Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Vzhľadom na špecifické a momentálne aj výnimočné postavenie OEI v rámci systému vysokoškolského vzdelávania v SR dlhodobo evidujeme zvýšený dopyt praxe po absolventoch OEI. Možnosti uplatnenia po ukončení štúdia na OEI sú nasledovné:

Uplatnenie absolventov:

  • technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.)
  • výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií
  • technológovia pre projekciu environmentálnych stavieb (úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd, zariadení na ochranu ovzdušia atď.)
  • vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia
  • pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov
  • vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností
  • zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia
  • obchodní zástupcovia distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia

O potrebe zamestnanosti v oblasti ochrany vôd svedčia aj oficiálne Trendy trhu práce do roku 2024

Minister ŽP podpísal Memorandum o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení talentovaných vysokoškolákov v odbore vodného hospodárstva

úspešný absolvent