Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

História Oddelenia environmentálneho inžinierstva

Oddelenie vzniklo 1. januára 1978 pod názvom Katedra chémie a technológie životného prostredia. Po zosúladení reálnych potrieb školy a praxe ako i reálnych možností novovzniknutého pracoviska bola táto katedra od svojho vzniku orientovaná predovšetkým na výchovu študentov v študijnom odbore Technológia vody. Prví poslucháči tohto študijného odboru ukončili štúdium v školskom roku 1982/83. Začiatkom 90-tych rokov bola katedra premenovaná na Katedru životného prostredia. V školskom roku 1992/93 došlo k prestavbe štúdia a na fakulte bol akreditovaný študijný odbor Technológia životného prostredia so zameraniami technológia vody, technológia ovzdušia a rádioekológia. Od školského roka 1994/95 bola na fakulte prijatá dvojstupňová štruktúra štúdia. V nadväznosti na Vysokoškolský zákon a systemizáciu nových študijných odborov bola katedra premenovaná v roku 2002 premenovaná Katedru environmentálneho inžinierstva. Od roku 2006 sa pracovisko stalo súčasťou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva ako Oddelenie environmentálneho inžinierstva. Od roku 1978 eviduje OEI viac ako 400 absolventov.

V nadväznosti na nový Vysokoškolský zákon č. 131/2002 a systemizáciu nových študijných odborov bola katedra uznesením Akademického senátu FCHPT STU premenovaná od 1. 5. 2002 na Katedru environmentálneho inžinierstva. Od 1.1.2006 sa pracovisko stalo súčasťou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva ako Oddelenie environmentálneho inžierstva.

   

Zakladajúci členovia Katedry životného prostredia