Prejsť na obsah
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Oddelenie environmentálneho inžinierstva (OEI) garantuje inžiniersky študijný program Technológie ochrany životného prostredia (TOŽP) a doktorandský študijný program Chémia a technológia životného prostredia (CHTŽP).

Učitelia OEI zároveň zabezpečujú výučbu environmentálne zameraných predmetov aj pre ďalšie bakalárske a inžinierske študijné programy na FCHPT STU (Environmentálne inžinierstvo, Odpadové inžinierstvo, Základy ekológie a environmentalistiky, Rizikové látky, Alternatívne zdroje energie).

V rámci garantovaných študijných programov TOŽP a CHTŽP sa OEI špecializuje na výchovu inžinierov a doktorandov s hlavným dôrazom kladeným najmä na:

- technológiu vody (čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, úprava vody, spracovanie kalov), spracovanie a nakladanie s odpadmi, technológie produkcie bioplynu.

Ďalšie zamerania sú:

- technológie a procesy ochrany ovzdušia a pôdy, environmentalistika a ekológia, environmentálny monitoring a manažment atď.
 
 
Učebnice OEI - dostupné pre všetkých študentov OEI
 

Sponzori pedagogického a výskumného procesu OEI

Minister ŽP podpísal Memorandum o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení talentovaných vysokoškolákov v odbore vodného hospodárstva

V SR chýba generácia odborníkov
  na problematiku ochrany vôd a s ňou spojených technológií
 

Exkurzie OEI pre svojich študentov

 

Študentské laboratóriá OEI

Laboratórium OEI

 

Laboratórium OEI

 

Laboratórium OEI