Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Na OEI sa realizuje základný aj aplikovaný výskum. Výskumná činnosť je dlhodobo zameraná najmä na:

  • progresívne postupy a technológie čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a spracovania kalov a organických materiálov (napr. optimalizácia biologických procesov čistenia odpadových vôd, odstraňovanie dusíka a fosforu, anaeróbne spracovanie kalov, organických materiálov a odpadov, získavanie bioplynu, oxidačné a ďalšie fyzikálno - chemické procesy v čistení a úprave vôd, respirometrické merania, matematické modelovanie a simulovanie procesov čistenia odpadových vôd, anaeróbne čistenie priemyselných a komunálnych odpadových vôd apod.)
  • stanovenie, separáciu a odstraňovanie špecifických polutantov životného prostredia (ťažkých kovov, vybraných organických zlúčenín a radiačných látok apod.).


    Bioplynová stanica Hurbanovo a ČOV Martin Vrútky - príklady výskumnej spolupráce OEI s praxou (technologický návrh a optimalizácia prevádzky)