Prejsť na obsah
Študenti

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Nárok na sociálne štipendium má študent:

 • ktorý má trvalé bydlisko na území SR a študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy) alebo  v študijnom programe druhého stupňa (inžinierske programy)
 • ktorému bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko
 • ktorý má prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak študuje študent aj na inej VŠ, o sociálne štipendium môže požiadať len na jednej z nich.

Konanie vo veci priznania sociálneho štipendia podlieha zákonu č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Správne konanie sa začína dňom doručenia žiadosti na príslušnú vysokú školu.

Podanie žiadosti o priznanie/prehodnotenie sociálneho štipendia

Vyplnenú žiadosť o priznanie sociálneho štipendia vytlačte, podpíšte a spolu so všetkými prílohami podajte prostredníctvom Podateľne FCHPT alebo osobne na:

Študijné oddelenie, blok A, číslo dverí A 120

Mgr. Katarína Šipeky

Kontakt: +421 918 674 245, katarina.sipeky@stuba.sk

STRÁNKOVÉ HODINY PRE SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Utorok, štvrtok

12:30 - 14:00 hod.

Žiadosť je možné podať počas celého akademického roka 2021/2022 (od septembra do júna). K žiadosti je potrebné  priložiť  všetky potrebné doklady – originály alebo overené kópie, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.

Vysoká škola si môže za účelom posúdenia nároku na sociálne štipendium vyžiadať aj ďalšie doklady, ktoré je študent povinný predložiť do určeného času, inak môže byť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi prerušené až zastavené.

Žiadosť o priznanie/ prehodnotenie sociálneho štipendia

Okruh spoločne posudzovaných osôb a zoznam dokladov k žiadosti o sociálne štipendium

Informácie o dokladoch, ktoré treba doložiť k žiadosti o priznanie/prehodnotenie sociálneho štipendia

Čestné vyhlásenia

Žiadosť o poskytnutie štipendia je možné podať po zápise na štúdium kedykoľvek počas počas celého akademického roka. K žiadosti je potrebné  priložiť  všetky potrebné doklady – originály alebo overené kópie, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa. Sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť.

Vysoká škola si môže za účelom posúdenia nároku na sociálne štipendium vyžiadať aj ďalšie doklady, ktoré je študent povinný predložiť do určeného času, inak môže byť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi prerušené až zastavené.

Žiadosť si podajte ak aj nebudete mať vybavené ešte všetky doklady (alebo si nebudete istý aké doklady máte doložiť), pretože štipendium sa vypláca spätne od toho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. O chýbajúcich dokladoch a termíne ich doloženia budete informovaný e-mailom alebo osobne.

Priznávanie sociálneho štipendia v praxi znamená, že rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb bude nižší ako hranica príjmu, ktorá sa odvodzuje zo súm životného minima.

Sumy životného minima platné od 1. júla 2021 – 30. júna 2022.

Výška životného minima sa upravuje každý rok k 1.júlu.

Jedna plnoletá osoba

218,06 €

Ďalšia plnoletá osoba( spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba)

152,12 €

Jedno nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

99,56 €

Výška štipendia

Minimálna výška sociálneho štipendia je

10 €

Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho v mieste trvalého bydliska ( okruh do 30 km od sídla VŠ)

255 €

Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúce mimo miesta trvalého bydliska (okruh nad 30 km od sídla VŠ)

305 €

 Nárok na sociálne štipendium nemá študent:

 • ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

 • ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

 • ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods.3 zákona o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,

 • ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,

 • ktorý študuje externou formou štúdia.

Študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je to prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

Vyplácanie sociálneho štipendia

Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia.

Rozhodnutie je právoplatné:

 • dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie,

 • po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si žiadateľ rozhodnutie prevzal osobne alebo bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa v stanovenom termíne       

Splnenie podmienok na priznanie sociálneho štipendia sa posudzuje ku dňu podania žiadosti.

V prípade, že študentovi vznikne nárok na sociálne štipendium, toto sa poskytne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Štipendium sa poskytuje do júna príslušného akademického roka za predpokladu, že študent neprerušil štúdium,

 • s výnimkou žiadosti poskytnutej na 5 mesiacov (hmotná núdza, evidencia na úrade práce),

 • a obojstranným sirotám sa poskytuje aj v mesiaci júl, august.

Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas jedného akademického roka najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

Zohľadňovaný príjem

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi, atď. 

Samostatné posudzovanie študenta

To, že študent nežije s rodičmi automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2 násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi (musia spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky) bez ohľadu na to, či s nimi žije alebo nie, v spoločnej domácnosti.

Viac informácií  o nároku študenta na priznanie sociálneho štipendia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://www.minedu.sk/socialne-stipendia/

Legislatíva k priznávaniu sociálnych štipendií uvedená na web stránke STU.

Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia