Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Doterajšiu spoluprácu OEI s praxou je možné zhrnúť nasledovne:
  • experimentálny modelový výskum procesov čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a spracovania kalov a odpadov
  • navrhovanie a výpočet technológií čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a spracovania kalov a odpadov, matematické modelovanie a simulovanie procesov čistenia odpadových vôd
  • experimentálny modelový výskum a návrh technológií pre anaeróbne spracovanie organických materiálov a získavanie bioplynu
  • monitoring zložiek životného prostredia, analytickú chémiu vody, ovzdušia a kalov / odpadov, stanovenie biologickej rozložiteľnosti polutantov atď.
  • vyhodnocovanie a optimalizáciu environmentálnych technológií, navrhovanie opatrení (zvyšovanie kvality výstupu, znižovanie spotreby energie a chemikálií, úspora prevádzkových nákladov).
  • podklady a spracovanie návrhov legislatívnych predpisov, normotvorná činnosť, podkladové a možnostné štúdie resp. projektová príprava environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvu na životné prostredie.