Prejsť na obsah
Kurzy ďalšieho vzdelávania

Kurzy senzorického hodnotenia alkoholických nápojov, potravín a obalov a kozmetických výrobkov 

 

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM 

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

Ústav potravinárstva a výživy  

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

 

organizuje kurzy Senzorického hodnotenia potravín, obalov a alkoholických nápojov  už viac ako 20 rokov a doteraz bolo uskutočnených už vyše 180 kurzov.

V  tejto tradícii  pokračujeme  a záujemcom ponúkame nasledovné kurzy senzorického hodnotenia:

Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov (akreditované Ministerstvom školstva  SR) v  moduloch:

Senzorické hodnotenie vína (pozrite aj Kam za vínom, Vinotéky & Vinárne)

Senzorické hodnotenie destilátov (pozrite aj Pálenice)

 Senzorické hodnotenie piva (pozrite aj O pive)

Senzorické hodnotenie potravín a obalov

a

Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov (akreditované MŠ SR)

Naše kurzy absolvovala väčšina našich popredných výrobcov potravín a nápojov , predajcov potravín a nápojov, ale aj pracovníkov kontrolných zložiek z oblasti štátnej služby a z oblasti verejnej správy. Počas laboratórnych cvičení, ktoré tvoria prevažnú časť kurzu, pripravíme frekventantov kurzu na to, aby dobre zvládli používané techniky a metódy hodnotenia, ako i záverečné preskúšanie pre získanie certifikátu „Osvedčenie vybraného posudzovateľa“ v zmysle normy ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1. 

Po absolvovaní 2 dňového kurzu (osnova pre dvojdňový kurz) frekventanti dostanú Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré má neobmedzenú platnosť a Osvedčenie  vybraného posudzovateľa podľa ISO 8586 a novely ISO 8586/C1, ktoré má platnosť 3 roky (požaduje sa pri akreditácii skúšobných laboratórií a pod.) 

Ponúkame aj 1 dňové  školenia (osnova pre jednodňový kurz), ktoré je výlučne určené pre tých účastníkov kurzov senzorického hodnotenia , ktorí v minulosti absolvovali 2 dňový kurz a po 3 rokoch od termínu  absolvovania kurzu si potrebuj obnoviť platnosť  certifikátu  Osvedčenie vybraného  posudzovateľa podľa ISO 8586 a novely ISO 8586/C1.

Na organizovaní kurzov sa okrem pedagogických pracovníkov potravinárskych oddelení FCHPT STU podieľajú aj významní odborníci z praxe.

V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku (mailom na nižšie uvedené mailové adresy).

V prípade väčšieho záujmu môžeme kurzy podľa potreby opakovať prípadne termíny prispôsobiť Vašim požiadavkám. 

 

Podrobnejšie informácie o kurzoch senzorického hodnotenia Vám poskytnú: 

Pani Gabriela Sisáková, g.sisakova@zoznam.sk,0905416211
Ing. Vladimír Žúbor, PhD., vladimir.zubor@stuba.sk, 0918 674 197
Prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., lubomir.valik@stuba.sk, 0918 674 518

 

Zoznam držiteľov Osvedčenia vybraného posudzovateľa

 

Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave pripravuje pre Vás a Vašich študentov primerané a zaujímavé laboratórne práce. Laboratórne cvičenia sú určené študentom stredných škôl s cieľom podporiť ich záujem o štúdium prírodovedných odborov, najmä chemických a potravinárskych odborov. Pre stredoškolákov pripravujeme jednoduché a atraktívne laboratórne práce zo všeobecnej a anorganickej chémie, z organickej chémie, z fyzikálnej chémie a z automatizácie a regulácie v chémii, ktoré budú schopní sami zrealizovať v sprievode svojho učiteľa a pod dohľadom vysokoškolského pedagóga. Absolvovanie vybraných laboratórnych prác prispeje k zvýšeniu praktických zručností pri práci s chemikáliami a bezpečnej práce s nimi v chemickom laboratóriu a tiež pri práci s novou laboratórnou technikou. 

          Záujemcovia o laboratórne cvičenie Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov sa môžu informovať a prihlasovať priebežne u doc. Ing. Ivety Ondrejkovičovej, PhD. alebo Ing. Mária Izakoviča, PhD.

emaily: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk, tel. č.: 0918 674107 a 02 52495625;

  mario.izakovic@stuba.sk, tel. č.: 02 52495612.

Konkrétny termín a druh laboratórneho cvičenia sa určí dohodou. Odporúčané termíny v roku 2016 sú: január, február, jún a september. Vážnym záujemcom pošleme záväznú prihlášku.

 

Prehľad pripravených prác 

1. 
Názov: Laboratórne cvičenie z automatizácie a regulácie chemických procesov

Náplň: Výber z prác: Riadenie výšky hladiny v laboratórnych zásobníkoch kvapaliny. Diaľkové ovládanie osvetlenia. Riadenie polohy guľky na naklonenej ploche. Magnetická levitácia. Riadenie robota. Riadenie helikoptéry.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 – 5 hodín (podľa vybraných experimentálnych prác).

2.
Názov: Laboratórne cvičenie z organickej chémie

Náplň: Výber z prác: Vonné látky – príprava a ich využitie. Príprava esterov karboxylových kyselín. Príprava esterov kyseliny octovej. Príprava esterov kyseliny salicylovej. Príprava acylpyrínu. Príprava mydla. Izolácia esenciálnych olejov z rastlinných zdrojov.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu asi 5 h.

3.
Názov: Laboratórne cvičenie z biochémie

Náplň: Enzýmy v bežnom živote. Enzýmová hydrolýza škrobu účinkom slinnej α-amylázy. Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu asi 4 vyučovacích hodín.

4.
Názov: Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie

Náplň: Výber z prác: Meranie pH roztokov. Kyslosť a zásaditosť nápojov a čistiacich prostriedkov. Meranie vodivosti minerálnych vôd. Stanovenie koncentrácie farebných látok. Sledovanie tepelných efektov počas chemických a fyzikálnych dejov. Meranie veličín je možné aj pomocou laboratórneho meracieho systému CoachLab s rôznymi senzormi (merací systém majú viaceré stredné školy). Modrá fľaša – metylénová modrá ako redoxný indikátor. Dúha v rúrke. Elektrochemické články. Daniellov článok. Voda a jej skupenské premeny. Ľad vo vriacej vode. Zmena teploty varu pridaním soli. Horenie sviečky ako fyzikálnochemický dej.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 - 5 hodín (podľa vybraných prác).

5.
Názov: 
Laboratórne cvičenie zo všeobecnej a anorganickej chémie

Náplň: Výber z prác: Elektrolýza vodných roztokov solí a identifikácia produktov. Príprava a skúmanie vlastností oxidov dusíka. Príprava a skúmanie vlastností oxidu siričitého (napr. bieliace účinky, konzervačné vlastnosti). Pokusy s peroxidom vodíka. Fentonova reakcia a jej využitie pri ekologickom čistení znečistených vôd. Rozklad bielidla obsahujúceho chlórnan sodný. Pôsobenie meďnatých zlúčenín na alobal a pozinkované predmety. Príprava práškovej medi a z nej chloridu meďného. Kyselina trihydrogenboritá - príprava a jej všestranné použitie. Kyselina trihydrogenfosforečná ako súčasť domácnosti. Termický rozklad; rozklad prášku do pečiva a salajky. Príprava fotocitlivého železitého komplexu a jeho redukcia pôsobením svetla. Využitie fotocitlivosti komplexu železa pri vytváraní obrazu malého nepriesvitného predmetu. Príprava pyroforického železa.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 - 5 hodín (podľa vybraných prác).

6.
Názov: 
Laboratórne cvičenie z potravinárskej technológie

Náplň: Výber z prác

Izolácia aromatických látok z prírodných zdrojov (z levandule, rozmarínu, rasce a pod.). Spôsoby izolácie  prírodných aromatických látok: Soxhletova extrakcia, destilácia s vodnou parou, macerácia.

Fyzikálne charakteristiky tenzidov. Stanovenie povrchového napätia tenzidov (pracie prostriedky, saponáty,  emulgátory a iné).

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 - 5 hodín (podľa vybraných prác).


  

Základy polygrafie

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda východiská, princípy a postupy polygrafickej technológie a komputerizovaných technológií spracovania textu a obrazu, je oboznámený s najnovšími poznatkami o polygrafických materiáloch, s metódami tlače a hodnotenia kvality v polygrafickom výrobnom reťazci.

Osnova

Úvod do technológie výroby tlačených médií a potlačených obalov

Základy typografie a spracovanie textu

Grafická reprodukcia. Spracovanie obrazu

Farba v grafickej reprodukcii, základy kolorimetrie

Princípy systémov riadenej reprodukcie farby (CMS)

Svetelné zdroje a svetelné prvky v polygrafii

Príprava tlačových foriem pre analógové techniky tlače

Tlačové farby Príprava a vlastnosti viacvrstvových systémov

Papier – informačné médium, výroba papiera a jeho vlastnosti  

Princípy analógových a digitálnych tlačových techník, kvalita tlače

Dokončovacie spracovanie – lakovanie a laminovanie výtlačkov, knižné väzby

Balenie potravín a požiadavky na obalové materiály

Multimédia, tlačená elektronika a materiálová tlač

Odborný garant

prof. Ing. Michal Čeppan,  PhD.

Organizačný garant

Doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

Tel.: 0259325227

Email: viera.jancovicova@stuba.sk

dĺžka vzdelávacieho programu

60,00 hodín

Forma: 5 dvojdňových sústredení v priebehu jedného semestra

Miesto konania

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

5 dvojdňových sústredení v priebehu jedného semestra

Cena

500€

Priznané právo

Akreditovaný:

vydalo MŠVVaŠ SR,  číslo: 0473/2013/103/1

Platnosť akreditácie od: 14.10.2013 do: 13. 10. 2018

 

Kľúčové slová         polygrafia, kolorimetria, obaly, materiály, tlačové techniky

Obsah

Východiská, princípy a postupy polygrafickej technológie, komputerizovaných technológií a spracovania textu a obrazu, najnovšie poznatky o polygrafických materiáloch, metódach tlače a hodnotení kvality v polygrafickom výrobnom reťazci

Druh vzdelávania

 

Forma

Prednášky, exkurzia

Cieľová skupina

Pracovníci polygrafického a obalového priemyslu, riadiaci pracovníci, technológovia, pracovníci marketingu, pracovníci grafických štúdií, vydavateľstiev a reklamných agentúr, samostatní podnikatelia v polygrafii a príbuzných oblastiach. Požadované vzdelanie minimálne stredoškolské.

Odbor

polygrafia

Forma ukončenia

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

 Akreditácia POA:0473/2013/103/1 

 

 

 

XXXII. Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho kurzu nadobudne aktuálne poznatky z prírodovedných predmetov (najmä chémie, biológie a fyziky) a z príbuzných odborov, ktoré bude schopný využívať pri vyučovaní, pri príprave žiakov na vysokoškolské štúdium a pri práci s talentovanými žiakmi.

Osnova

Prednášky  (12 h)

Exkurzia po FCHPT (2 h)

Každoročne aktualizované témy zamerané predovšetkým na správnu výživu a životosprávu, chémiu bežného života a ochranu zdravia, nové trendy v chemických technológiách a v ochrane životného  prostredia,  na aktuálne témy z prírodovedných predmetov a na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT).

Odborný garant

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.

Organizačný garant

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.

Tel.: 0918 674107
email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

Dĺžka vzdelávacieho programu

14 h

 Forma: prezenčná

Miesto konania

FCHPT STU v Bratislave

Termín: každoročne koncom augusta

Cena

0 € (bezplatný)

Priznané právo

Kľúčové slová
Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ
Odbor Chemicko-technologický
Forma ukončenia Osvedčenie


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na XXXII. Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s názvom Chemické látky a zdravie. Seminár sa bude konať v dňoch 30.8. a 31.8.2018 v Aule F. Kozmála (poslucháreň CH16) na prízemí v novej budove FCHPT na Radlinského 9.
Seminár je určený učiteľom, ktorí sa radi vzdelávajú, ale nepotrebujú získavať kredity.
Účastníkom seminára na požiadanie vydáme potvrdenie o absolvovaní vzdelávania. Účasť na seminári je bez poplatkov.
Záväznú prihlášku, prosím Vás, vyplňte, podpíšte a pošlite poštou na adresu uvedenú v prihláške alebo podpísanú a naskenovanú prihlášku pošlite emailom na adresu: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk.

Nezabudnite:  
- záväznú prihlášku s požiadavkami na ubytovanie poslať najneskôr do 20. mája 2018;
- záväznú prihlášku bez požiadaviek na ubytovanie poslať najneskôr do  20. júna 2018.
Viac informácií nájdete v pozvánke, v programe a v záväzných prihláškach:

pozvánka na seminár 
program seminára 
záväzná prihláška  

Laboratórne cvičenia pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU) pozýva stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov na celodenné laboratórne cvičenie, ktoré sa bude konať dňa 21.9.2018 (piatok). Laboratórne cvičenie voľne nadväzuje na laboratórne cvičenia, ktoré sme organizovali v rámci seminárov pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov v rokoch 2006 až 2011.Pripravované laboratórne cvičenie sa tento rok bude konať samostatne, keďže z organizačných dôvodov laboratórne cvičenie nie je možné zaradiť do programu XXXII. Seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov konaného 30.8 a 31.8.2018. Od roku 2019 by mohli byť Semináre znovu trojdňové. Cieľom laboratórneho cvičenia je, aby stredoškolskí učitelia získali zručnosti potrebné pri práci v chemickom laboratóriu a oboznámili sa tiež s laboratórnym vybavením a laboratórnou technikou. Absolventi laboratórneho cvičenia môžu získané zručnosti a informácie využiť tak, aby podnietili a ďalej rozvinuli záujem svojich žiakov o vysokoškolské štúdium prírodovedných predmetov, biotechnológie, chemických a potravinárskych technológií.
Pozvánka
Prihláška