Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

V rámci 4-ročného doktorandského študijného programu Chémia a technológia životného prostredia študenti riešia výskumné úlohy s hlavným dôrazom kladeným na technológiu vody (čistenie odpadových vôd, úprava vody, spracovanie kalov), technológie spracovania odpadov a produkcie bioplynu, technológie ochrany ovzdušia. V 1.ročníku absolvujú aj vybrané špecializované environmentálne predmety. Počas celého štúdia participujú aj na výučbe predmetov OEI v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. Študijný program Chémia a technológia životného prostredia môže v zmysle platných predpisov študovať každý, kto ukončil inžiniersky stupeň vzdelania (nielen na FCHPT STU, ale aj na inej univerzite).