Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Katedra, teraz Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, vychováva chemických inžinierov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom. Za desiatky rokov existencie Katedra vychovala viac ako 700 chemických inžinierov, ktorí absolvovali štúdium pod rôznymi názvami, ale základ vždy tvorili predmety, ktoré sú kľúčové pre profil chemického inžiniera. Prirodzený vývoj skladby a obsahu predmetov za spomínané obdobie súvisí s vývojom obsahu chemického inžinierstva, s rozvojom nástrojov, ako sú napríklad simulačné programy, ktoré sa používajú pri riešení technických problémov, pri analýze a predpovedaní správania sa systémov, či už pre potreby návrhu procesov a zariadení, alebo posudzovaní ich bezpečnosti. Štruktúra predmetov sa menila aj s vývojom potrieb praxe. Stále viac sa obsah chemického inžinierstva posúva od makrosystémov (veľkotonážne technológie) do mikrosystémov (mikroštruktúrované systémy, medicínske inžinierstvo), do aplikácií v biotechnológiách, využívaní alternatívnych surovín pre výrobu materiálov alebo energie. Tento fakt prirodzene ovplyvňuje aj zameranie výskumu a pedagogického procesu.Chemické inžinierstvo ako samostatný študijný program na FCHPT

V roku 2005 došlo v histórii výučby chemického inžinierstva na Slovensku výraznému zlomu. Dovtedy Katedra chemického a biochemického inžinierstva v prvom stupni (bakalárskom) zabezpečovala pre fakultu výučbu základných predmetov ako „Materiálové bilancie“, „Chemické inžinierstvo I“, „Chemické inžinierstvo II“, „Energetika“ a až v druhom (inžinierskom) a treťom (doktorandskom) stupni pripravovala aj vlastných špecialistov.

Začiatkom tretieho tisícročia sa otvorila možnosť pripraviť samostatné študijné programy „Chemické inžinierstvo“ v rámci študijného odboru 5.2.17 Chemické inžinierstvo. Keďže naša katedra (Ústav) je jediná svojho druhu na Slovensku a chemické inžinierstvo sa učí len na FCHPT, študijné programy vo všetkých troch stupňoch tvorili pracovníci našej katedry. Vychádzali sme pritom z odporúčaní Európskej federácie chemického inžinierstva (EFCE), aké by malo byť curriculum absolventa študujúceho chemické inžinierstvo (chemical engineering) . Tieto odporúčania určujú, aké znalosti by mal mať absolvent každého stupňa vzdelávania v študijnom odbore, a tiež aká by mala byť skladba predmetov (z hľadiska počtu kreditov): koľko kreditov by mali študenti získať zo základných predmetov (matematika, fyzika, počítačové znalosti, chémia, biológia), koľko kreditov z chemicko - inžinierskych predmetov (teoretických a praktických) a pod. Pri tvorbe našich študijných programov mi nedá nespomenúť a poďakovať našim kolegom Milici a Jaroslavovi Šefčíkovcom, ktorí doslova „preliezli“ desiatky webových stránok rôznych univerzít v Európe a v Spojených štátoch a porovnávali jednotlivé chemicko - inžinierske programy, sylaby jednotlivých predmetov a pomáhali tak vytvoriť v súčasnosti realizované študijné programy. Sme presvedčení, že študijné programy chemického inžinierstva v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia, tak ako boli akreditované v roku 2004, predstavujú vynikajúci základ nielen pri príprave odborníkov pre prax v chemickom priemysle (prvý a druhý stupeň), ale aj pre vedecký výskum. Súčasne platí, že sme úplne kompatibilní s odporúčaním EFCE a s tým, čo sa vo svete chápe pod pojmom študijný program „chemické inžinierstvo“ . Samozrejme že nič nie je dokonalé a po prvých rokoch sme reakreditovali bakalárske štúdium s určitými zmenami, zameranými na zvýšenie počtu hodín praktických seminárov, v súčasnosti pripravujeme určité zmeny v druhom, inžinierskom stupni.

Stretávame sa so situáciami, keď pri nástupe absolventa do praxe, zamestnávateľ očakáva, že absolvent musí vedieť „všetko“, vedieť riešiť aj špecifické problémy určitej výroby a tak aj k nemu pristupuje. Chemický, potravinársky a farmaceutický priemysel sú veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia priemyslu, a nie je v silách vysokej školy pripraviť absolventa na riešenie všetkých možných situácií a udalostí, s ktorými sa v zamestnaní môže stretnúť. Považujeme za najdôležitejšie, aby bol náš absolvent dostatočne flexibilný, naučený sa učiť a spájať naučené poznatky s praktickou skúsenosťou svojou aj iných, prijímať riešenia, aby bola jeho adaptácia v konkrétnych podmienkach ľahšia a bezbolestnejšia. Našou snahou je presvedčiť zamestnávateľov, aby absolventom dopriali čas, vytvorili priestor na spoluprácu so skúsenými spolupracovníkmi, ktorí ich postupne zasvätia do praktických aspektov a realizácie toho, čo teoreticky ovládajú zo školy. Tu by som chcel poďakovať kolegovi Ottovi Mierkovi, ktorý v spolupráci s vedením Mondi SCP, a.s., Ružomberok vytvoril systém adaptácie našich absolventov v praxi. Systém adaptácie sa ukázal ako veľmi efektívny a v tomto smere začíname spolupracovať aj s Duslo, a.s., Šaľa, Slovnaft, a.s., Bratislava a pod. Budujeme aj sieť kontaktov a vzťahov v rôznych podnikoch a firmách na Slovensku, v ktorých realizujeme odborné praxe (z ktorých študenti robia prezentácie pred odbornou komisiou), v ktorých realizujeme diplomové práce a z ktorých čerpáme námety pre bakalárske a technologické projekty.

Samozrejme, že aj najlepší študijný program by upadol do zabudnutia, keby nemal študentov, absolventov. Pri dnešnej situácii, kedy je počet absolventov stredných škôl nízky a záujem o technické vzdelanie priam mizivý, dali sme si za úlohu, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva (SSCHI), propagovať štúdium na FCHPT a na našom študijnom programe na stredných školách. Po viacročných skúsenostiach môžeme konštatovať, že sa nám tento cieľ darí napĺňať. Svedčí o tom fakt, že od vzniku vlastného študijného programu, sa v bakalárskom stupni do prvého stupňa zapisuje dostatočný počet študentov, a aj napriek relatívne vysokému úbytku v prvých dvoch ročníkoch, počty absolventov (relatívne k počtu zapísaných) sú aj v porovnaní so zvyškom fakulty, veľmi uspokojivé, viď Tabuľku 1. Samozrejme, študentov nestačí len získať, ale treba si ich aj udržať. Nie znížením nárokov na vedomosti Chemické inžinierstvo ako samostatný študijný program na FCHPT V roku 2005 došlo v histórii výučby chemického inžinierstva na Slovensku výraznému zlomu. Dovtedy Katedra chemického a biochemického inžinierstva v prvom stupni (bakalárskom) zabezpečovala pre fakultu výučbu základných predmetov ako „Materiálové bilancie“, „Chemické inžinierstvo I“, „Chemické inžinierstvo II“, „Energetika“ a až v druhom (inžinierskom) a treťom (doktorandskom) stupni pripravovala aj vlastných špecialistov.

Začiatkom tretieho tisícročia sa otvorila možnosť pripraviť samostatné študijné programy „Chemické inžinierstvo“ v rámci študijného odboru 5.2.17 Chemické inžinierstvo. Keďže naša katedra (Ústav) je jediná svojho druhu na Slovensku a chemické inžinierstvo sa učí len na FCHPT, študijné programy vo všetkých troch stupňoch tvorili pracovníci našej katedry. Vychádzali sme pritom z odporúčaní Európskej federácie chemického inžinierstva (EFCE), aké by malo byť curriculum absolventa študujúceho chemické inžinierstvo (chemical engineering) . Tieto odporúčania určujú, aké znalosti by mal mať absolvent každého stupňa vzdelávania v študijnom odbore, a tiež aká by mala byť skladba predmetov (z hľadiska počtu kreditov): koľko kreditov by mali študenti získať zo základných predmetov (matematika, fyzika, počítačové znalosti, chémia, biológia), koľko kreditov z chemicko - inžinierskych predmetov (teoretických a praktických) a pod. Pri tvorbe našich študijných programov mi nedá nespomenúť a poďakovať našim kolegom Milici a Jaroslavovi Šefčíkovcom, ktorí doslova „preliezli“ desiatky webových stránok rôznych univerzít v Európe a v Spojených štátoch a porovnávali jednotlivé chemicko - inžinierske programy, sylaby jednotlivých predmetov a pomáhali tak vytvoriť v súčasnosti realizované študijné programy. Sme presvedčení, že študijné programy chemického inžinierstva v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia, tak ako boli akreditované v roku 2004, predstavujú vynikajúci základ nielen pri príprave odborníkov pre prax v chemickom priemysle (prvý a druhý stupeň), ale aj pre vedecký výskum. Súčasne platí, že sme úplne kompatibilní s odporúčaním EFCE a s tým, čo sa vo svete chápe pod pojmom študijný program „chemické inžinierstvo“ .

Samozrejme že nič nie je dokonalé a po prvých rokoch sme reakreditovali bakalárske štúdium s určitými zmenami, zameranými na zvýšenie počtu hodín praktických seminárov, v súčasnosti pripravujeme určité zmeny v druhom, inžinierskom stupni. Stretávame sa so situáciami, keď pri nástupe absolventa do praxe, zamestnávateľ očakáva, že absolvent musí vedieť „všetko“, vedieť riešiť aj špecifické problémy určitej výroby a tak aj k nemu pristupuje. Chemický, potravinársky a farmaceutický priemysel sú veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia priemyslu, a nie je v silách vysokej školy pripraviť absolventa na riešenie všetkých možných situácií a udalostí, s ktorými sa v zamestnaní môže stretnúť. Považujeme za najdôležitejšie, aby bol náš absolvent dostatočne flexibilný, naučený sa učiť a spájať naučené poznatky s praktickou skúsenosťou svojou aj iných, prijímať riešenia, aby bola jeho adaptácia v konkrétnych podmienkach ľahšia a bezbolestnejšia. Našou snahou je presvedčiť zamestnávateľov, aby absolventom dopriali čas, vytvorili priestor na spoluprácu so skúsenými spolupracovníkmi, ktorí ich postupne zasvätia do praktických aspektov a realizácie toho, čo teoreticky ovládajú zo školy. Tu by som chcel poďakovať kolegovi Ottovi Mierkovi, ktorý v spolupráci s vedením Mondi SCP, a.s., Ružomberok vytvoril systém adaptácie našich absolventov v praxi. Systém adaptácie sa ukázal ako veľmi efektívny a v tomto smere začíname spolupracovať aj s Duslo, a.s., Šaľa, Slovnaft, a.s., Bratislava a pod.

Budujeme aj sieť kontaktov a vzťahov v rôznych podnikoch a firmách na Slovensku, v ktorých realizujeme odborné praxe (z ktorých študenti robia prezentácie pred odbornou komisiou), v ktorých realizujeme diplomové práce a z ktorých čerpáme námety pre bakalárske a technologické projekty. Samozrejme, že aj najlepší študijný program by upadol do zabudnutia, keby nemal študentov, absolventov. Pri dnešnej situácii, kedy je počet absolventov stredných škôl nízky a záujem o technické vzdelanie priam mizivý, dali sme si za úlohu, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva (SSCHI), propagovať štúdium na FCHPT a na našom študijnom programe na stredných školách. Po viacročných skúsenostiach môžeme konštatovať, že sa nám tento cieľ darí napĺňať. Svedčí o tom fakt, že od vzniku vlastného študijného programu, sa v bakalárskom stupni do prvého stupňa zapisuje dostatočný počet študentov, a aj napriek relatívne vysokému úbytku v prvých dvoch ročníkoch, počty absolventov (relatívne k počtu zapísaných) sú aj v porovnaní so zvyškom fakulty, veľmi uspokojivé, viď Tabuľku 1. Samozrejme, študentov nestačí len získať, ale treba si ich aj udržať. Nie znížením nárokov na vedomosti a tvorivosť, ale podaním pomocnej ruky, radou, ukázaním, že nám na nich záleží. Študenti prvého ročníka pri zápise dostanú svojho tútora (učiteľa), ktorý im je nápomocný už pri zápise a potom celé tri roky bakalárskeho štúdia. Oboznámi ich s chodom školy, môžu prísť kedykoľvek po radu, ak majú nejaký problém (a ako ukazuje prax, nielen študijný). V rámci budovania vzťahov na Ústave každý rok, na Mikuláša, v spolupráci s SSCHI, druháci so svojim tútorom pripravia „Mikulášsky večierok“ pre študentov bakalárskeho štúdia nášho odboru, kde pri kvíze, športových turnajoch a dobrom pohostení, spolu s mikulášskym darčekom, majú prváci možnosť spoznať svojich starších kolegov, svojich budúcich učiteľov, a možno sa spoznať aj navzájom. Podobný účel napĺňajú aj ďalšie akcie, ako napr. stretnutie na Železnej studničke, organizované koncom mája a spojené s grilovačkou, futbalom, alebo oslava Dňa študentov, ktorá je opísaná na inom mieste. Doktorandské štúdium hrá významnú úlohu v živote každej vysokej školy, a nie je to inak ani v našom prípade. Doktorandi sa podieľajú vo výraznej miere na tvorbe vedeckých výstupov Ústavu – publikáciách, zúčastňujú sa na pedagogickom procese. V októbri 2005 nastúpili prví študenti podľa novej filozofie organizácie doktorandského štúdia. Aj keď je záujem o doktorandské štúdium kolísavý, stále sa nám darí získať nových doktorandov, a prijatých doviesť k obhajobe. Pritom kritéria sú náročné, každý doktorand ktorý chce obhájiť svoju dizertačnú prácu, musí sa preukázať minimálne dvomi publikáciami v zahraničných karentovaných časopisoch, musí prednášať na medzinárodných konferenciách v jazyku anglickom. Napriek tomu, úspešnosť ukončenia doktorandského štúdia na našom ústave je veľmi vysoká, až 75% doktorandov, ktorí nastúpia na štúdium, ukončí obhajobou, čo je vysoká úspešnosť nielen v rámci fakulty, ale aj v rámci SR. Problémom v našich podmienkach zostáva uplatnenie absolventov doktorandského štúdia. Napriek vysokej kvalifikácii sa im nedostáva finančného ohodnotenia, aké by malo tomuto stupňu vzdelania zodpovedať a to pôsobí demotivujúco a prirodzene ohrozuje kontinuitu rozvoja študijného programu a vedného odboru Chemické inžinierstvo.

Na záver spomeniem už len fakt, že sa nám, vďaka naším kontaktom so zahraničnými pracoviskami, darí osloviť aj študentov z iných krajín EU v rámci programu ERASMUS. V akademickom roku 2010/11 na našom ústave pracovali na projektoch rôznej formy dvaja študenti z Portugalska a dvaja z Veľkej Británie. Z UK prišli aj v školskom roku 2011/2012 dvaja študenti urobiť si diplomovú prácu. Aj naši študenti začínajú využívať túto možnosť, vlani bola jedna študentka semester v Rakúsku, tento akademický rok sme mali jedného študenta v Dánsku a jeden šiel urobiť diplomovú prácu do Nemecka. Jeden zo súčasných doktorandov využil možnosť tohto programu na 6 mesačný pobyt v Taliansku. Vzdelávanie a výchova majú tradične v hodnotovom rebríčku Ústavu vysokú prioritu. Uvedomujeme si, že je udržanie a skvalitňovanie štúdia je permanentný proces, ktorý neustále vyžaduje konfrontáciu s najlepšími na svete, zdokonaľovanie systému štúdia aj skvalitňovanie pracovníkov Ústavu. Vďaka dobrým kontaktom s našimi absolventmi, vo významných funkciách v podnikoch a firmách, sa snažíme o aktualizáciu študijného programu podľa potrieb praxe, spoločne hľadáme cesty na zlepšenie adaptácie našich absolventov v praxi a oceňujeme pomoc pri zvyšovaní atraktivity štúdia chemického inžinierstva.