konanie: 1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.19. Anorganická technológia a materiály na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov, pre Oddelenie anorganickej technológie

Výberové konania 2017
Výberové konania 2016