Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

 •  Metodológia viacúrovňového dizajnu procesov (Janošovský Ján )
 •  Separácia znečisťujúcich látok z procesného plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého odpadu (Haydary Juma )
 •  Zefektívnenie separácie 2-fenyletanolu v pertrakčno-adsorpčnom hybridnom systéme (Červeňanský Ivan )
 •  Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve (Labovský Juraj )
 •  Zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe vodíka (Variny Miroslav )
 •  Hodnotenie expozície mikroorganizmov pri výrobe bryndze (Ačai Pavel )
 •  Meranie volumetrických a transportných vlastností zmesí obsahujúcich iónové kvapaliny (Steltenpohl Pavol )
 •  Termogravimetrická analýza tuhých materiálov používaných ako surovina pre proces splynovania (Steltenpohl Pavol )
 •  Štúdium prípravy glykozidov tyrozolu v prítomnosti hlboko eutektických rozpúšťadiel (Antošová Monika )
 •  Experimentálne modelovanie dvojreaktorového membránového hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu (Mihaľ Mário )
 •  Optimalizácia prevádzkových podmienok membránovej separácie na čistenie surového bioplynu (Mihaľ Mário )
 •  Návrh separácie azeotropickej zmesi alkohol–voda v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
 •  Difúzia iónov v iónovýmenných membránach počas Donnanovej dialýzy (Červeňanský Ivan )
 •  Posúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizika (Labovský Juraj )
 •  Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
 •  Zlepšenie inherentnej bezpečnosti výroby vodíka (Jelemenský Ľudovít )

Aktuálny zoznam ponukaných prác nájdete na stánke ústavu.