Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Témy aktuálnych bakalárskych prác sú uvedené na tejto stránke. Študenti sa v prípade záujmu môžu na ne prihlásiť priamo u školiteľa.

Prehľad všetkých bakalárskych prác

 

Ponuka bakalárskych prác na Oddelení environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v akademickom roku 2021/2022

Návrh koncepcie decentralizovaného systému čistenia odpadových vôd v oblasti Národného parku Poloniny

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Národný park Poloniny je najmladší národný park na Slovensku, pričom záujem o jeho návštevu rastie každý rok. V obciach, ktoré sú súčasťou resp. v bezprostrednej blízkosti NP Poloniny nie je v súčasnosti vybudovaná žiadna vodárska infraštruktúra (vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd). Cieľom práce bude navrhnúť vhodné technológie čistenia odpadových vôd pre vybrané obce v NP Poloniny s ohľadom na veľkosť obcí, polohu obcí, vhodnosť recipientu a pod.

Téma vypísaná pre program CHEMAT

 

Tepelný rozklad farmaceutík v procesoch sušenia a spaľovania

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Ročná produkcia čistiarenských kalov je asi 55 000 ton sušiny a je veľký problém s ďalším nakladaním tohto kalu. Priama aplikácia na pôdu ako hnojivo je obmedzená, na spaľovanie kalu nemáme kapacity a výroba kompostu z kalu a jeho umiestňovanie na pôdu už dosiahlo svoje limity. Práca by sa mala zaoberať štúdiom vplyvom teploty na rozklad vybraných farmaceutík obsiahnutých v čistiarenskom kale.

Téma vypísaná pre program BBFFCH a CHEMAT

 

Výpočet energetického potenciálu kuchynských odpadov pre vybrané mestá na Slovensku

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Práca sa bude zaoberať zhodnotením energetického potenciálu kuchynských odpadov v procese anaeróbnej fermentácie (produkcia bioplynu).  Na základe odhadu produkovaných a vyzbieraných kuchynských odpadov (rozsah zloženia a množstva) definovať ich vplyv na prevádzku komunálnej ČOV a jej kalového hospodárstva. Definovať a vypočítať mieru optimálnej dávky kuchynských odpadov, rizika preťaženia vyhnívacej nádrže, množstvo produkovaného bioplynu a elektrickej energie z takej prevádzky.

Téma vypísaná pre program CHI a BIOT

 

Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva

Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Anotácia: Lieky spotrebované pacientmi sa v určitej miere dostávajú do splaškových vôd, kde sme schopní ich analyzovať. Na základe týchto údajov je možné odhadnúť množstva spotrebovaných liekov v danom meste, urobiť hrubú štruktúru prevalencie jednotlivých skupín chorôb (srdcovo-cievne choroby, alergie a pod.). Tieto údaje potom porovnať pre jednotlivé sledované mestá na Slovensku a urobiť rebríček najčastejších chorôb v tom ktorom meste.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Vplyv dechlorácie pesticídov na biologické procesy čistenia odpadových vôd a na ich ekotoxicitu 

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Anotácia: Teoretická časť bakalárskej bude zameraná na vypracovanie literárnej rešerše o možnostiach degradácie organochlórovaných pesticídov alachlóru, atrazínu a lindánu vo vodných vzorkách. Rešerš tiež bude zameraná na výskyt týchto pesticídov v ŽP aj niekoľko rokov po obmedzení/ zákaze ich používania, a ich negatívny vplyv na vodné ekosystémy. Experimentálna časť práce bude zameraná na štúdium kinetiky dechlorácie týchto pesticídov vo vodných roztokoch procesmi s využitím ozónu.  vzniknutých medziproduktov bude následne sledovaný ich vplyv na biologické procesy čistenia odpadových vôd a toxicitu na vodný ekosystém. Za týmto účelom budú uskutočnené testy toxicity, kinetické testy a respirometrické merania s aktivovaným kalom.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Návrh ozonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou

Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

Anotácia: Bakalársky projekt bude zameraný na vypracovanie a overenie návrhu reaktora s fluidizovanou vrstvou pre odstraňovanie nebezpečných, biologicky pomaly rozložiteľných a rezistentných, toxických a perzistentných polutantov z vody adsorpčnou a katalytickou ozonizáciou. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody je potrebné minimalizovať dobu zdržania v ozonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. V reaktore sa udržiava vrstva tuhých častíc vo vznose a pohybe vďaka prúdeniu tekutiny zdola nahor. Takéto usporiadanie zariadenia má výhodu v tom, že vytvára podmienky pre dobrý prestup látky v dôsledku veľkej plochy medzifázového rozhrania medzi tuhou a kvapalnou, resp. plynnou fázou. Veľké medzifázové, resp. reakčné rozhranie má za následok podstatne väčšie hodnoty objemových reakčných rýchlostí v porovnaní s klasickými náplňovými reakčnými kolónami. Reaktory s fluidizovanou vrstvou teda umožňujú intenzifikovať procesy, ktoré sa odohrávajú na medzifázovom rozhraní. K významnému intenzifikačnému potenciálu patrí aj väčšia účinnosť využitia dodávaného ozónu. Pre návrh reaktora budú k dispozícii výsledky doterajšieho  modelovania rekarbonizačného reaktora s fludizovanou vrstvou a procesov adsorpčnej a katalytickej ozonizácie v ideálne miešanom heterogénnom reaktore.

Téma vypísaná pre program CHI

 

Oxidácia sulfidov vyzrážaných v stokovej sieti v aktivácii v biologickom stupni ČOV

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Anotácia: Sulfidy vznikajú v stokovej sieti biologickou redukciou síranov v odpadových vodách. Pri vyšších koncentráciách spôsobujú silný zápach, sú toxické až jedovaté a spôsobujú koróziu objektov na stokovej sieti. Jednou z možností zníženia koncentrácie sulfidov je buď zabránenie redukcie síranov  alebo ich vyzrážanie soľami Fe2+ alebo Fe3+. Zrazeniny následne pritečú do ČOV, kde sa v biologickom stupni rozpustia, sulfidy sa zoxidujú na sírany a uvoľnené Fe sa stane dostupné pre zrážanie fosforečnanov (odstraňovanie fosforu je povinné na všetkých ČOV nad 10 tisíc obyvateľov). Práca sa bude venovať podmienkam a účinnosti rozpustenia zrazenín sulfidov, rýchlosti oxidácie sulfidov, podielu chemickej a biochemickej oxidácie a priebehu oxidácie v oxických a anoxických častiach aktivácie. Všetky experimenty budú realizované v laboratórnych modeloch aktivácie so syntetickými a reálnymi odpadovými vodami.  Získané výsledky by mali pomôcť prevádzkovateľovi stokových sietí a ČOV pri rozhodovaní o spôsobe eliminácie sulfidov a skutočných prevádzkových nákladoch.

Téma vypísaná pre program BIOT a CHEMAT

 

Zrážanie sulfidov v odpadových vodách

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Anotácia: Sulfidy v odpadových vodách pri vyšších koncentráciách spôsobujú silný zápach, sú toxické a spôsobujú koróziu objektov na stokovej sieti. Jednou z možností zníženia koncentrácie sulfidov je ich vyzrážanie. V práci budú overené podmienky zrážania so soľami Fe2+, Fe3+ a Al3+. Všetky 3 uvedené kovy sa zrážajú jednak so sulfidmi, ale aj s fosforečnanmi. Zároveň pôsobia ako koagulačné činidlá. Experimenty ukážu vplyv pH na zrážanie, účinnosť zrážania sulfidov v konkurencii fosforečnanov a odstránenie organických zlúčenín koaguláciou na zrazeniny.

Téma vypísaná pre program CHEMAT

 

Výpočet vybraných parametrov ČOV

Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Anotácia: Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá sa líšia odporúčanou technológiou (pre obce sa jedná o aktiváciu s aeróbnou stabilizáciou kalu, pre mestá nad  10 tisíc obyvateľov o aktiváciu s odstraňovaním nutrientov a anaeróbnou stabilizáciou kalu). V práci budú obidve technológie porovnané z pohľadu objektovej skladby, technologických parametrov, energetickej náročnosti, spotreby chemikálií a produkcie odpadov. Zároveň bude spracovaný automatizovaný výpočet hlavných parametrov aktivácie ako rozhodujúceho objektu ČOV.

Téma vypísaná pre program CHI a CHEMAT

 

Posúdenie vplyvu pH na bioplynový potenciál substrátov s vysokým obsahom dusíka

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia: Vysoký obsah dusíka v anaeróbne spracovaných biologicky rozložiteľných odpadoch sa prejaví vo vysokom obsahu amoniaku resp. amónnych iónov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. V praktickej časti budú uskutočnené kinetické testy rozkladu vybraného substrátu s vysokým obsahom dusíka pomocou zmesnej kultúry anaeróbnych mikroorganizmov. Ich cieľom bude určenie  bioplynového potenciálu daného substrátu a vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia. Kinetické testy budú vyhodnotené pomocou modifikovaného Gompertzovho modelu a budú určené jeho parametre.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Vplyv veľkostí častíc kukuričného odpadu na produkciu bioplynu

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Barbora Jankovičová

Anotácia: V súčasnosti je na bioplynových staniciach (BPS) u nás aj v Európskej únii väčšinovým substrátom kukuričná siláž. Je zrejmé, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Navyše, v najbližších rokoch končia pre mnohé BPS dotované garantované výkupné ceny elektriny a BPS budú nútené zvážiť využívanie lacnejších energetických plodín resp. vhodných odpadov. Jedným z takýchto odpadov je aj kukuričná slama. V teoretickej časti bude uskutočnený prehľad rôznych druhov odpadovej biomasy vhodnej na anaeróbne spracovanie so zameraním na lignocelulózové materiály. Budú uvedené spôsoby ich predspracovania pre následné využitie na produkciu bioplynu so zameraním na predúpravu dezintegráciou. V praktickej časti budú uskutočnené a vyhodnotené kinetické testy biologického rozkladu rôznych frakcií dezintegrovaného kukuričného odpadu pomocou zmesnej kultúry anaeróbnych mikroorganizmov. V závere práce bude posúdená potreba energie na dezintegráciu s energiou z bioplynu, ktorého zvýšené produkcia sa očakáva.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Overenie možnosti znižovania amoniakovej inhibície zachytávaním amoniaku v prúde recyklovaného bioplynu.

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Konzultant: Ing. Kristína Hencelová

Anotácia: Vysoký obsah dusíka v odpadových vodách resp. biologicky rozložiteľných odpadoch, ktoré sú spracovávané v anaeróbnych reaktoroch sa môže prejaviť vo vysokom obsahu amoniaku v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môže v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Rôzne spôsoby znižovania koncentrácie amoniakálneho dusíka v anaeróbnej zmesi budú popísané v teoretickej časti. V praktickej časti bude sledovaná dlhodobá prevádzka anaeróbneho bioreaktora na spracovanie substrátu s vysokou koncentráciou dusíka. Hlavným cieľom bude posúdenie vplyvu odstraňovania amoniaku v recirkulovanom prúde bioplnu na zníženie amoniakovej inhibície v závislosti od technologických parametrov anaeróbneho reaktora a rýchlosti recirkulácie bioplynu.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Posúdenie sušenia kalu z hľadiska jeho energetických potrieb a možností jeho ďalšieho využitia

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Anotácia: Najčastejším spôsobom nakladania s odvodneným čistiarenským kalom u nás je jeho priama alebo nepriama (formou kompostu) aplikácia na pôdu. Vzhľadom na možný obsah rôznych mikropolutantov v kale, takýto spôsob nakladania nebude pravdepodobne v blízkej budúcnosti možný. Pri každom ďalšom spôsobe nakladania s čistiarenským kalom, ako je napr. pyrolýza, splyňovanie, či spaľovanie je potrebné predchádzajúc vysušenie kalu. V bakalárskej práci bude v teoretickej časti uskutočnená literárna rešerš najčastejších spôsobov spracovania čistiarenských kalov so zameraním na spôsoby ich sušenia. V praktickej časti budú zhodnotené energetické potreby na sušenie čistiarenského kalu s výpočtom entalpickej a materiálovej bilancie procesu. Budú posúdené aj možnosti získania energie na sušenie z predchádzajúceho anaeróbneho spracovania kalu, alebo z pyrolýzy vysušeného kalu.

Téma vypísaná pre program CHI, CHEMAT a POVYKO

 

Návrh spaľovne čistiarenského kalu

Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

Anotácia: Zo súčasného vývoja situácie v nakladaní s čistiarenskými kalmi je zrejmé, že prichádza k vyššiemu využívaniu termických procesov ako je pyrolýza, splyňovanie resp. spaľovanie. V rámci teoretickej časti práce bude uskutočnená literárna rešerš spôsobov spaľovania čistiarenských kalov a rovnako aj výpočtu spaľovacieho procesu z hľadiska produkovanej energie, množstva spaľovacieho vzduchu ako aj množstva a kvality spalín. V praktickej časti bude uskutočnený výpočet spaľovne čistiarenského kalu s dôrazom na entalpickú a materiálovú bilanciu spaľovacieho procesu, potrebu spaľovacieho vzduchu a množstva a kvality spalín.

Téma vypísaná pre program CHI, CHEMAT a POVYKO

 

Kinetika tvorby sulfidov v kanalizačnej sieti v rôznych podmienkach

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Konzultant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., Ing. Bibiána Kožárová

Anotácia: Kanalizácia je reaktor, v ktorom prebiehajú rôzne procesy za pomoci mikroorganizmov. Častým javom je výskyt baktérií, ktoré redukujú sírany na sulfidy. Tie sú následne nositeľmi zápachu a korozívneho vplyvu odpadových vôd. Nakoľko sa táto problematika stáva čoraz aktuálnejšou aj pre prax, bude potrebné popísať tieto procesy, aby realizované prevádzkové opatrenia boli dostatočne účinné.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Struvit ako zdroj recyklácie fosforu

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Konzultant: Ing. Bibiána Kožárová

Anotácia: Problematika fosforu je z dlhodobého hľadiska známa. Bude potrebné čoraz viac zamerať pozornosť na jeho recykláciu nakoľko ide o jeden z hlavných nutrientov pre život organizmov. Tvorba zrazenín struvitu sa javí ako zaujímavá možnosť, pričom môže byť výhodou jeho prirodzené zrážanie na prevádzkach ČOV, kde predstavuje najmä prevádzkový problém. V práci popíšeme možnosti získavania struvitu ako zdroja fosforu a následne sa zameriame na jeho popis jeho rozpúšťania a možného využitia ako hnojiva.

Téma vypísaná pre program CHEMAT a POVYKO

 

Testy biologickej rozložiteľnosti odpadovej vody z priemyselnej prevádzky

Vedúci práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.

Konzultant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., Ing. Bibiána Kožárová

Anotácia: Množstvo priemyselných podnikov hľadá spôsoby nakladania s odpadovými vodami, ktoré nemusia v konečnom dôsledku znamenať problém pre ČOV. Potreba realizácie testov rozložiteľnosti a vplyvu na aktivitu biomasu je však žiaduca, aby sa vylúčil priamy vplyv pre čistiaci proces a prípadné zhoršenie odtokových limitov z ČOV. V práci sa zameriame na priemyselné odpadové vody s vysokým obsahom organického znečistenia, špecifickým zafarbením a prítomnosťou hliníka.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Možnosti dezinfekcie rôznych typov odpadových vôd

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalár sa v práci bude zaoberať možnosťou odstraňovanie patogénnych mikroorganizmov z  odpadových vôd. Skúmané budú aj možnosti odstránenia vybraných mikropolutantov akým sú liečivá a ich metabolity. Použitými postupmi budú najmä AOPs, železany či špecifické sorbenty na báze biocháru. Bakalár sa počas svojej práce zúčastní aj reálnych odberov vzoriek priamo na čistiarni odpadových vôd.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, BIOT,CHEMAT a POVYKO

 

Vodné rastliny - indikátor špecifického znečistenia povrchových vôd vybranými mikropolutantov

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalár sa bude zameriavať na možnosť využitia rôznych typov vodných rastlín pri zakoncentrovaní a následnom odstraňovaní špecifických skupín mikropolutantov z vodného prostredia. Práca sa bude zameriavať aj na monitoring vybraných liečiv, hormónov a drog v povrchových vodách Slovenska. Analýza mikropolutantov v povrchových vodách a v extraktoch rastlín bude prebiehať pomocou LC-MS/MS.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Vplyv vybraných typov mikroplastov na rôzne zložky životného prostredia 

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalár sa v práci bude zaoberať analýzou vybraných typov mikroplastov v životnom prostredí a následne aj ich možným správaným a dopadom naň. Vybrané typy mikroplastov budú podrobené v bakalárskej práci špecifickým testom toxicity na vybraných poľnohospodárskych rastlinách či živočíchoch.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Vplyv vybraných typov bio-mikroplastov na rôzne zložky životného prostredia 

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalár sa vo svojej práci bude zaoberať jednak analýzou vybraných typov bio-mikroplastov, ich správaným najmä vo vodnom prostredí a tiež možnosťami ich odstránenia. Skúmané budú rôzne možnosti tvorby bio-mikroplastov z vybraných typov bioplastov v životnom prostredí. Bio-mikroplastov budú v prácu následne podrobené aj špecifickým testom toxicity na vodných živočíchoch.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Biosenzory – inovatívny spôsob monitorovania mikropolutantov v životnom prostredí

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava v prvej časti na vývoj a testovanie nových typov biosenzorov na báze najmä uhlíka so špecifickou modifikáciou povrchu (napr. modifikácia nanomateriálmi). V ďalšej časti práce budú skúmané aj komerčne dostupné biosenzory testované na možnosť analýzy vybraných typov biomarkerov vo vodnom prostredí a v lekárskej diagnostike ochorení akým je napr. špecifický typ tumorových ochorení, diabetes či COVID-19.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Odpadové vody ako efektívny spôsob monitorovania šírenia špecifických typov mutácií SARS-CoV-2 v populácii Slovenska

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Práca sa bude venovať možnosti monitorovania mutácií vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku. Skúmané budú aj možnosti monitorovania potenciálne bodových zdrojov - napríklad festivalov, škôl a škôlok. Analýzy na prítomnosť vírusových častíc budú prebiehať pomocou RT-PCR a sekvenovanie bude realizované pomocou Oxfor Nanopore technológie.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Nové skupiny biosenzorov aplikované v diagnostike ochorení formou tetovania

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava v prvej časti na vývoj a testovanie nových typov biosenzorov, ktoré je možné nanášať na povrch pokožky nie len formou tetovania, ale aj ako tlačení alebo nalepovaní biomikrosenzor. Skúmané tak budú aj senzory, ktoré je možné nanášať priamo na povrch pokožky bez jej poškodenia. V ďalšej časti práce budú skúmané aj komerčne dostupné biosenzory testované na možnosť analýzy vybraných typov biomarkerov využívaných v lekárskej diagnostike ochorení akým je napr. špecifický typ tumorových ochorení alebo COVID-19.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Výskyt a správanie sa SARS-CoV-2 v odpadových vodách a jeho účinné odstraňovanie

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca sa primárne zameriava na výskyt a správanie sa častíc vírusu SARS-CoV-2 v komunálnej kanalizácii a následne aj na čistiarni odpadových vôd v procese čistenia vôd. Okrem toho sa v práci budú testovať aj rôzne typy dezinfekčných postupov akým sú AOPs, železany, membránové technológie a modifikované sorpčné materiály na báze biocháru.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Biodegradácia polystyrénu pomocou múčnych červov

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca sa bude venovaná možnosti využitá múčnych červov TENEBRIO MOLITOR na biodegradáciu v súčasnosti často používaných umelých polymérov – najmä polystyrénu. Okrem toho sa bude skúmať aj postupná zmena zastúpenia mikrobiálneho spoločenstva v tráviacom trakte červov vystavovaných umelým polymérom či vznikajúce rozkladné produkty.

Téma vypísaná pre program BIOT, BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Vplyv pracieho procesu na vznik mikroplastov a mikrovlákien

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca sa bude venovať rôznym typom pracích procesov (vplyv dĺžky prania či teploty a typu použitého pracieho prášku) ako potenciálnych zdrojov mikroplastov a mikrovlákien pre odpadové vody. Okrem toho bude na vplyv produkcie mikroplastov skúmaný aj proces sušenia textílií.

Téma vypísaná pre program CHEMAT a POVYKO

 

Mikroplasty a bio-mikroplasty ako potenciálny nosič patogénov v životnom prostredí

Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Anotácia: Bakalárska práca sa bude venovať vybraným typom mikroplatov a bio-mikroplastov ako potenciálnych nosičov špecifického mikrobiálneho znečistenia. Okrem možnosti byť nosičom vybraných patogénov sa bude skúmať aj možnosť prenosu vybraných génov rezistencie či RNA SARS-CoV-2 vo vodnom prostredí. Analýzy budú prebiehať pomocou sekvenovania a RT-PCR analýzy.

Téma vypísaná pre program BBFFCH, CHEMAT a POVYKO

 

Zníženie pachovej stopy jestvujúcej priemyselnej prevádzky fytoremediáciou

Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.

Konzultant: Ing. Hana Hanuljaková

Anotácia: Biotechnológia je jednou z najekonomickejších a najekologickejších metód na kontrolu znečistenia ovzdušia a odstraňovania pachových a toxických kontaminantov nie len vo vnútornom, ale aj vonkajšom prostredí. Potreba odstraňovania pachových látok z odpadových plynov a znižovanie pachovej stopy priemyselných a poľnohospodárskych prevádzok v ich okolí je spravidla presadzovaná v dôsledku sťažností verejnosti na nízku kvalitu miestneho ovzdušia v okolí týchto prevádzok. Bakalárska práca je preto zameraná na monitorovanie pachových látok jestvujúceho priemyselného podniku a možnosti ich znižovania metódou fytoremediáciou. Súčasťou práce bude vyhodnotenie merania koncentrácie pachových látok vo vonkajšom ovzduší metódou dynamickej olfaktometrie a monitorovanie konkrétnych pachových markerov – nosičov pachovej stopy. Cieľom práce bude návrh fytoremediačného bioreaktora na zníženie pachovej stopy prevádzky v jej okolí. 

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Modelovanie prenosu a rozptylu pachových látok vo vonkajšom ovzduší

Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.

Konzultant: Ing. Hana Hanuljaková

Anotácia: Bakalárska práca bude zameraná na modelovanie pachových látok (nosičov pachových látok) v okolí priemyselného podniku. Model bude zohľadňovať topografiu terénu, meteorologické charakteristiky prostredia, spracovanie nameraných údajov (koncentrácií pachových markerov) v závislosti od zdroja a zostavenie rozptylového modelu.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Zlepšenie kvality banských vôd koaguláciou a flokuláciou

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Banské vody predstavujú vody, ktoré vnikajú priepustnými podzemnými vrstvami a podzemnými trhlinami do banských priestorov, následne z nich vytekajú na povrch, až kým sa nespoja s verejným tokom. Banský sediment obsiahnutý v týchto banských vodách obsahuje ťažké kovy, najmä ako olovo, meď, zinok, arzén a kadmium v koncentráciách prekračujúcich kritéria Smernice MŽP č. 1/2015-7. Náhly únik takýchto banských sedimentov do verejných tokov môže s vysokou pravdepodobnosťou ohroziť životné prostredie a aj ľudské zdravie. Preto cieľom bakalárskej práce je v laboratórnych podmienkach za účelom dosiahnutia optimálnej separácie vody od sedimentu uskutočniť koagulačné, flokulačné a sedimentačné testy. Odvodňovacie vlastnosti sedimentu sa vyhodnotia pomocou CST testov.

Téma vypísaná pre program CHEMAT a POVYKO

 

Vplyv čierneho lúhu na aktivitu anaeróbnej biomasy

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Čierny lúh predstavuje výluh z alkalického varenia buničiny a bielenia obsahujúci použité anorganické procesné chemikálie a rozpustené organické látky pochádzajúce z celulózy. Jeho únik do životného prostredia je nežiaducim javom, ktorý môže mať negatívny vplyv na okolitý ekosystém. Cieľom bakalárskej práce je posúdenie vplyvu čierneho lúhu na aktivitu mikroorganizmov anaeróbneho kalu a produkciu bioplynu pomocou testov bioplynového potenciálu. Pomocou týchto testov sa stanoví, ktorá koncentrácia čierneho lúhu je dostatočne vysoká na to, aby spôsobila nepriaznivé účinky v sledovaných mikroorganizmoch.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Ekotoxikologický vplyv čierneho lúhu na vybrané druhy organizmov

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Čierny lúh predstavuje výluh z alkalického varenia buničiny a bielenia obsahujúci použité anorganické procesné chemikálie a rozpustené organické látky pochádzajúce z celulózy. Jeho únik do životného prostredia je nežiaducim javom, ktorý môže mať negatívny vplyv na okolitý ekosystém. Cieľom bakalárskej práce je posúdenie ekotoxikologického účinku čierneho lúhu na vybrané druhy organizmov (mikroorganizmy aeróbneho kalu, koreň cibule kuchynskej a semená horčice bielej) pomocou respirometrických meraní a testov toxicity. Pomocou týchto meraní a testov sa stanoví, ktorá koncentrácia čierneho lúhu je dostatočne vysoká na to, aby spôsobila smrteľné, subletálne (t.j. zníženie rastu, zhoršenú reprodukciu, zmeny správania, zníženie veľkosti organizmov a pod.) alebo všeobecne nepriaznivé účinky v sledovaných organizmoch.

Téma vypísaná pre program BIOT, CHEMAT a POVYKO

 

Odstraňovanie atrazínu z reálneho vodného zdroja adsorpciou

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Atrazín patrí do základného spektra triazínových herbicídov, ktorý bol v minulosti používaný na ničenie buriny v porastoch kukurice, chmeľu, trstinového cukru, broskýň a aj v lesníctve. Veľkým problémom triazínov je hlavne ich nízka biodegradibilita a dlhé pretrvávanie vo vodnom prostredí – ako materských látok, tak aj metabolitov. Štúdiami bolo preukázané, že atrazín môže mať toxické účinky na niektoré živé organizmy a patrí do skupiny endokrinných disrupterov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hormonálny systém a na vývoj a rast živých organizmov už pri nízkych koncentráciách. Od 1. augusta 2005 je zakázané atrazín používať na základe rozhodnutia Európskej komisie 2004/248/EC. Slovenská republika uplatňuje pre atrazín v pitnej vode tak, ako pre všetky ostatné pesticídy nízky preventívny limit – 0,1 μg/l a pre celkovú sumu pesticídov limit – 0,5 μg/l. Cieľom bakalárskej práce bude porovnať adsorpčné účinnosti a kapacity rôznych foriem a typov aktívneho uhlia pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdroja.  Pre najefektívnejšie aktívne uhlie sa opíše adsorpčná rovnováha a kinetika adsorpcie atrazínu a bude skúmaná aj možnosť jeho regenerácie.

Téma vypísaná pre program CHEMAT a POVYKO

 

Využitie terciárnej koagulácie a flokulácie pre opätovné použitie vyčistenej odpadovej vody

Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar, PhD.

Anotácia: Súčasné klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú predovšetkým nerovnomernosťou zrážok v priebehu roka, dlhými obdobiami bez zrážok a nadpriemernými teplotami, majú za následok pokles hladín podzemných vôd a nedostatok povrchových vôd. Celosvetovo je tak diskutovaná téma sucho, s ktorým súvisí nutnosť hľadania ďalších zdrojov vody. Vzhľadom k tomu, že významný podiel celkovej spotreby pitnej vody je používaný najmä pre nepitné účely (napr. zalievanie mestskej zelene, zavlažovanie športových ihrísk, umývanie diaľnic, atď.), ponúka sa ako jeden z možných zdrojov vyčistená odpadová voda. Reálne možnosti opätovného využívania vyčistených komunálnych odpadových vôd však závisia na vývoji európskej a národnej legislatívy. Preto cieľom bakalárskej práce bude v laboratórnych podmienkach za účelom dosiahnutia optimálnej kvality vyčistenej odpadovej vody pre jej opätovné použitie uskutočniť koagulačné, flokulačné a sedimentačné testy.

Téma vypísaná pre program CHEMAT a POVYKO