Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Témy aktuálnych diplomových prác na akademický rok 2020/2021 budú uvedené na tejto stránke. Študenti sa v prípade záujmu môžu na ne prihlásiť priamo u školiteľa.

Prehľad všetkých diplomových prác

Ponuka diplomových prác Oddelenia environmentálneho inžinierstva pre akad. rok 2021/2022

Definovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritérií

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Definícia stability čistiarenských kalov nie je v odbornej literatúre exaktne definovaná. Používa sa na to napr. strata žíhaním, celkový organický uhlík, senzorické a mikrobiologické parametre a pod. Cieľom diplomovej práce bude definovať stabilitu čistiarenských kalov na základe tzv. statickej respirometrickej aktivity (AT4). Ide o meranie produkcie plynov (metán resp. oxid uhličitý) stabilizovaného kalu po odvodnení počas 4-dňovej činnosti vztiahnuté na gram kalu. Nájsť vzťah medzi TOC, SŽ a AT4 bude taktiež jedným z cieľov práce.


Využitie respirometrickej aktivity (AT4) na charakterizáciu stability komunálnych odpadov

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Snaha o redukciu skleníkových plynov zo skládkovania odpadov vytvára tlak na prevádzkovateľov skládok aby zabránili skládkovaniu odpadov s vysokým organickým podielom. Definovať odpad, ktorý produkuje minimum oxidu uhličitého je však pomerne náročné. Jednou z moderných metód na určenie aktivity odpadov je tzv. respiračná aktivita odpadu (AT4). Na OEI je zakúpené moderné zariadenia na meranie AT4 a diplomová práca by mala poskytnúť základ pre rozvoj tejto metodiky na Slovensku. Budú sledované rôzne parametre zloženia odpadu (TOC, strata žíhaním a i.) v korelácii s parametrom AT4.


Vplyv antibiotík na aktivitu čistiarenských kalov 

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Práca sa bude zaoberať vplyvom vybraných farmaceutík na aktivitu čistiarenských kalov. Reálne kaly z vybraných ČOV budú podrobené respirometrickým testom s použitím vybraných antibiotík, pričom bude meraná ich aktivita na spotrebu kyslíka.  Paralelne bude v laboratóriu kultivovaný kal, ktorý dlhodobo nebude v kontakte s liečivami a po určitom čase bude aj tento kal podrobený respirometrickým testom, pričom budú porovnané parametre aktivity adaptovaného a neadaptovaného kalu.


Faktory ovplyvňujúce zrážanie fosforu v odpadových vodách

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Konzultant: Ing. Bibiána Kožárová

Anotácia: Odstraňovanie fosforu z odpadových vôd bude v najbližších rokoch veľmi pravdepodobne spojené aj s potrebou jeho recirkulácie a opätovného využívania. Procesy zrážania fosforu a vybrané parametre budú overované v laboratórnych modeloch s rôznymi druhmi odpadových vôd (surovýchm vyčistených, kalových atď. Pozornosť bude venovaná aj spoločnému zrážaniu fosfrou a sulfidov.

 

Vyhodnotenie nábehu mestskej ČOV s odstraňovaním nutrientov

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD. prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Konzultant: Ing. Bibiána Kožárová, Ing. Ines Karlovská

Anotácia: Cieľom práce bude riadiť a kontrolovať nábeh mestskej ČOV s kapacitou do ca. 50 tisíc EO po rekonštrukcii. Merané budú vybrané parametre odpadových vôd na prítoku a odtoku a podľa výsledkov bude riadený nábeh ČOV v horizonte niekoľko mesiacov od spustenia do prevádzky.

 

Predprojektová príprava environmentálnych stavieb so zameraním na ochranu vôd a ovzdušia

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Konzultant: kolegovia z firmy EkosPlus s.r.o.

Anotácia: Predprojektová príprava a proces EIA (Environmental Impact Assessment) a IPKZ (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania) pre konkrétne priemyselné prevádzky. Diplomové práce sú určené pre 2 študentov.

 

Riadenie a vyhodnotenie nábehu mestskej ČOV po rekonštrukcii

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Konzultant: Ing. Zuzana Imreová, PhD., Ing. Bibiána Kožárová

Anotácia: Diplomová práca sa bude zaoberať nábehom mestskej ČOV po rekonštrukcii na ČOV s odstraňovaním nutrientov. Vyhodnocované budú parametre surovej a vyčistenej odpadovej vody, spôsob nábehu jednotlivých objektov, optimalizácia prevádzky týchto objektov, nastavenie správnych technologických parametrov a ich benchmarking. Bude sa jednať p ČOV s kapacitou v desiatkach tisíc EO a s výrazným podielom odpadových vôd z turizmu.

 

Predúprava kukuričného odpadu na zvýšenie produkcie bioplynu

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultantka: Ing. Barbora Jankovičová

Anotácia: V súčasnosti je na bioplynových staniciach (BPS) u nás aj v Európskej únii väčšinovým substrátom kukuričná siláž. Je zrejmé, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Navyše, v najbližších rokoch končia pre mnohé BPS dotované garantované výkupné ceny elektriny a BPS budú nútené zvážiť využívanie lacnejších energetických plodín resp. vhodných odpadov. Jedným z takýchto odpadov je aj kukuričná slama. V teoretickej časti bude uskutočnený prehľad rôznych druhov odpadovej biomasy vhodnej na anaeróbne spracovanie so zameraním na lignocelulózové materiály. Budú uvedené spôsoby ich predspracovania pre následné využitie na produkciu bioplynu. V teoretickej časti budú uvedené aj príklady anaeróbneho spracovania kukuričnej slamy z odbornej literatúry. Praktická časť bude nadväzovať na výsledky, získané v predchádzajúcich diplomových prácach. Pozornosť bude venovaná najmä dlhodobej prevádzke laboratórneho anaeróbneho reaktora pri spoločnom spracovaní kukuričného odpadu, ktorý bol predupravený namáčaním a kukuričnej siláže. V rámci prác budú uskutočnené aj testy bioplynového potenciálu pri rozklade kukuričného odpadu za rôznych podmienok predúpravy.

 

Vplyv dezintegrácie kukuričného odpadu na produkciu bioplynu

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultantka: Ing. Barbora Jankovičová

Anotácia: V našich predchádzajúcich prácach sme v rámci štúdia predspracovania kukuričného odpadu na produkciu odpadu prišli k rozporuplným výsledkom. V odbornej literatúre sa všeobecne uvádza, že zmenšovanie častíc biomasy zvyšuje produkciu bioplynu vplyvom lepšieho kontaktu anaeróbnych mikroorganizmov s rozkladanou biomasou. Naše výsledky ukázali opak – pri menších časticiach bola produkcia bioplynu pri testoch bioplynového potenciálu nižšia. Práca sa bude venovať potvrdeniu, alebo vyvrátenie našich predchádzajúcich výsledkov. V teoretickej časti budú popísané lignocelulózové materiály vhodné na anaeróbne spracovanie a možnosti ich predúpravy. Najväčšia pozornosť bude venovaná informáciám o vplyve dezintegrácie týchto materiálov na produkciu bioplynu. V praktickej časti bude práca zameraná na testy bioplynového potenciálu kukuričného odpadu dezintegrovaného na rôzne veľkosti častíc. V prípade potvrdenia našich predchádzajúcich výsledkov bude cieľom nájsť vysvetlenie tohto javu. Jednou z možností je predstava, že pri dezintegrácii kukuričného odpadu na veľmi jemné častice prichádza k mechanickej dezintegrácii štruktúr lignocelulózovej biomasy a uvoľňovaniu zložiek, ktoré inhibujú anaeróbne procesy.

 

Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultantka: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia: Pri anaeróbnom spracovaní substrátov s vysokým obsahom síry môžu nastať viaceré problémy. Vysoký obsah sulfidov v anaeróbnej zmesi môže v závislosti od ich množstva a pH prostredia pôsobiť v anaeróbnom reaktore inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu síry na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na potláčanie sulfidovej inhibície. V praktickej časti bude práca zameraná na zameraná na dlhodobé sledovanie anaeróbneho spracovania syntetických odpadových vôd v UASB reaktore s vysokým obsahom síranov, v ktorom bude inhibičný vplyv síry potláčaný odstraňovaním sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu. Bude porovnávaná recirkulácia bioplynu do plynového priestoru UASB reaktora a na spodok UASB reaktora. Z priebežných výsledkov bude vyhodnocovaná bilancia síry v systéme, t.j. koľko síry zostáva v anaeróbnej zmesi, koľko odteká vo vyčistenej vode, koľko sa z bioplynu zachytáva a koľko odchádza v bioplyne.

 

Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultantka: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia: Vysoký obsah dusíka v odpadových vodách resp. biologicky rozložiteľných odpadoch, ktoré sú spracovávané v anaeróbnych reaktoroch sa môže prejaviť vo vysokom obsahu amoniaku v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môže v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na znižovanie koncentrácie amoniaku na výstupe anaeróbneho reaktora resp. metód na potláčanie amoniakovej inhibície. V praktickej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu na určenie vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia.. Pri dlhodobej prevádzke laboratórneho modelu na anaeróbne spracovanie substrátu s vysokým obsahom dusíka bude sledovaný inhibičný vplyv zvyšovania koncentrácie dusíka v substráte. Budú študované možnosti potláčania amoniakovej inhibičného vplyvu s hlavným zameraním na odstraňovanie amoniaku v prúde recirkulovaného bioplynu.

 

Možnosti odstraňovania liečiv, drog a ich metabolitov z odpadových vôd

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Diplomant sa diplomovej práci bude zaoberať možnosťou odstraňovanie liečiv a drog a ich metabolitov z rôznych typov odpadových vôd. Skúmané budú najmä možnosti odstránenia psychoaktívnych látok, antibiotík a liečiv užívaných od vysokého tlaku. Použitými postupmi budú AOPs, železany či špecifické sorbenty na báze biocháru a nanoželeza. Diplomant sa počas svojej práce zúčastní aj reálnych odberov vzoriek priamo na čistiarni odpadových vôd.

 

Vodné rastliny ako indikátor znečistenia povrchových vôd vybranými skupinami mikropolutantov

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Diplomant sa bude zametávať na možnosť využitia rôznych typov vodných rastlín pri zakoncentrovaní a následnom odstraňovaní špecifických skupín mikropolutnatov z vodného prostredia. Práca sa bude zameriavať jednak na monitoring najmä kontrastných látok, liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska (aj špecifických oblastiach akým sú tatranské plesá) a ich možné odstraňovanie pomocou vybraných vodných rastlín. Analýza mikropolutantov v povrchových vodách a v extraktoch rastlín bude prebiehať pomocou LC-MS/MS.

 

Vplyv vybraných typov mikroplastov a bio-mikroplastov na rôzne zložky životného prostredia 

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Diplomant sa diplomovej práci bude zaoberať jednak analýzou vybraných typov mikroplastov, ich správaným najmä vo vodnom prostredí a tiež možnosťami ich odstránenia. Skúmané budú aj možnosti tvorby bio-mikroplastov z rôznych typov bioplastov v životnom prostredí. Vybrané typy mikroplastov a bio-mikroplastov budú následne podrobené aj testom toxicity na poľnohospodárskych rastlinách či vodných živočíchoch.

 

Biosenzory – nový spôsob analýzy biomarkerov v životnom prostredí a pri identifikácii špecifických typov ochorení

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: V dnešnej dobe je dôraz kladený na spojenie efektívneho monitoringu s čo najväčším komfortom pri prevádzkovaní danej analýzy. Túto požiadavku sú schopné splniť biosenzory. Ich vlastnosti je možné využiť v lekárskej diagnostike a či pri monitoringu napríklad vodného prostredia. Diplomová práca sa zameriava v prvej časti na vývoj biosenzorov na báze najmä uhlíka so špecifickou modifikáciou povrchu (napr. modifikácia nanomateriálmi). V ďalšej časti budú vyrobené biosenzory a komerčne dostupné biosenzory testované na možnosť analýzy vybraných typov biomarkerov vo vodnom prostredí a v lekárskej diagnostike ochorení akým je napr. špecifický typ tumorových ochorení, diabetes či COVID-19.

 

Odpadové vody – možný spôsob monitorovania šírenia špecifických typov mutácií SARS-CoV-2 v populácii

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Diplomová práca sa bude venovať primárne možnosti monitorovania vybraných typov mutácií vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku. Skúmané budú okrem hlavných miest Slovenska aj možnosti monitorovania potenciálne bodových zdrojov - napríklad festivalov, nemocníc, domovov dôchodcov, škôl a škôlok. Analýzy na prítomnosť vírusových častíc budú prebiehať pomocou RT-PCR a sekvenovanie bude realizované pomocou Oxfor Nanopore technológie.

 

Správanie sa SARS-CoV-2 v odpadových vodách a možnosť jeho účinného odstraňovania

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na správanie sa častíc vírusu SARS-CoV-2 v prostredí kanalizácie a na čistiarni odpadových vôd v procese čistenia vôd. Okrem toho sa v diplomovej práci budú testovať na účinnosť odstránenia vírusu rôzne typy dezinfekčných postupov akým sú AOPs, chlorácia a železany. Skúmané budú aj membránové technológie a modifikované sorpčné materiály na báze biocháru.

 

Možnosť biologickej degradácie polystyrénu pomocou múčnych červov (TENEBRIO MOLITOR)

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Diplomová práca bude primárne venovaná možnosti využitá múčnych červov TENEBRIO MOLITOR adaptovaných na biologickú degradáciu polystyrénu a iných komerčne často používaných umelých polymérov. Okrem toho sa bude skúmať aj postupná zmena zastúpenia mikrobiálneho spoločenstva v tráviacom trakte červov či rozkladné produkty vznikané pri biologickom rozklade umelých polymérov.

 

Stanovenie uhlíkovej stopy produktu

Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.

Anotácia: Klimatické zmeny nesúce sebou, okrem iného, aj dramatické zmeny počasia, ovplyvňujú celý svet. Prevažnú časť týchto zmien spôsobujú zvýšené koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére aj v dôsledku emisií z antropogénnych činností. Významné znížiť emisií skleníkových plynov je cieľom viacerých iniciatív EÚ. Parlament EK nedávno prijal nový európsky právny rámec pre ochranu klímy, ktorým sa zvýšil súčasný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 z 40% na 55% a tak sa cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050 stal právne záväzným pre všetky členské štáty EU.  Diplomová práca je zameraná na stanovenie uhlíkovej stopy konkrétneho produktu. Jedná sa o postup, vďaka ktorému sa dajú kvantifikovať podiely jednotlivých činností pri výrobe tohto produktu na množstvo vypustených skleníkových plynov do atmosféry. Súčasťou diplomovej práce bude návrh technických opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a návrh kompenzačných opatrení, ktoré by s akceptovateľnou účinnosťou a ekonomickou návratnosťou zabezpečili zníženie emisií skleníkových plynov pri výrobe tohto produktu s výhľadom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

 

Bilancia amoniaku, celkového dusíka a fosforu pri chove hospodárskych zvierat (HZ)

Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.

Anotácia: Živočíšna výroba sa podieľa na emisiách skleníkových plynov viac, ako všetky formy dopravy dokopy. Problematika chovu HZ a možnosti znižovania emisií z ich chovov a s nimi súvisiacich činností sa preto dostáva do čoraz väčšej pozornosti. Rozdielne koncepcie kontroly emisií do ovzdušia, vody alebo pôdy môžu viesť k prenosu znečistenia z jednej zložky životného prostredia do inej a nie ochrane životného prostredia ako celku.

Diplomová práca je preto zameraná na stanovenie bilancie vybraných znečisťujúcich látok pri chove hospodárskych zvierat – sledovanie obsahu týchto látok v kŕmnej dávke, jej premene v tele HZ až ich obsah vo vystupujúcich materiálových tokoch. Súčasťou práce bude aj analytické stanovenie týchto znečisťujúcich látok v jednotlivých materiálových tokoch či už na vstupe, alebo na výstupe bilancie, stanovenie špecifického emisného faktora pre daný chov a výpočet celkových emisií týchto znečisťujúcich látok do ovzdušia. V neposlednom rade bude cieľom práce návrh opatrení na zníženie emisií znečisťujúcich látok v celom cykle, ktoré by s akceptovateľnou účinnosťou a ekonomickou návratnosťou zabezpečili dosiahnutie emisných faktorov stanovených v publikovaných Záveroch o BAT pre chovy hospodárskych zvierat

 

Porovnanie adsorpcie a ozonizácie pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Atrazín patrí do základného spektra triazínových herbicídov, ktorý bol v minulosti používaný na ničenie buriny v porastoch kukurice, chmeľu, trstinového cukru, broskýň a aj v lesníctve. Veľkým problémom triazínov je hlavne ich nízka biodegradibilita a dlhé pretrvávanie vo vodnom prostredí – ako materských látok, tak aj metabolitov. Štúdiami bolo preukázané, že atrazín môže mať toxické účinky na niektoré živé organizmy a patrí do skupiny endokrinných disruptorov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hormonálny systém a na vývoj a rast živých organizmov už pri nízkych koncentráciách. Od 1. augusta 2005 je zakázané atrazín používať na základe rozhodnutia Európskej komisie 2004/248/EC. Slovenská republika uplatňuje pre atrazín v pitnej vode tak, ako pre všetky ostatné pesticídy nízky preventívny limit – 0,1 μg/l a pre celkovú sumu pesticídov limit – 0,5 μg/l. Cieľom diplomovej práce bude porovnať adsorpčné účinnosti a kapacity rôznych foriem a typov dostupného aktívneho uhlia pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja.  Pre najefektívnejšie aktívne uhlie sa opíše adsorpčná rovnováha a kinetika adsorpcie atrazínu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. Cieľom diplomovej práce v rámci ozonizácie bude posúdiť účinnosť procesu ozonizácie pri odstraňovaní atrazínu z vodného prostredia v laboratórnom ozonizačnom reaktore, vyhodnotiť kinetiku ozonizácie a účinnosť jeho využitia v systéme.

 

Štúdium možností úpravy vyčistenej odpadovej vody za účelom jej opätovného použitia

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Súčasné klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú predovšetkým nerovnomernosťou zrážok v priebehu roka, dlhými obdobiami bez zrážok a nadpriemernými teplotami, majú za následok pokles hladín podzemných vôd a nedostatok povrchových vôd. Celosvetovo je tak diskutovaná téma sucho, s ktorým súvisí nutnosť hľadania ďalších zdrojov vody. Vzhľadom k tomu, že významný podiel celkovej spotreby pitnej vody je používaný najmä pre nepitné účely (napr. zalievanie mestskej zelene, zavlažovanie športových ihrísk, umývanie diaľnic, atď.), ponúka sa ako jeden z možných zdrojov vyčistená odpadová voda. Dôležité je preto nájsť takú technológiu, ktorá bude schopná upravovať vodu na požadovanú kvalitu pre konkrétne využitie, a to za prijateľných ekonomických nákladov. Reálne možnosti opätovného využívania vyčistených komunálnych odpadových vôd však závisia na vývoji európskej a národnej legislatívy. V celosvetovom meradle je už v niektorých štátoch vyčistená odpadová voda opätovne využívaná i pre pitné účely (Izrael, Singapur). Cieľom diplomovej práce bude navrhnúť vhodnú kombináciu bežne využívaných vodárenských procesov a technológií, ktoré umožnia vyčistenú odpadovú vodu opätovne používať.

 

Vplyv čierneho lúhu z celulózo-papierenského priemyslu na aktivitu aeróbnej biomasy

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Čierny lúh predstavuje výluh z alkalického varenia buničiny a bielenia obsahujúci použité anorganické procesné chemikálie a rozpustené organické látky, pochádzajúce z celulózy. Jeho únik na čistiareň odpadových vôd cez kanalizačnú sieť je nežiaducim javom, ktorý môže mať negatívny vplyv na aktivitu aeróbnej biomasy. Preto diplomová práca bude zameraná na štúdium vplyvu čierneho lúhu z celulózo-papierenského priemyslu na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Cieľom bude dlhodobo sledovať vplyv čierneho lúhu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. Zároveň bude sledovaná aj možnosť a účinnosť jeho odstránenia v aktivačnom procese.

 

Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Niektoré priemyselné podniky na Slovensku disponujú vlastným zdrojom vody, čím sa stávajú nezávislými od dodávateľa vody a získavajú tak maximálnu kontrolu nad svojou spotrebou, teda i súvisiacou ekonomikou prevádzky. Takýto zdroj vody sa potom využíva nielen na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ale aj v spojení s technologickými prevádzkami a procesmi v podniku. Ide o tzv. procesnú vodu, ktorá si často vyžaduje vhodnú úpravu za účelom dosiahnutia požadovanej kvality, trvanlivosti, či vzhľadu výrobkov. V literárnom prehľade budú diskutované základné požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a na procesnú vodu. Pozornosť bude zameraná aj na opis procesov a technológií, ktoré sa využívajú pri úprave vody v priemysle. V praktickej časti, na základe zadaných parametrov (výdatnosť vodného zdroja, maximálna a nominálna spotreba vody, fyzikálno-chemický rozbor vody, požadovaná kvalita upravenej vody, ...) bude navrhnutá technologická zostava úpravy vody. Pri návrhu sa využijú komerčne dostupné modelovacie programy. Zároveň bude načrtnutá základná technologická schéma procesu.

 

Odstránenie alkyfenolov z komunálnych a priemyselných odpadových  vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu a zeolitov

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultantka: Ing. Nikola Šoltýsová

Anotácia: Metodika stanovenia alkylfenolov. Vplyv matrice polutantov v odpadových vodách. Výskum procesov adsorpcie, ozonizácie a ich kombinácie. Kinetika procesov. Respirometrické merania. Testy toxicity a biologickej rozložiteľnosti.

 

Dechlorácia organochlórovaných pesticídov kombinovanými procesmi s využitím ozónu

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultantka: Ing. Oľga Čižmárová, PhD.

Anotácia: Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na vypracovanie teoretickej rešerše o možnostiach analytického stanovenia organochlórovaných pesticídov alachlóru, atrazínu a lindánu vo vodných vzorkách. Rešerš tiež bude zameraná na výskyt týchto pesticídov v ŽP aj niekoľko rokov po obmedzení / zákaze ich používania, a ich negatívny vplyv na vodné ekosystémy. Experimentálna časť práce je zameraná na rôzne metódy stanovenia pesticídov vo vodných roztokoch, výskum procesov adsorpcie, degradácie pesticídov procesmi s využitím ozónu a fotodegradácie. Bude študovaná kinetika procesov. U vzniknutých medziproduktov bude následne sledovaná biologická rozložiteľnosť, ekotoxicita a vplyv na metabolizmus mikroorganizmov pri respirometrických meraniach.

 

Návrh a prevádzkovanie ozonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultantka: Ing. Nikola Šoltýsová

Anotácia: Návrh, skompletizovanie, testovanie a prevádzkovanie reaktora. Charakterizovanie fluidizovanej vrstvy.   Hydraulické merania. Semikontinuálne a kontinuálne prevádzkovanie.  Kinetické merania procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie Porovnanie výkonnosti  ozoinizačných reaktorov s fluidizovanou vrstvou a ejektorového reaktora s vonkajšou recirkuláciou. 

 

Zrážanie sulfidov z odpadovej vody ako prevádzkové riešenie

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Konzultantka: Ing. Bibiána Kožárová

Anotácia: Problematika kanalizačných stôk je čoraz aktuálnejšia v súvislosti so zápachom a korozívnym pôsobením odpadovej vody, ktorej pôvodcom je vo väčšine prípadov sulfán. V práci zameriame pozornosť na popis podmienok, v ktorých dochádza k čo najúčinnejšiemu odstráneniu sulfidov pomocou zrážania. Porovnáme vplyv zloženia reálnej a syntetickej odpadovej vody.

 

Koreňová čistiareň v decentralizovanej oblasti – prevádzkové skúsenosti

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Anotácia: V práci zameriame pozornosť na popis KČOV, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2019. V súčasnosti je v plnej prevádzke sezónne. V pravidelných intervaloch budú odoberané vzorky za jednotlivými objektami, posúdená účinnosť čistiaceho procesu v sezónnych podmienkach, pri vyššom, ale i veľmi nízkom zaťažení. Bude zároveň možné porovnať vplyv rastlín, ktoré sú na poliach dorastené.