Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Témy aktuálnych diplomových prác na akademický rok 2020/2021 budú uvedené na tejto stránke. Študenti sa v prípade záujmu môžu na ne prihlásiť priamo u školiteľa.

Prehľad všetkých diplomových prác

Ponuka diplomových prác Oddelenia environmentálneho inžinierstva pre akad. rok 2020/2021

Definovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritérií

Vedúci práce: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Definícia stability čistiarenských kalov nie je v odbornej literatúre exaktne definovaná. Používa sa na to napr. strata žíhaním, celkový organický uhlík, senzorické a mikrobiologické parametre a pod. Cieľom diplomovej práce bude definovať stabilitu čistiarenských kalov na základe tzv. statickej respirometrickej aktivity (AT4). Ide o meranie produkcie plynov (metán resp. oxid uhličitý) stabilizovaného kalu po odvodnení počas 4-dňovej činnosti vztiahnuté na gram kalu. Nájsť vzťah medzi TOC, SŽ a AT4 bude taktiež jedným z cieľov práce.

Využitie respirometrickej aktivity (AT4) na charakterizáciu stability komunálnych odpadov

Vedúci práce: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Snaha o redukciu skleníkových plynov zo skládkovania odpadov vytvára tlak na prevádzkovateľov skládok aby zabránili skládkovaniu odpadov s vysokým organickým podielom. Definovať odpad, ktorý produkuje minimum oxidu uhličitého je však pomerne náročné. Jednou z moderných metód na určenie aktivity odpadov je tzv. respiračná aktivita odpadu (AT4). Na OEI je zakúpené moderné zariadenia na meranie AT4 a diplomová práca by mala poskytnúť základ pre rozvoj tejto metodiky na Slovensku. Budú sledované rôzne parametre zloženia odpadu (TOC, strata žíhaním a i.) v korelácii s parametrom AT4.

Vplyv antibiotík na aktivitu čistiarenských kalov

Vedúci práce: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Práca sa bude zaoberať vplyvom vybraných farmaceutík na aktivitu čistiarenských kalov. Reálne kaly z vybraných ČOV budú podrobené respirometrickým testom s použitím vybraných antibiotík, pričom bude meraná ich aktivita na spotrebu kyslíka.  Paralelne bude v laboratóriu kultivovaný kal, ktorý dlhodobo nebude v kontakte s liečivami a po určitom čase bude aj tento kal podrobený respirometrickým testom, pričom budú porovnané parametre aktivity adaptovaného a neadaptovaného kalu.

Vplyv antibiotík na aktivitu nitrifikačných baktérií

Vedúci práce: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Práca sa bude zaoberať vplyvom vybraných farmaceutík na aktivitu nitrifikačných baktérií v kaloch. Reálne kaly z vybraných ČOV budú podrobené respirometrickým testom s použitím vybraných antibiotík, pričom bude meraná ich aktivita na spotrebu kyslíka.  Paralelne bude v laboratóriu kultivovaný kal, ktorý dlhodobo nebude v kontakte s liečivami a po určitom čase bude aj tento kal podrobený respirometrickým testom, pričom budú porovnané parametre aktivity adaptovaného a neadaptovaného kalu. Práca sa bude realizovať paralelne s diplomovou prácou na meranie celkovej aktivity kalu, pričom v tomto prípade sa zameriame iba na nitrifikačné baktérie, ako najcitlivejšiu zložku kalov.

Sorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd

Vedúci práce: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Potreba dočisťovania odpadových vôd so zameraním na mikropolutanty je pravdepodobne jednou z výziev pre čistiarenské technológie budúcnosti. Cieľom diplomovej práce bude testovať vybrané sorpčné materiály a ich schopnosť viazať vybrané liečiva. Súčasťou práce bude aj analýza liečiv na kvapalinovom chromatografe.

Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných organochlórovaných mikropolutantov

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultant: Ing. Oľga Čižmárová

Anotácia:

Cieľom teoretickej časti práce je oboznámenie sa s procesmi s využitím ozónu, ich mechanizmami, aplikáciami a vplyvom reakčných parametrov. Ďalej bude teoretická časť zameraná na vypracovanie literárnej rešerše zameranej na využitie zhášačov (scavengerov) voľných radikálov pri kvantifikácii podielu ozonolýzy a radikálových reakcii v závislosti od reakčných podmienok (pH, teplota, reagent). Praktická časť práce bude zameraná na aplikáciu radikálových zhášačov pri kvantifikovaní podielu ozonolýzy a radikálových reakcií v závislosti od reakčných podmienok na ozonizačné procesy degradácie vybraných chlórovaných látok.

Odstraňovanie vybraných prioritných organických látok a mikropolutantov v reaktore s fluidizovanou vrstvou

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultant: Ing. Martin Vrábeľ

Anotácia:

Reaktory s fluidizovanou vrstvou sú v oblasti chemického priemyslu využívané už takmer celé storočie. Vďaka maximálnej dotykovej ploche tuhých častíc udržiavaných vo vznose prúdiacou tekutinou je zabezpečený dokonalý kontakt medzi tuhou a kvapalnou, resp. plynnou fázou.

Degradácia mikropolutantov je vysoko aktuálna téma, keďže nedávne analýzy preukázali ich prítomnosť vo všetkých typoch vôd. Ozón je silné a účinné oxidačné činidlo a v kombinácii s reaktorom s fluidizovanou vrstvou predstavuje vhodnú alternatívu oproti bežným metódam. Náplňou experimentálnej časti je výskum degradácie, transformácie, biologickej rozložiteľnosti a detoxikácie študovaných látok oxidačnými procesmi.

Testovanie reaktora bude zamerané na odstraňovanie zvolených prioritných látok a mikropolutantov. Súčasťou riešenia diplomovej práce bude štúdium zmien toxicity a biologickej rozložiteľnosti skúmaných znečisťujúcich látok pôsobením ozónu.

Faktory ovplyvňujúce nitritáciu v odpadových vodách

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Konzultant: Ing. B. Kožárová

Anotácia:

Nitritácia je 1. stupeň nitrifikácie, t.j. oxidácie amoniaku len na dusitany (nie na dusičnany). Je to  alternatívny proces, ktorý v porovnaní so štandardnou 2-stupňovou nitrifikáciou šetrí kyslík na oxidáciu dusitanov na dusičnany a organický substrát na denitrifikáciu z dusičnanov na dusitany. Diplomová práca vyhodnotí vybrané parametre odpadovej vody (napr. koncentrácie amoniaku v odpadovej vode, nedisociované formy amoniaku a dusitanov, reálne zloženie kalovej vody, zaťaženie reaktora atď.) a ich vplyv na možnosti dosiahnutia a udržania nitritácie.

Heterogénne zrazeniny struvitu a ťažké kovy

Vedúci práce: Ing. Z. Imreová, PhD.

Konzultant: Ing. B. Kožárová

Struvit je zrazenina, ktorá vzniká v niektorých stupňoch ČOV ako neželaný produkt. Pozitívnou vlastnosťou je však hnojivový efekt. Veľmi pomaly sa rozpúšťa, čo znamená dobrý predpoklad pre postupné uvoľňovanie živín do pôdy. Riziko však predstavujú mikropolutanty, ktoré sú jeho súčasťou. Preto v našej práci zameriavame pozornosť na ťažké kovy, ktoré by sa využívaním týchto zrazenín mohli dostávať do pôdy podobne, ako sa dostávajú z čistiarenských kalov.

Prevádzka KČOV v sezónnych podmienkach

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Anotácia:

V práci budeme hodnotiť prevádzku a čistiaci efekt koreňovej čistiarne s kapacitou 50 EO. Bola vybudovaná v areáli, kde sa konajú počas letných prázdnin detské tábory a počas zvyšných mesiacov zväčša podujatia počas víkendov. Na základe zberu dát vyhodnotíme účinnosť čistenia počas rôznych podmienok, najmä z pohľadu zaťaženia počas hlavnej sezóny a mimo nej.

Vplyv vody s nízkou tlmivou kapacitou na ČOV so špecifickými podmienkami prevádzky

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Anotácia:

Vodu s nízkou tlmivou kapacitou predstavujú prírodné vody, ktoré sú zdrojom pre rôzne chatové oblasti či vysokohorské objekty. Pokiaľ sa ďalej už znečistená voda dostáva na menšie domové ČOV, ktoré sa využívajú v týchto oblastiach, je predpoklad, že bez regulácie pH, biologický stupeň nebude schopný správne pracovať. Preto chceme zamerať pozornosť na vplyv takejto vody najmä na rýchlosti procesu nitrifikácie. Následne budeme hľadať optimálnu dávku činidla, ktoré by mohlo pomôcť udržiavať potrebné pH pre stabilnejšiu prevádzku takejto ČOV.

Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy

Vedúci práce: Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Nikolas Gróf

Anotácia:

Vysoký obsah dusíka v odpadových vodách resp. biologicky rozložiteľných odpadoch, ktoré sú spracovávané v anaeróbnych reaktoroch sa môže prejaviť vo vysokom obsahu amoniaku v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môže v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na znižovanie koncentrácie amoniaku na výstupe anaeróbneho reaktora resp. metód na potláčanie amoniakovej inhibície. V praktickej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu na určenie vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia. Bude navrhnutý a sprevádzkovaný laboratórny model na anaeróbne spracovanie vybraného substrátu s vysokým obsahom dusíka. Pri jeho dlhodobej prevádzke bude sledovaný inhibičný vplyv zvyšovania koncentrácie dusíka v substráte. Budú študované možnosti potláčania amoniakovej inhibičného vplyvu s hlavným zameraním na odstraňovanie amoniaku v prúde recirkulovaného bioplynu.

Študent: Bc. Martin Vavro

Komunálna čistiareň odpadových vôd s konceptom aeróbnej granulovanej biomasy

Vedúci práce: Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia:

Aj keď vo svete sú čistiarne odpadových vôd s aeróbnou granulovanou biomasou známou technológiou s pomerne rozšírenými aplikáciami, na Slovensku sa takmer nevyužívajú. V teoretickej časti sa práca bude zaoberať spôsobmi kultivácie aeróbnej biomasy, jej výhodami a skúsenosťami s jej praktickým využitím na čistenie komunálnych a iných odpadových vôd. V praktickej časti bude popísaná prevádzka prvej komunálnej ČOV v SR s konceptom aeróbnej granulovanej biomasy a budú charakterizované dosahované parametre čistiaceho procesu. V laboratórnych podmienkach bude meraná aktivita biomasy z tejto ČOV a porovnaná s biomasou z ČOV so suspendovanou biomasou.

Študent: Bc. Lenka Jajcaiová

Spracovanie kalových vôd a fermentačného zvyšku z anaeróbnej stabilizácie a bioplynových staníc

Vedúci práce: Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia:

Kalové vody z anaeróbnej stabilizácie ČOV sú bežne spracovávané v technologickej linke ČOV. Problémy v chode ČOV môžu nastať v prípadoch, že vo voľnej kapacite stabilizačných nádrží sú spracovávané externé organické substráty, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť kvalitu kalovej vody. Fermentačný zvyšok z bioplynových staníc, ktoré spracovávajú kukuričnú siláž ako hlavný substrát a ďalšie poľnohospodárske odpady ako doplnkové substráty je bežne aplikovaný na poľnohospodársku pôdu. Problémy s takýmto využitím fermentačného zvyšku môžu nastať, ak bioplynová stanica spracováva rôzne priemyselné odpady, ako aj v prípadoch keď nemá priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku. V súčasnej dobe, kedy končí podpora BPS a tieto budú nútené využívať rôzne druhy biologicky rozložiteľných odpadov, sa ukazuje ako aktuálna potreba aj iného spracovanie fermentačného zvyšku, ako je jeho aplikácia na pôdu. Cieľom práce preto bude štúdium kvality kalových vôd v stabilizačných nádržiach ČOV, ktoré spracovávajú okrem čistiarenských kalov aj  externé substráty, ako aj kvality fermentačného zvyšku a kalovej vody z BPS, ktoré okrem kukuričnej siláže spracovávajú aj iné odpadové materiály. V laboratórnych podmienkach budú študované možnosti spracovania kalových vôd a fermentačných zvyškov z rôznych ČOV a BPS a bude posudzovaný vplyv kalových vôd na prevádzku ČOV.

Study of maize straw pretreatment for enhanced biogas production

Supervisor: Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Consultant: Ing. Barbora Jankovičová

Annotation:

At present, maize silage is the majority substrate at biogas plants (BPS) in our country and in the European Union. It is clear that this situation is not sustainable. In addition, in the coming years, subsidized guaranteed purchase prices of electricity will end for many BPS and BPS will be forced to consider the use of cheaper energy crops or suitable waste. One such waste is maize straw. The theoretical part will provide an overview of various types of waste biomass suitable for anaerobic treatment with a focus on lignocellulosic materials and especially maize straw. Methods of their pre-treatment for subsequent use for biogas production will be presented. The theoretical part will also provide examples of anaerobic processing of corn straw from the literature. The practical part will use the results obtained in previous theses. Tests of economically undemanding methods of pre-processing of maize straw will be performed separately or with maize silage, tests of the soaking of this material depending on different conditions. Monitoring and evaluation of the long-term operation of anaerobic reactors for the treatment of pre-treated maize straw will also continue. The conclusion of the work will be devoted to the design of the possibilities of application of the acquired knowledge in practice.

Pokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôd

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia:

Diplomová práca sa bude venovať rôznym (najmä oxidačným, sorpčným a membránovým) postupom schopným odstraňovať širokú škálu mikropolutantov, mikroplastov o rôznej veľkosti či potenciálne infekčných RNA fragmentov z rôznych typov najmä odpadových vôd. Diplomant sa taktiež bude zameriavať aj na potenciálnu schopnosť mikroplastov byť nosičmi chemického a biologického znečistenia – najmä mikropolutnatov a RNA fragmentov.

Diplomant počas svojej práce sa zapojí jednak do monitoringu odpadových vôd realizovaných na Slovensku za účelom analýzy šírenia sa ochorenia COVID-19 a bude zároveň skúmať aj vysoko účinne technologické postupy schopné odstraňovať nie len chemické ale aj biologické znečistenie.

Študent: Bc. Nikoleta Bachratá

Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia:

Diplomová práca sa bude primárne zameriavať na vplyv mikroplastov (nie len syntetického pôvodu) o rôznej veľkosti na vodné živočích (najmä sladkovodné krevety). Taktiež sa diplomant bude venovať aj správaniu sa vybraných typov bioplastov/biopolymérov v prostredí morskej či sladkej vody. Analýza vzoriek bude realizovaná pomocou mikroskopovacích techník, Ramanovej a FT-IČ spektrometrie.

Študent: Bc. Marián Kuchár

Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd  

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia:

Diplomová práca sa bude primárne zameriavať na vysoko aktuálnu tému spojenú s možným výskytom, a správaním sa vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách. Skúmané budú napríklad aj zdravotnícke zariadenia ako potenciálny zdroj vírusu SARS-CoV-2 pre odpadové vody. Počas diplomovej práce sa študent zameria následne aj na výber vhodných dekontaminačných a dezinfekčných postupov schopných odstraňovať vírusy alebo ich potenciálne infekčná RNA z odpadových vôd či kontaminovaných povrchov.

Toxicita cigaretových ohorkov a ich vplyv na životné prostredie

Vedúci práce: Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.

Konzultant: Ing. Anna Grenčíková

Anotácia:

Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich odpadkov nachádzaných sa v prírode je cigaretový ohorok. Použitý ohorok obsahuje nebezpečné karcinogény a ťažké kovy, ktoré sa v prírode môžu lúhovaním dostávať do rôznych zložiek ekosystému a následne ovplyvňovať rastliny a živočíchy, ktoré v sa v ňom vyskytujú. Predmetná diplomová práca sa bude zaoberať sledovaním možného prieniku organických karcinogénov a kovov do prostredia a ich následnou toxicitou na rastliny a vybrané vodné organizmy. Diplomant overí parametre ako CHSK, obsah kovov či fenolov vo vodných výluhoch z cigaretových ohorkov a tiež sa bude venovať možnosti využitia iných oxidačných postupov vhodných na znižovanie toxicity týchto výluhov. 

Študent: Bc. Renáta Števuľová

Posúdenie životného cyklus (LCA analýza) výrobku

Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.

Anotácia:

V súčasnej dobe je kladený dôraz na rozvoj technológií, ktoré sú šetrné pre životné prostredie. Nejde len o energeticky úspornejšie technológie, ale o celkový prístup, ktorého cieľom je minimalizovať všetky nežiaduce environmentálne vplyvy prevádzkovania zariadení, či samotnej výroby a používania produktov.

Na posúdenie LCA analýzy výrobku bude aplikovaná analytická metóda environmentálneho manažmentu s názvom Life Cycle Assessment - LCA. Je to metóda založená na porovnávaní environmentálnych vplyvov produktov, výrobkov alebo služieb, s ohľadom na ich životný cyklus. Do úvahy sa berú emisie do všetkých zložiek životného prostredia počas výroby, používanie i zneškodňovanie produktu. Do analýzy sú zahrnuté aj procesy získavania surovín, zneškodňovania, resp. zhodnocovania vznikajúcich odpadov, výroby obalov a ostatných materiálov a energií.

Diplomová práca bude zameraná na porovnanie životného cyklus konkrétneho výrobku v závislosti od druhu obalu používaného na jeho balenie. Do výpočtu budú zahrnuté aj nepriame emisie z pomocných procesov či subprocesov, ktoré súvisia s daným výrobkom a jeho obalom, či zneškodňovaním, resp. zhodnocovaním odpadov vznikajúcich nie len počas výroby, ale počas celého životného cyklu daného výrobku.

Výpočet priamych emisií skleníkových plynov a návrh opatrení na ich zníženie pri výrobe automobilov

Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.

Anotácia:

Zmena klimatických podmienok ovplyvňuje celý svet. Prevažnú časť týchto zmien spôsobujú zvýšené koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére aj v dôsledku emisií z antropogénnych činností. Významné znížiť emisií skleníkových plynov je cieľom viacerých iniciatív EÚ.

Diplomová práca je zameraná na výpočet všetkých priamych emisií skleníkových plynov zo spaľovacích procesov prebiehajúcich pri výrobe automobilov (napr.: priame a nepriame procesné ohrevy, výroba a dodávka tepla, a pod.). Súčasťou diplomovej práce bude návrh opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a návrh odlučovacích zariadení, ktoré by s akceptovateľnou účinnosťou a ekonomickou návratnosťou zabezpečili zníženie priamych emisií skleníkových plynov z tohto priemyselného sektora.

Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Konzultant: Dr. Ing. Marián Dluhý

Anotácia:

Niektoré priemyselné podniky na Slovensku disponujú vlastným zdrojom vody, čím sa stávajú nezávislými od dodávateľa vody a získavajú tak maximálnu kontrolu nad svojou spotrebou, teda i súvisiacou ekonomikou prevádzky. Takýto zdroj vody sa potom využíva nielen na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ale aj v spojení s technologickými prevádzkami a procesmi v podniku. Ide o tzv. procesnú vodu, ktorá si často vyžaduje vhodnú úpravu za účelom dosiahnutia požadovanej kvality, trvanlivosti, či vzhľadu výrobkov. V literárnom prehľade budú diskutované základné požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a na procesnú vodu. Pozornosť bude zameraná aj na opis procesov a technológií, ktoré sa využívajú pri úprave vody v priemysle. V praktickej časti, na základe zadaných parametrov (výdatnosť vodného zdroja, maximálna a nominálna spotreba vody, fyzikálno-chemický rozbor vody, požadovaná kvalita upravenej vody, ...) bude navrhnutá technologická zostava úpravy vody. Pri návrhu sa využijú komerčne dostupné modelovacie programy. Zároveň bude načrtnutá základná technologická schéma procesu.

Využitie adsorpcie pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Konzultant: Ing. Tibor Miškovič

Anotácia:

Atrazín patrí do základného spektra triazínových herbicídov, ktorý bol v minulosti používaný na ničenie buriny v porastoch kukurice, chmeľu, trstinového cukru, broskýň a aj v lesníctve. Veľkým problémom triazínov je hlavne ich nízka biodegradibilita a dlhé pretrvávanie vo vodnom prostredí – ako materských látok, tak aj metabolitov. Štúdiami bolo preukázané, že atrazín môže mať toxické účinky na niektoré živé organizmy a patrí do skupiny endokrinných distrupterov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hormonálny systém a na vývoj a rast živých organizmov už pri nízkych koncentráciách. Od 1. augusta 2005 je zakázané atrazín používať na základe rozhodnutia Európskej komisie 2004/248/EC. Slovenská republika uplatňuje pre atrazín v pitnej vode tak, ako pre všetky ostatné pesticídy nízky preventívny limit – 0,1 μg/l a pre celkovú sumu pesticídov limit – 0,5 μg/l. Cieľom diplomovej práce je porovnať adsorpčné účinnosti a kapacity rôznych typov aktívneho uhlia pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja.  Pre najefektívnejšie aktívne uhlie sa opíše adsorpčná rovnováha a kinetika adsorpcie atrazínu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V reálnych podmienkach bude sledovaná dlhodobá prevádzka prietokového adsorpčného zariadenia s najúčinnejším typom aktívneho uhlia.

Odstraňovanie lindánu z vôd adsorpciou

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia:

Lindán je organochlórový pesticíd (γ-izomér hexachlórcyklohexánu), ktorý v minulosti bol využívaný vo veľkom množstve v poľnohospodárstve na ničenie škodcov, prípadne v rôznych kozmetických prípravkoch, ako sú pleťové vody, krémy, či šampóny. Toxické účinky lindánu, ktoré boli sledované u cicavcov zahŕňajú tvorbu kŕčov, symptómy vyčerpanosti, poškodenie bunkových membrán a tukového tkaniva a zníženie množstva spermií u samčích jedincov. Zároveň lindán vykazuje množstvo akútnych i trvalých účinkov na ľudské zdravie. Lindán je od roku 2009 zakázaný alebo jeho používanie je v mnohých krajinách obmedzené na základe Štokholmskej konvencie o perzistentných organických látkach. Slovenská republika uplatňuje pre lindán v pitnej vode tak, ako pre všetky ostatné pesticídy nízky preventívny limit – 0,1 μg/l a pre celkovú sumu pesticídov limit – 0,5 μg/l. Cieľom diplomovej práce bude porovnať adsorpčné účinnosti a kapacity rôznych typov aktívneho uhlia pri odstraňovaní lindánu z vôd.  Pre najefektívnejšie aktívne uhlie sa opíše adsorpčná rovnováha a kinetika adsorpcie lindánu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V laboratórnych podmienkach bude sledovaná dlhodobá prevádzka prietokového adsorpčného zariadenia.

Štúdium možností odstraňovania antimónu z reálneho vodného zdroja

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Konzultant: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.

Anotácia:

Problematika odstraňovania antimónu zo zdrojov pitnej vody nebola v podmienkach SR až do roku 1998 aktuálna. Do toho času nebol antimón pre pitné vody limitovaný. V súčasnosti v pitnej vode je jeho najvyššia medzná hodnota stanovená na 5 μg/l. Antimón sa z hľadiska toxicity prirovnáva k olovu a arzénu, avšak jeho akumulácia v organizmoch je menšia. Zároveň sa uvádza, že antimón patrí medzi potenciálne karcinogény. Cieľom diplomovej práce bude štúdium možností odstraňovania antimónu z reálneho vodného zdroja dostupnými technologickými procesmi, ktoré budú navzájom porovnané. V prípade koagulačných testov dôjde k porovnaniu rôznych komerčne dostupných činidiel. V prípade adsorpčných procesov dôjde k porovnaniu adsorpčných účinností rôznych sorpčných materiálov. Pre najefektívnejší sorpčný materiál sa opíše adsorpčná rovnováha a kinetika adsorpcie, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť.

Odstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd procesom adsorpcie

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia:

Priemyselné odpadové vody majú na rozdiel od splaškových vôd rozmanitý charakter. Výnimkou nie sú ani odpadové vody z celulózo-papierenského priemyslu, ktoré sa vyznačujú obsahom rôznych druhov farbiva, ktoré sa môžu odvádzať v odpadovej vode do vodných tokov, čo je esteticky a environmentálne neprijateľné. Takéto druhy vôd sa zaraďujú medzi biologicky ťažko rozložiteľné, toxické a karcinogénne, a to nie len na vodný ekosystém, ale aj na človeka. Preto diplomová práca bude zameraná na štúdium možností odstraňovania sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd adsorpčnými procesmi.

Štúdium možností úpravy vyčistenej odpadovej vody pre jej opätovné využitie

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia:

Súčasné klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú predovšetkým nerovnomernosťou zrážok v priebehu roka, dlhými obdobiami bez zrážok a nadpriemernými teplotami, majú za následok pokles hladín podzemných vôd a nedostatok povrchových vôd. Celosvetovo je tak diskutovaná téma sucho, s ktorým súvisí nutnosť hľadania ďalších zdrojov vody. Vzhľadom k tomu, že významný podiel celkovej spotreby pitnej vody je používaný najmä pre nepitné účely (napr. zalievanie mestskej zelene, zavlažovanie športových ihrísk, umývanie diaľnic, atď.), ponúka sa ako jeden z možných zdrojov vyčistená odpadová voda. Dôležité je preto nájsť takú technológiu, ktorá bude schopná upravovať vodu na požadovanú kvalitu pre konkrétne využitie, a to za prijateľných ekonomických nákladov. Reálne možnosti opätovného využívania vyčistených komunálnych odpadových vôd však závisia na vývoji európskej a národnej legislatívy. V celosvetovom meradle je už v niektorých štátoch vyčistená odpadová voda opätovne využívaná i pre pitné účely (Izrael, Singapur). Cieľom diplomovej práce bude navrhnúť vhodnú kombináciu bežne využívaných vodárenských procesov a technológií, ktoré umožnia odpadovú vodu opätovne využívať.

Removal of Selected Contaminants from Water in Kabul

Supervisor: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Annotation:

The aims of the diploma thesis will be specify the quantity and quality of water sources in Kabul and design processes and technologies for removal of selected contaminants from these water sources.

Membránové procesy v úprave vody

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Konzultant: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.

Anotácia:

Diplomová práca bude pozostávať z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce bude spracovaná teória membránových procesov využívaných v úprave vody. V praktickej časti bude experimentálne overovaný membránový modul na vybranom vodnom zdroji.

Využitie zeolitov v úprave vody

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Konzultant: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.

Anotácia:

Prírodný materiál zeolit, ktorého bohaté ložiská sa nachádzajú vo východnej časti SR, majú vlastnosti (iónovýmenné, sorpčné, katalytické), ktoré by mohli byť využité na odstraňovanie niektorých nežiaducich látok z vody v prírodnom stave alebo povrchovo aktivované. Cieľom práce bude overenie možnosti aplikácie tohto materiálu pri odstraňovaní špecifického anorganického znečistenia z vody.