Prejsť na obsah
Výskum

 

Všeobecné kritériá a tlačivá na obsadzovanie funkčných miest

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesor

Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov
 
Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest vedúcich zamestnancov Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov, asistentov a lektorov
Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.19. Anorganická technológia a materiály na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov, pre Oddelenie anorganickej technológie
Víťaz VK: Ing. Marta Ambrová, PhD. 
Výberové konanie:2 miesta: Vedecký pracovník vo výskumnej skupine vedenej prof. Ing. Milanom Polakovičom, PhD. na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU na obdobie 12 mesiacov
Bez výsledku
Výberové konanie:1 funkčné miesto docent v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia a 1 funkčného miesta docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.
Víťazi VK: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.,doc. Ing. Zdenko Takáč, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Riaditeľ ústavu na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.
Víťaz VK: Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.  
 
Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.16 organická chémia na Ústave organickej chémie,katalýzy a petrochémie na Oddelení organickej chémie
Víťaz VK: Ing. Róbert Fischer, PhD. 
 
Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.22 chémia a technológia poživatín na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení potravinárskej technológie
Víťaz VK: Ing. Silvia Pažoureková, PhD. 
 
Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.24 potravinárstvo /výživa a hodnotenie kvalitypotravín na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení výživy a hodnotenia potravín
Víťaz VK: Ing. Lukáš Žemlička, PhD. 

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.21 technológia makromolekulových látok na Ústave prírodných a syntetických polymérov na oddelení plastov, kaučuku a vlákien
Víťaz VK: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.   

Výberové konanie:1 miesto: Profesor v študíjnom odbore 5.2.14 automatizácia na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky pre oddelenie informatizácie a riadenie procesov
Víťaz VK: Prof. Ing. Fikar Miroslav, DrSc.

Výberové konanie:1 miesto: Profesor pre študijný odbor 5.2.23 chémia a technológia životného prostredia na Ústave chemického a enviromentálneho inžinierstva 
Víťaz VK: Ing. prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Víťaz VK: Ing. Branislav Pastucha, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.1. fyzika na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na FCHPT STU
Víťaz VK: Ing. Peter Poliak, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.22 chémia a technológia poživatín na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení potravinárskej technológie
Víťaz VK: Ing. Martina Koňuchová

Výberové konanie:1 miesto: docent v študíjnom odbore 5.2.21 Technológia makromolekulových látok na Ústave prírodných a syntetických polymérov na Oddelení plastov, kaučuku a vlákien.
Víťaz VK: Doc. Ing. Kruželák Ján, PhD. 

Víťazi VK: Ing. Lucia Minarovičová, PhD. , Ing. Martina Beránková, PhD. 

Víťazi VK: Ing. Peter Gajdoš, PhD., Ing. Tatiana Klempová, PhD., Ing. Katarína Furdíková, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: docent v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie. 
Víťaz VK:Doc. Ing. Elena Hájeková,PhD.

 

Výberové konanie:2 miesta: v študijnom odbore 5.2.17 chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálne hoinžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva
Víťazi VK:Ing. Katarína Vaňková, PhD., doc. Ing. Zuzana Labovská PhD. 

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.16 organická chémia na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie na Oddelení organickej chémie 
Víťaz VK:Ing. Matej Babjak, PhD. 

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.18 chemická technológia na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie na Oddelení organickej technológie, katalýzy a ropy
Víťaz VK:Ing. Dana Gašparovičová, PhD. 

Výberové konanie:2 miesta: odborný asistent v študijnom odbore 5.2.14 automatizácua na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky na Oddelení informatizácie a riadenia procesov
Víťazi VK:Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Martin Kalúz PhD.

Výberové konanie:1 miesto: riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU.  
Víťaz VK:Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. 

Výberové konanie:1 miesto: Riaditeľ ústavu na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie. 
Víťaz VK:Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

Výberové konanie:1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor 4.1.18. Fyzikálna chémia na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, pre Oddelenie fyzikálna chémie FCHPT STU 
Víťaz VK:Ing. Marek Fronc,PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.15 Anorganická chémia na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov pre Oddelenie anorganickej chémie
Víťaz VK:Ing. Jaroslava Maroszová,PhD.

Výberové konanie:1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor 5.2.25 biotechnológia na Ústave biotechnológie na FCHPT STU. 
Víťaz VK:Ing. Kristína Markošová PhD.

Výberové konanie: 1 funkčné miesto: odborný asistent v študijnom odbore 4.1.22 biochémia  na Ústave biochémie a mikrobiológie FCHPT STU s nástupom od 01.01.2017.  
Víťaz VK:Ing. Hana Majerová, PhD. 

Výberové konanie: 1 funkčného miesta docent v študíjnom odbore 5.2.18 Chemické technológie na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie. 
Bez výsledku

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU
Víťaz VK: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.


ID: 200/2016  VK: DOCENT,  ODBOR: 4.1.22 biochémia, OD: 01.02.2017, NA: Ústav biochémie a mikrobiológie
Víťaz VK: Doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.

ID: 214/2016 VK: DOCENT, ODBOR: 5.2.14, OD: 12.01.2017, NA: Ústav Informatizácie, automatizácie a matematiky
Víťaz VK: Doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. 

Výberové konanie ID: 179/2016 -  výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.22 chémia a technológia požívatín  na Ústave potravinárstva a výživy na FCHPT STU.
Víťaz VK: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.  

Výberové konanie:
 1 funkčné miesto: Riaditeľ na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU
Víťaz VK: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.  

Výberové konanie:
 na obsadenie miesta odborný asistent pre študijný odbor 4.1.15.  na Ústave anorganickej chémie na Oddelení anorganickej chémie s nástupom od 01.12.2016.
Víťaz VK: Ing. Miroslav Tatarko, PhD. 

Výberové konanie:
1 funkčné miesto:  profesora pre študijný odbor 5.2.18 chemické technológie na Ústave  chemického a enviromentálného inžinierstva  FCHPT STU.  Predpokladaný termín nástupu:  01.12.2016
Víťaz VK: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.  

Výberové konanie: 1 funkčné miesto:  docent pre študijný odbor 4.1.15 anorganická chémia  na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU
Víťaz VK: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.      

Výberové konanie: 
2
 funkčné miesta:  docent pre študijný odbor 5.2.18 chemické technológie na Ústave  chemického a enviromentálného inžinierstva  FCHPT STU. Predpokladaný termín nástupu:  01.02.2017
Víťaz VK: prof. Ing. Igor Bodík, PhD. 
Víťaz VK: 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.     

Výberové konanie: 1 funkčné miesto:  docent pre študijný odbor 5.2.17 chemické technológie na Ústave  chemického a enviromentálného inžinierstva  FCHPT STU. Predpokladaný termín nástupu:  01.02.2017
Víťaz VK: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. 

Výberové konanie: 1 funkčného miesto:  odborný asistent v študijnom odbore 5.2.22 chémia a technológia požívatín  na Ústave potravinárstva a výživy na FCHPT STU. Predpokladaný termín nástupu: 1.01.2017 Víťaz VK: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.  

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúci oddelenia pre Oddelenie jazykov s nástupom od 01.11.2016.
Víťaz VK: Mgr. Magdaléna Horáková

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúci oddelenia pre Oddelenie telesnej výchovy a športu  s nástupom od 01.11.2016.
Víťaz VK: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. 

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.17 Chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU s nástupom od 01.12.2016 
Víťaz VK: Ing. Marek Blahušiak, PhD.