Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Propagačné video o odpadových vodách

Propagačné video Oddelenia environmentálneho inžinierstva

Oddelenie environmentálneho inžinierstva (OEI) garantuje študijný program Technológie ochrany životného prostredia (TOŽP) v inžinierskom štúdiu a Chémia a technológia životného prostredia (CHTŽP) v doktorandskom štúdiu. Učitelia OEI zároveň zabezpečujú výučbu environmentálnych predmetov aj v študijných programoch bakalárskeho štúdia Chemické inžinierstvo a Chémia, medicínska chémia a chemické materiály a v študijnom programe inžinierskeho štúdia Chemické inžinierstvo - profilácia Environmentálne inžinierstvo.

V rámci vyššie uvedených garantovaných študijných programov TOŽP a CHTŽP sa OEI špecializuje na výchovu inžinierov a doktorandov s hlavným dôrazom kladeným na: technológiu vody (čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, úprava vody, spracovanie kalov), technológiu ochrany ovzdušia (emisie, imisie, technológie a zariadenia na znižovanie emisií), spracovanie a nakladanie s odpadmi, technológie produkcie bioplynu, environmentálny monitoring a manažment, environmentalistiku a ekológiu, ochranu pôdy a radiačnú ochranu.         Na OEI sa realizuje základný aj aplikovaný výskum. Výskumná činnosť je dlhodobo zameraná najmä na:

  • progresívne postupy a technológie čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a spracovania kalov a organických materiálov (napr. optimalizácia biologických procesov čistenia odpadových vôd, odstraňovanie dusíka a fosforu, anaeróbne spracovanie kalov, organických materiálov a odpadov, získavanie bioplynu, oxidačné a ďalšie fyzikálno - chemické procesy v čistení a úprave vôd, respirometrické merania, matematické modelovanie a simulovanie procesov čistenia odpadových vôd, anaeróbne čistenie priemyselných a komunálnych odpadových vôd apod.)

  • stanovenie, separáciu a odstraňovanie špecifických polutantov a mikropolutantov životného prostredia, najmä vo vodách (lieky a drogy, mikroplasty, mikrobiologické znečistenie / baktérie a vírusy, ťažké kovy, pesticídy,  zlúčeniny spôsobujúce zápach odpadových vôd, ďalšie organické a anorganické zlúčeniny priemyselného pôvodu apod.).


    Doterajšiu spoluprácu OEI s praxou je možné zhrnúť nasledovne:

  • experimentálny modelový výskum procesov čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a spracovania kalov a odpadov

  • navrhovanie a výpočet technológií čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a spracovania kalov a odpadov, matematické modelovanie a simulovanie procesov čistenia odpadových vôd

  • experimentálny modelový výskum a návrh technológií pre anaeróbne spracovanie organických materiálov a získavanie bioplynu

  • monitoring zložiek životného prostredia, analytickú chémiu vody, ovzdušia a kalov / odpadov, stanovenie biologickej rozložiteľnosti polutantov atď.

  • vyhodnocovanie a optimalizáciu environmentálnych technológií, navrhovanie opatrení (zvyšovanie kvality výstupu, znižovanie spotreby energie a chemikálií, úspora prevádzkových nákladov).

  • podklady a spracovanie návrhov legislatívnych predpisov, normotvorná činnosť, podkladové a možnostné štúdie resp. projektová príprava environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Prevažná väčšina úloh základného aj aplikovaného výskumu sa rieši v úzkej spolupráci so študentmi garantovaných študijných programov (napr. v rámci diplomových prác, ŠVOČ), čím študenti získavajú dôležité poznatky a skúsenosti pre svoju ďalšiu profesnú činnosť.