Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Milí stredoškoláci!

Táto informačná stránka má priblížiť Vám a Vašim poradcom z radov učiteľov, rodiny a známych základné informácie o štúdiu chemického inžinierstva, profesii chemických inžinierov a možnostiach uplatnenia s touto profesiou. Ponúkame študijný program, ktorý nie je masový, a preto nie až tak známy širšej verejnosti. Veríme však, že táto informácia sa dostane v čo najväčšej miere k tým, pre ktorých štúdium chemického inžinierstva na našom ústave predstavuje veľmi dobrú voľbu.

Absolventi o nás

Ing. Michal Kebísek
riaditeľ Vláknitej linky,
Mondi SCP

Štúdium chemického inžinierstva na STU v BA bola z môjho pohľadu vynikajúca voľba. Hlavne ma oslovila snaha naučiť študentov rozmýšľať a riešiť problémy. O kvalite tohto odboru určite svedčí i množstvo absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili aj v našej spoločnosti.


Ing. Lívia Janyíková
projektová manažérka,
Cloetta Slovakia

Vďaka štúdiu chemického inžinierstva na ÚCHEI som sa do spoločnosti Cloetta Slovakia dostala už počas vypracovávania diplomovej práce. Som hrdá na to, že patrím k absolventom ÚCHEI a verím, že aj pre dnešných študentov stredných škôl je pri výbere vysokej školy dôležité, aby sa po jej absolvovaní mohli ľahko zamestnať.


Ing. Juan J. Chávez Fuentes, PhD.
odborný referent pre proces čistenia
odpadových vôd a kanalizačné siete,
Volkswagen Slovakia

Na Slovensko som prišiel v roku 2006, aby som študoval chemické inžinierstvo na ÚCHEI. Zo skúseností viem, že chemický priemysel sa neustále posúva dopredu a chemickí inžinieri budú na trhu vždy vítaní. Práve preto odporúčam, aby sa mladí ľudia vydali s plnou dôverou na cestu chemickým inžinierstvom


Ing. Richard Vereš
bioprocesný inžinier,
Evonik Nutrition & Care GmbH

Štúdium na ÚCHEI mi dalo potrebné znalosti v oblasti priemyselných biotechnológií, ako pri optimalizácii aj pri návrhu procesov. V priemysle je vždy potrebné učiť sa nové veci a práve odbor chemického inžinierstva vystihuje fundamentálne aspekty výrob a dáva tak absolventovi najlepšie predpoklady byť úspešný.

Chemické inžinierstvo

Výskum v chemickom priemysle sústavne poskytuje množstvo nových poznatkov a úlohou chemických inžinierov je previesť tieto poznatky do praxe v petrochemickom, farmaceutickom či potravinárskom priemysle, ale aj v technológiách ochrany životného prostredia.

Po celom svete sa každoročne otvára a inovuje mnoho prevádzok chemického priemyslu. Aj na Slovensku sa významne investuje do modernizácie existujúcich a budovania nových prevádzok vybavených špičkovými technológiami. Ich fungovanie vyžaduje expertov - chemických inžinierov, ktorých úlohou je návrh a regulácia výroby tak, aby bola ekonomicky efektívna, bezpečná a šetrná k životnému prostrediu.

Táto úloha vyžaduje vysokú profesionalitu a má veľmi ďaleko od rutiny. Každá nová úloha si žiada individuálny expertný prístup a značnú dávku kreativity. Aj malá optimalizácia sa môže odraziť na ušetrení veľkej sumy peňazí. Nároky na chemických inžinierov sú vysoké, pretože nesú veľkú zodpovednosť. Tomu samozrejme zodpovedá aj ich ohodnotenie.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá dokáže vyškoliť špičkových expertov v oblasti chemického a environmentálneho inžinierstva. Študenti chemického a environmentálneho inžinierstva absolvujú prípravu pozostávajúcu z vyváženého súboru teoretických a praktických vedomostí, ktoré prax tvrdo vyžaduje a ktoré rozvíjajú ich kreatívne myslenie a analytické schopnosti.

Chemický inžinier:

 • vidí výzvy tam, kde iní prekážky,
 • rozumie procesom, ktoré v zariadeniach prebiehajú a pomocou výpočtovej techniky dokáže tieto procesy nasimulovať a optimalizovať,
 • myslí kreatívne, má analytické schopnosti a profesionálny prístup
 • drží krok s vývojom modernej vedy a techniky,
 • kombinuje poznatky z rôznych odborov a pracuje s nimi,
 • efektívne využíva svoje vedomosti v iných odvetviach,
 • vie kvalitne prezentovať výsledky svojej práce,
 • profesionálne a efektívne vedie pracovný alebo riešiteľský tím.

Štúdium


Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva má vo viacerých oblastiach kľúčový význam pre dosahované výsledky v oblasti pedagogiky, výskumu a spolupráce s praxou v rámci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Naša fakulta zastáva pozíciu jasnej jednotky v kategórii technických vysokých škôl od začiatku existencie rebríčka vydávaného Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) v kategórii technických škôl. K tomu výsledku prispieva najmä špičková odbornosť a skúsenosť pedagógov, moderné vybavenie učební a laboratórií, vysoký počet pridelených výskumných grantov a intenzívna spolupráca s priemyslom a zahraničnými univerzitami.

Naša technologická hala a laboratóriá sú vybavené najmodernejšími prístrojmi, ktoré zabezpečujú ideálne podmienky pre výskum a vývoj. K dispozícii sú počítačovo riadené reaktory, fermentory, membránové filtre, chromatografické kolóny, hmotnostný spektrometer a mnoho ďalších. V rámci štandardných laboratórnych cvičení sa každý študent priamo zoznámi s mnohými operáciami a zariadeniami v chemickom priemysle.

Máme tiež niekoľko počítačových miestností s vysoko výkonnými počítačovými zostavami, ktoré umožňujú náročné počítačové simulácie komplexných chemických procesov a výrobných celkov. Na zložitejšie výpočty je k dispozícii i multiserver s desiatkami procesorov. Prednáškové sály sú priestranné a zmodernizované, najmä počítačové a experimentálne laboratórne cvičenia prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup k študentom. V inžinierskom stupni štúdia je vytvorený veľký priestor pre samostatnú prácu formou projektov v mnohých predmetoch.

Kľúčovým je predmet technologický projekt, v ktorom projektový tím študentov vykoná detailný návrh priemyselnej technológie. Dobre rozvinutá spolupráca s mnohými spoločnosťami (Slovnaft, Mondi SCP, Evonik Fermas, Chemosvit, Fortischem, atď) umožňuje ponúknúť našim študentom širokú paletu dobre pripravených odborných praxí, ktoré pomáhajú integrácii získaných teoretických poznatkov so zručnosťami požadovanými v priemysle. Samostatný bakalársky program chemického inžinierstva je jedinečný v tom, že ho neponúka žiadna iná univerzita na Slovensku a v Českej republike. Skvelou možnosťou pre stredoškolákov je vyskúšať si štúdium nášho odboru ešte v predmaturitnom ročníku na Letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva, ktorú náš ústav každoročne organizuje.

Štipendiá

V každom akademickom roku má študent programu Chemické inžinierstvo viacero možností uľahčiť financovanie svojho štúdia. Získať môže:

 • sociálne štipendium pre študentov, ktorí splnia fakultou stanovené kritériá ťaživej sociálnej situácie,
 • motivačné odborové štipendium udeľované najlepším študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa na fakulte v odboroch vybraných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • motivačné prospechové štipendium udeľované fakultou najlepším študentom v ročníku (cca 10% najlepších študentov v danom odbore podľa študijných výsledkov),
 • štipendium udeľované Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a podnikmi chemického priemyslu najlepším študentom v ročníku a za najlepšiu diplomovú prácu,
 • podnikové štipendiá - v spolupráci s priemyslom môžu vybraní študenti získať pravidelné mesačné štipendium a zamestnanie po skončení štúdia,
 • a mnoho ďalších štipendií naviazaných na konkrétnu výskumnú oblasť.

Zahraničné stáže

Počas štúdia naši študenti pravidelne absolvujú zahraničné pobyty s cieľom vypracovania záverečnej práce, vykonania odbornej praxe alebo absolvovania časti štúdia (zväčša inžinierskeho alebo doktorandského) napr. na inštitúciach

ETH Zürich, Švajčiarsko, Univerzita v Brage, Portugalsko, Univerzita v Dortmunde, Nemecko, NTNU Trondheim, Nórsko, Univerzita v Eindhovene, Holandsko, Univerzita v Twente, Holandsko, Univerzita v Glasgowe, Škótsko, Caltech v Kalifornii, USA, Univerzita v Bilbau, Španielsko, Univerzita v Provence, Francúzsko, Univerzita v Gente, Belgicko, Univerzita v Kábule, Afganistan, Univerzita v Cagliari, Taliansko, TU Wien, Rakúsko, Univerzita vo Veszpréme, Maďarsko, VŠCHT v Prahe, Česká republika, CSIR Pretória, Juhoafrická republika

Možnosti zamestnania


Výrazná modernizácia a nárast požiadaviek na kvalifikáciu pracovníkov spôsobili, že v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu ako aj ochrany životného prostredia je cítiť čoraz silnejší nedostatok mladých inžinierov. Súčasný počet absolventov len s problémami dokáže zabezpečiť náhradu za počet pracovníkov odchádzajúcich do dôchodku a obsadenie pracovných miest neustále vznikajúcich v nových prevádzkach. Nedostatok pracovnej sily sa prejavil i v prístupe firiem, ktoré každoročne organizujú viaceré rozsiahle náborové akcie vo forme podnikových štipendií či rozšírenej ponuky praxe alebo dohody o budúcom zamestnaní už počas štúdia. Ponuky atraktívnych pracovných pozícií pre profesionálov v odbore chemické inžinierstvo sa s veľkou pravidelnosťou objavujú na portáloch personálnych agentúr a prevyšujú počty absolventov.

Súčasná priaznivá situácia ohľadom pracovných ponúk preto spôsobuje, že takmer všetci absolventi chemického inžinierstva nájdu okamžite po skončení štúdia pracovnú pozíciu vo svojom odvetví s možnosťou rýchleho profesionálneho rastu.

Študovať chemické inžinierstvo sa oplatí. Náročnosť štúdia sa zúročí v praxi - vo forme kreatívnej práce s vysokým finančným ohodnotením. Podľa nedávneho prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia oblasť priemyselnej výroby a inžinieringu je v kategórii platov druhá najlepšia z ôsmich hodnotených oblastí. Tento prieskum tiež ukázal, že v Bratislavskom kraji platy manažérov v priemyselnej výrobe konkurujú atraktívnym mzdám v informačných technológiách.

Riadiaci pracovníci chemických prevádzok najčastejšie hľadajú chemického inžiniera, ktorý:

 • si čo najrýchlejšie osvojí technologický postup výroby,
 • rozumie technologickým procesom a vzájomným interakciám medzi nimi,
 • vie navrhnúť, modelovať a optimalizovať chemické a environmentálne technológie,
 • zostaví bilancie hmotnosti a energie ako aj matematické modely procesov,
 • ovláda pokročilé softvérové nástroje,
 • ovláda aktívne aspoň jeden cudzí jazyk.

Absolventi chemického inžinierstva sa uplatnia v:

 • riadení výrobnej činnosti chemických, farmaceutických, potravinárskych a environmentálnych technológií,
 • aplikovanom a základnom výskume,
 • vývoji produktov a procesov,
 • riadení energetiky, bezpečnosti výroby a administratívy.

Uplatnenie absolventov

Absolventi nášho študijného programu sa tešia veľkému záujmu, ktorý má stúpajúci trend. V posledných rokoch našli prácu v mnohých domácich aj nadnárodných spoločnostiach, univerzitách, výskumných ústavoch a orgánoch štátnej správy, napr.
Slovnaft (Bratislava), Fortischem (Nováky), BASF Slovensko (Bratislava), Heineken (Hurbanovo), Duslo (Šaľa), Spirax Sarco (Trnava), Mondi SCP (Ružomberok), Henkel (Bratislava), Evonik Fermas (Slovenská Ľupča), VUCHT (Bratislava), Pewas (Bratislava), Rona (Lednické Rovne), Air Consulting (Bratislava), Fosfa (Břeclav, ČR), MemBrain (Stráž pod Ralskem, ČR), Synthomer (Sokolov, ČR), Poerner (Viedeň, Rakúsko), VÚRUP (Bratislava), Cloetta Slovakia (Levice), Pivovary Topvar (Veľký Šariš), Volkswagen Slovakia (Bratislava), Noving (Nováky), PSA Peugeot Citroen Slovakia (Trnava), Meroco (Leopoldov), Bionergy (Bratislava), Bekaert Slovakia (Hlohovec), Chemosvit (Svit), Bukóza Holding (Hencovce), Slovenský hydrometeorologický ústav, Ekoservis Slovensko (Veľký Slavkov), Ministerstvo životného prostredia