Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Témy aktuálnych bakalárskych prác na akademický rok 2020/2021 sú uvedené na tejto stránke. Študenti sa v prípade záujmu môžu na ne prihlásiť priamo u školiteľa.

Prehľad všetkých bakalárskych prác

Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia

Školiteľ: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

O koreňové ČOV je v poslednom období pomerne veľký záujem, hlavne z dôvodu ich prevádzkovej jednoduchosti, nízkych prevádzkových nákladov a pod. Na Slovensku je však veľmi málo skúseností s ich návrhom, dimenzovaním plochy, objemu a pod. Nové typy vertikálnych filtrov sa na Slovensku ešte vôbec nepresadili do praxe, prípadné kombinácie vertikálnych a horizontálnych filtrov nie sú vôbec používané. Cieľom práce bude naštudovať dostupnú literatúru týkajúcu sa dimenzovania KČOV, vypracovať výpočtový program na dimenzovanie plôch filtrov a navrhnúť modernú KČOV pre reálne podmienky (50 – 100 EO).

Téma vypísaná pre CHI

Sušenie čistiarenských kalov – nevyhnutnosť alebo slepá cesta slovenského čistiarenstva?

Školiteľ: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Ročná produkcia čistiarenských kalov je asi 55 000 ton sušiny a je veľký problém s ďalším nakladaním tohto kalu. Priama aplikácia na pôdu ako hnojivo je zakázaná, na spaľovanie kalu nemáme kapacity a výroba kompostu z kalu a jeho umiestňovanie na pôdu už dosiahlo svoje limity. Práca by sa mala zaoberať štúdiom vzniku kalu na ČOV, možnosťami ich ďalšieho používania so zameraním na procesy sušenia kalov.

Téma vypísaná pre CHEMAT

Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôd

Školiteľ: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Práca sa bude zaoberať zhodnotením údajov o koncentráciách farmaceutík, ktoré sme získali v rokoch 2013 – 2020 na vstupe a výstupe z ČOV viacerých miest na Slovensku. Na základe týchto údajov bude cieľ práce charakterizovať mieru (ne)rozložiteľnosti vybraných liečiv v odpadových vodách pri ich prechode cez ČOV. Dôležité bude definovať tie liečivá, ktoré prechádzajú procesom čistenia s nízkou mierou odstránenia.

Téma vypísaná pre CHEMAT

Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Školiteľ: Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia:

Abstrakt: Lieky spotrebované pacientmi sa v určitej miere dostávajú do splaškových vôd, kde sme schopní ich analyzovať. Na základe týchto údajov je možné odhadnúť množstva spotrebovaných liekov v danom meste, urobiť hrubú štruktúru prevalencie jednotlivých skupín chorôb (srdcovo-cievne choroby, alergie a pod.). Tieto údaje potom porovnať pre jednotlivé sledované mestá na Slovensku a urobiť rebríček najčastejších chorôb v tom ktorom meste.

Téma vypísaná pre POVYKO a CHEMAT

Odstraňovanie vybraných organochlórovaných pesticídov reakciami s využitím ozónu

Školiteľ: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultant: Ing. Oľga Čižmárová

Anotácia:

Literárna rešerš. Experimentálne merania v ozonizačnom reaktore s vonkajšou rcirkuláciou. Sledovanie biologickej rozložiteľnosti a toxicity oxidačných produktov. Overenie vhodnosti metódy analýzy produktov stanovením uvoľneného chlóru. Respirometrické merania, kinetické testy a testy toxicity a biologickej rozložiteľnosti. Výskum najvhodnejších podmienok študovaných procesov.

Téma vypísaná pre BIOT

Rozložiteľnosť organochlórovaných mikropolutantov a ich degradačných produktov v procese aktivácie

Školiteľ: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Konzultant: Ing. Oľga Čižmárová

Anotácia:

Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s problematikou výskytu organochlórovaných mikropolutantov v odpadových vodách, ich vlastnosťami, toxicitou a metódami odstraňovania, legislatívou týkajúcou sa vybraných pesticídov na Slovensku a v EÚ. Praktická časť práce sa bude zaoberať realizáciou testov biologickej rozložiteľnosti vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov. Súčasťou exeprimentálnej časti bude pozorovanie vplyvu vybraných organochlórovaných látok na mikroorganizmy aktivovaného kalu, sledovaním vybraných parametrov (KI, Xc, SŽ, respiračné rýchlosti).

Téma vypísaná pre BIOT

Procesy odstraňovania fosforu a sulfidov z odpadovej vody

Školiteľ: prof. M. Drtil, PhD.

Konzultant: Ing. B. Kožárová

Anotácia:

Bakalárska práca bude zameraná na overenie zrážania fosforu v rôznych druhoch odpadových vôd. V laboratórnych testoch sa overí využitie rôznych zrážacích činidiel a dosiahnuteľná kvalita odpadovej vody. Zároveň sa overí vplyv kombinovaného zrážania fosforu a sulfidov vo vodách.

Téma vypísaná pre BIOT a CHEMAT

Znižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy

Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Nikolas Gróf

Anotácia:

Vysoký obsah dusíka v anaeróbne spracovaných biologicky rozložiteľných odpadoch sa prejaví vo vysokom obsahu amoniaku resp. amónnych iónov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na znižovanie koncentrácie amoniaku na výstupe anaeróbneho reaktora resp. metód na potláčanie amoniakovej inhibície. V praktickej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu na určenie vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia.

Téma vypísaná pre BIOT, CHEMAT a POVYKO

Kinetické testy predúpravy kukuričnej slamy pre produkciu bioplynu

Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Barbora Jankovičová

Anotácia:

V súčasnosti je na Slovensku viac ako 100 bioplynových staníc (BPS), pričom prevažná väčšina z nich spracováva ako majoritný substrát kukuričnú siláž. Viac ako 50 % vyprodukovanej kukuričnej siláže je spotrebovaných na prevádzku BPS, čo nedáva reálne predpoklady trvalo udržateľného rozvoja BPS u nás. Z informácií o produkcii a využívaní rôznych druhov slamy vyprodukovanej pri rastlinnej výroby vyplýva, že jej veľká časť nemá v súčasnosti racionálne využitie. Bakalárska práca bude zameraná na štúdium možností produkcie bioplynu z kukuričnej slamy. V teoretickej časti budú sumarizované možnosti produkcie bioplynu z rôznych druhov slamy s dôrazom na kukuričnú slamu. V praktickej časti budú uskutočnené testy predspracovania slamy a jej bioplynového potenciálu. Študent sa bude podieľať aj na sledovaní dlhodobej prevádzky laboratórneho reaktora na anaeróbne spracovanie kukuričnej siláž a na vyhodnocovaní jednorazových kinetických testov a dlhodobej prevádzky reaktora.

Téma vypísaná pre BIOT, CHEMAT a POVYKO

Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie

Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia:

Medzi spôsoby spracovania čistiarenských kalov patrí anaeróbna stabilizácia, sušenie a spaľovanie. V bakalárskej práci bude v teoretickej časti uskutočnená literárna rešerš najčastejších spôsobov spracovania čistiarenských kalov. V praktickej časti budú zhodnotené energetické potreby a zisky jednotlivých spôsobov spracovania kalov, uskutočnené materiálové bilancie týchto spôsobov a ich zhodnotenie, rovnako  zhodnotenie spôsobov spracovania z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

Téma vypísaná pre CHI, BIOT, CHEMAT a POVYKO

Zhodnotenie vplyvu spracovania externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii na prevádzku ČOV

Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia:

Mnohé ČOV na Slovensku majú voľné kapacity v anaeróbnych nádržiach na spracovanie čistiarenských kalov. Tieto voľné kapacity je možné využiť na anaeróbne externých substrátov, ktoré zvýšením produkcie bioplynu pozitívne ovplyvňujú energetickú bilanciu ČOV. V závislosti od zloženia externých substrátov môže byť viac alebo menej ovplyvnená aj prevádzka anaeróbnej stabilizácie a kvalita kalovej vody. Kalová voda je vracaná na spracovanie na začiatok ČOV a môže ovplyvniť jej prevádzku. V teoretickej časti bakalárskej práce bude uskutočnená literárna rešerš spracovania externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii s cieľom vyhodnotenia pozitívnych a negatívnych vplyvov na samotnú anaeróbnu stabilizáciu a na prevádzku ČOV. V praktickej časti bude vyhodnocovaný bioplynový potenciál vybraných externých substrátov vhodných na spracovanie v anaeróbnej stabilizácii ČOV.

Téma vypísaná pre BIOT, CHEMAT a POVYKO

Vplyv pH na zrážanie S2- z reálnej odpadovej vody

Školiteľ: Ing. Z. Imreová, PhD.

Konzultant: Ing. Bibiána. Kožárová

V závislosti od podmienok v stokovej sieti vznikajú nežiaduce javy, ktorými sú zápach a korózia častí kanalizácie. Často je za tým sulfán ako hlavný indikátor. Na elimináciu jeho vplyvu sme zvolili zrážanie viacerými činidlami, aby sme tak porovnali ich účinnosť. Zároveň sa zameriame na parameter pH, ktorý zohráva v procese zrážania S2- významnú úlohu.

Téma vypísaná pre CHEMAT

Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti

Školiteľ: Ing. Z. Imreová, PhD.

Konzultant: Ing. B. Kožárová

Kanalizačná sieť predstavuje prostredie pre výskyt množstva organizmov, vďaka ktorým prebiehajú rôzne biochemické reakcie. Jednou z nich je aj redukcia SO42- až na S2-, čím dochádza k potenciálnemu problému, akým je zápach, resp. korózia častí stokových sietí. V práci sa chceme zamerať na identifikáciu prítomnosti potrebných mikroorganizmov na spomínanú biochemickú redukciu a popísať kinetiku produkcie S2-.

Téma vypísaná pre BIOT a CHEMAT

Manažment zrážkovej a šedej vody jestvujúcej prevádzky - návrh vodozádržných opatrení a nakladanie s dažďovými vodami; úprava a recyklácia technologických a odpadových vôd.

  Školiteľ: Ing. Alena Popovičová, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Bakalárska práca je zameraná na revitalizáciu jestvujúceho priemyselného areálu. Súčasťou práce bude návrh opatrení na záchyt dažďových vôd (zber zrážkovej vody) a spôsob nakladania s dažďovými vodami (úprava, akumulácia, distribúcia a ich ďalšie využitie v rámci technologického procesu alebo v rámci priemyselného areálu). Práca sa bude zaoberať aj technologickými a odpadovými (šedými) vodami vznikajúcimi v priebehu jestvujúcej výroby. Súčasťou práce bude návrh riešení na úpravu a recykláciu tejto vody, vrátane návrhu novej biologickej ČOV pre tento areál.

  Téma vypísaná pre CHI, BIOT a CHEMAT

  Návrh opatrení na zníženie pachovej stopy a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby

  Školiteľ: Ing. Alena Popovičová, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Bakalárska práca je zameraná na odbornú literárnu rešerš managementu pachových látok vo vybraných priemyselných a poľnohospodárskych sektoroch. Práca bude porovnávať legislatívne predpisy pre pachové látky platné v okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Taliansko, Anglicko, apod.). V práci budú zhrnuté publikované Závery o BAT pre vybrané výroby a vyhodnotené navrhované opatrenia pre znižovania pachovej stopy z týchto prevádzok. Z národnej legislatívy budú vytypované kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia a zariadení, pre ktoré by bol management pachových látok uplatniteľný (chovy hospod. zvierat, ČOV, bioplynové stanice, lakovne, laminátovne, výroba pečiva, konzervárne, údiarne, výroba papiera a buničiny, chemický priemysel, rafinérie a pod..). Pre tieto sektory by bol stanovený marker = sledovaná znečisťujúca látka, ktorá je „nositeľom zápachu“. Navrhli by sa metódy ich stanovenia (kvalita) a určenia miery zápachu (kvantita), ako aj frekvencia monitorovania. Uviedli by sa účinky vybraných pachových látok na ŽP a zdravie ľudí, porovnali by sa dosahované emisné a imisné hodnoty v ovzduší a ich účinnosť na ŽP a zdravie ľudí. V neposlednom rade by v práci boli navrhnuté opatrenia na zníženie pachovej stopy pre vybrané sektory.

  Téma vypísaná pre CHI, BIOT a CHEMAT

  Využitie koagulácie a flokulácie na zlepšenie kvality banských vôd

  Školiteľ: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Banské vody predstavujú vody, ktoré vnikajú priepustnými podzemnými vrstvami a podzemnými trhlinami do banských priestorov, následne z nich vytekajú na povrch, až kým sa nespoja s verejným tokom. Banský sediment obsiahnutý v týchto banských vodách obsahuje ťažké kovy, najmä ako olovo, meď, zinok, arzén a kadmium v koncentráciách prekračujúcich kritéria Smernice MŽP č. 1/2015–7. Náhly únik takýchto banských sedimentov do verejných tokov môže s vysokou pravdepodobnosťou ohroziť životné prostredie a aj ľudské zdravie. Preto cieľom bakalárskej práce je v laboratórnych podmienkach za účelom dosiahnutia optimálnej separácie vody od sedimentu uskutočniť koagulačné, flokulačné a sedimentačné testy. Odvodňovacie vlastnosti sedimentu sa vyhodnotia pomocou CST testov.

  Téma vypísaná pre AIMCHP, CHEMAT, POVYKO

  Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou

  Školiteľ: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Bakalárska práca nadväzuje na dosiahnuté výsledky v oblasti odstraňovania arzénu z vôd adsorpciou. Arzén sa vyznačuje silnými karcinogénnymi a teratogénnymi účinkami. Jeho dlhodobé prijímanie aj v nižších koncentráciách je zdraviu škodlivé až smrteľné. Mnohé štúdie dokazujú, že odstránenie arzénu z vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Cieľom bakalárskej práce je v laboratórnych podmienkach uviesť do prevádzky reaktor s fluidizovanou vrstvou s granulovaným oxidom železitým. Opísať charakteristické vlastnosti fluidizovanej vrstvy častíc, prahovú rýchlosť fluidizácie a expanziu fluidizovanej vrstvy. Následne využiť laboratórny reaktor s fluidizovanou vrstvou pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja.

  Téma vypísaná pre AIMCHP, CHEMAT, POVYKO

  Odstraňovanie niklu z vôd adsorpciou

  Školiteľ: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Hlavným zdrojom niklu v pitnej vode sú kovové výrobky situované na konci rozvodov vody, najmä vodovodných batérií. Vďaka tomu sa koncentrácia niklu vo vode, vzhľadom k rôznej dobe zdržania vody v potrubí, môže na jednom odberovom mieste meniť i v rozmedzí niekoľko rádov a po stagnácii dosahovať hodnoty až okolo 500 μg/l, čo je viac než dvadsaťnásobok limitnej hodnoty (20 μg/l). Takéto dávky niklu môžu u ľuďoch precitlivených na nikel, ktorých sa v populácii vyskytuje okolo 17 %, vyvolať systémovú alergick kontaktnú dermatitídu. Zároveň nikel patrí medzi potenciálne karcinogény. Bakalárska práca bude zameraná na odstraňovanie niklu z vôd adsorpciou pomocou komerčne dostupných sorpčných materiálov, z ktorých sa vyšpecifikuje ten najúčinnejší. Pre tento materiál sa opíše adsorpčná rovnováha a kinetika adsorpcie pomocou rôznych adsorpčných a kinetických modelov.

  Téma vypísaná pre AIMCHP, CHEMAT, POVYKO

  Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy

  Školiteľ: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Pesticídy sú biocídne látky, používané na ochranu úžitkových rastlín v poľnohospodárstve a v lesníctve, proti burine, hubám a živočíšnym škodcom. Do životného prostredia prenikajú najmä s plachom z polí a z plodín a vetrom pri leteckom postreku. Ich ďalším zdrojom sú aj priemyselné odpadové vody. Najmä chlórované pesticídy vykazujú veľkú chemickú a biochemickú stálosť, a tak zotrvávajú v prostredí veľmi dlhú dobu. Niektoré z nich vykazujú toxicitu a karcinogenitu nielen na jednotlivé zložky vodnej biocenózy, ale aj na človeka. Cieľom bakalárskej práce je posúdenie vplyvu vybraných chlórovaných pesticídov (alachlór, atrazín a lindán) na aktivitu mikroorganizmov anaeróbneho kalu a produkciu bioplynu pomocou testov bioplynového potenciálu. Pomocou týchto testov sa stanoví, ktorá koncentrácia sledovaných chlórovaných pesticídov je dostatočne vysoká na to, aby spôsobila nepriaznivé účinky v sledovaných mikroorganizmoch.

  Téma vypísaná pre AIMCHP, CHEMAT, POVYKO a BIOT

  Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmov

  Školiteľ: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

  Konzultant:

  Anotácia:

  Nikel, ktorého množstvo sa vplyvom antropogénnej činnosti v životnom prostredí neustále zvyšuje, sa ako ťažký kov dostáva čoraz viac do popredia záujmu. Jedným zo závažných problémov, ktoré sa objavujú v súvislosti s ťažkými kovmi, je ich schopnosť bioakumulácie v pletivách a tkanivách organizmov na vyšších trofických úrovniach. Nikel patrí k alergénom a uvádza sa, že vplýva negatívne až na 17 % ľudskej populácie. Dokonca sa zaraďuje medzi potenciálne karcinogény. Cieľom bakalárskej práce je posúdenie ekotoxikologického účinku niklu na vybrané druhy organizmov (mikroorganizmy aeróbneho kalu, koreň cibule kuchynskej a semená horčice bielej) pomocou respirometrických meraní a testov toxicity. Pomocou týchto meraní a testov sa stanoví, ktorá koncentrácia niklu je dostatočne vysoká na to, aby spôsobila smrteľné, subletálne (t.j. zníženie rastu, zhoršenú reprodukciu, zmeny správania, zníženie veľkosti organizmov a pod.) alebo všeobecne nepriaznivé účinky v sledovaných organizmoch.

  Téma vypísaná pre AIMCHP, CHEMAT, POVYKO a BIOT

  Monitoring spotreby drog a liečiv na hudobných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Monitoring spotreby drog na hudobných festivaloch je dominantne realizovaný najmä pomocou dotazníkov. V  predkladanej práci sa študent bude zameriavať na možnosť využitia odpadových vôd ako zdroja informácií popisujúcich výskyt  a spotrebu legálnych a ilegálnych typov drog. Pozornosť bude venovaná aj nový, typom drog, najmä skupina syntetické katinóny. Taktiež bude študent pomocou štatistických programov popisovať aj možnosť súvisu preferovanej hudby na festivale a dominantných drogy. Analýza odpadovej vody bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.

  Téma vypísaná pre CHEMAT

  Bioplasty možný zdroj mikro a nanoplastov?

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Cieľom práce bude podrobne popísať problematiku environmentálneho dopadu rôznych skupín bioplastov. Následne sa bude študent venovať správaniu sa vybraných druhov bioplastov v procese kompostovania (klasický a elektrický kompostér), najmä ich možnej fragmentácii a rozpadu na mikro či až nanoplast. Taktiež sa študent bude venovať aj správaniu sa bioplastov v prostredí morskej či sladkej vody. Analýza vzoriek bude realizovaná pomocou mikroskopovacích techník, Ramanovej a FT-IČ spektrometrie.

  Téma vypísaná pre CHEMAT a BIOT

  Mikroplasty – zdroje a ich výskyt v rôznych zložkách životného prostredia

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Bakalárska práca sa zameriava v súčasnosti na aktuálnu problematiku mikroplastov v životnom prostredí. Študent sa bude v práci venovať popisu dominantných zdrojov mikroplastov pre odpadové (najmä domácnosti a proces prania či sušenia textílií), povrchové a pitné vody. V rámci práce sa študent zoznámi aj s pokročilou analytickou metódou ich identifikácie.

  Téma vypísaná pre CHEMAT a BIOT

  Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Bakalárska práca sa zameriava v súčasnosti na vysoko aktuálnu problematiku spojenú zo šírením sa ochorenia COVID-19 v populácii SR, ktoré je spôsobené vírusom SARS-CoV-2. Bakalár sa počas svojej práce bude zameriavať na možnosť monitoringu odpadových vôd  ako zdroja informácii o šírení sa  ochorenia. Počas práce sa študent aktívne zapojí do odberu vzoriek a ich analýz.

  Téma vypísaná pre, CHEMAT, POVYKO, BIOT, BIOPOT

  Možnosti odstraňovania vírusov nie len z odpadových vôd

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Bakalárska práca sa zameriava primárne na dezinfekčné a dekontaminačné postupy schopné odstraňovať rôzne skupiny vírusov z rôznych typov vôd a tiež povrchov. Skúmané budú najmä membránové technológie a sorpčné a oxidačné postupy. Počas práce sa študent aktívne zapojí do odberu vzoriek a vývoja dezinfekčných technológií.

  Téma vypísaná pre CHEMAT

  Prestup vybraných mikropolutantov z pôdy do poľnohospodárskych rastlín

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Bakalárska práca sa primárne zameriava na prestup rôznych druhov mikropolutantov z pôdy priamo do rastlín (najmä poľnohospodárskych). Študent v práci bude realizovať podrobnú rešerš popisujúcu dominantné zdroje vybraných mikropolutantov (najmä liečiv a drog) pre životné prostredie a zúčastní sa na analytických postupoch, ktoré sa používajú pri detekcii mikropolutantov vyskytujúcich sa v životnom prostredí.

  Téma vypísaná pre CHEMAT, BIOPOT

  Výskyt vybraných typov liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný spôsob detekcie

  Školiteľ: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

  Anotácia:

  Cieľom práce bude v prvej časti podrobne teoreticky zhrnúť problematiku výskytu vybraných mikropolutantov v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska. V druhej časti práce sa bude študent následne zaoberať a možnosťou využitia nových spôsobnou najmä online detekcie (s dôrazom na elektrochemické postupy) vybraných typov mikropolutantov v environmentálnych vzorkách.

  Téma vypísaná pre CHEMAT