Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Súčasná výskumná činnosť oddelenia sa nezaoberá len klasickou silikátovou chémiou, ale je rozšírená o ďalšie príbuzné problematiky:
  
- využitie nových typov prípravy materiálov (aditívna výroba - "3D tlač") na prípravu keramických materiálov a kompozitov 
- vznik a riadenie mikroštruktúry keramických materiálov, anorganických spojív, konvenčných a špeciálnych skiel,
- reaktivita reálnej tuhej fázy, rovnováhy v oxidových sústavách,
- sól-gél metódy,
- biokeramika,
- zužitkovanie alebo imobilizácia priemyselných odpadov.

 

Odborné kompetencie jednotlivých pracovníkov:

Dr. Z. Hajdúchová

Príprava anorganických pien (penový betón, peny na báze Al2O3 a SiO2). Charakterizácia fyzikálnochemických procesov pri príprave pien. UV a IR analýza interakcie surfaktantu a tuhých častíc pri príprave keramickej peny. Kvantitatívna a kvalitatívna röntgenová mikroanalýza tuhých látok, príprava vzoriek na röntgenovú mikroanalýzu. Príprava a spracovanie kompozitných materiálov, aditívna výroba (3D tlač).

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus 

Doc. M. Janek

Využitie a modifikácie anorganických materiálov na báze vrstevnatých silikátov. Charakterizácie povrchových kyslých centier, príprava adsorbentov, interkalátov a organicko-anorganických hybridných s špeciálnych materiálov. Funkcionalizácia tenkovrstevnatých nanokompozitov pomocou supramolekulových komplexov. Fyzikálno-chemické charakterizácie koloidných systémov a tuhých látok metódou teraherzovej spektroskopie s časovým rozlíšením.

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus

Dr. I. Janotka

Výskum a vývoj nových druhov cementov, puzolánov a cementových materiálov, návrh receptúr betónu a transportbetónu. Verifikácia technicky významných vlastností cementových materiálov a betónu pre použitie v konštrukcii, odolnosť proti agresívnym médiám. Riešenie aspektu trvanlivosti cementových materiálov a konštrukčného betónu a diagnostika poškodených stavebných materiálov a betónu.  

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus

Dr. V. Kovár

Numerické vyhodnocovanie experimentálnych údajov, najmä pri chemických reakciách v tuhej fáze pomocou viacparametrových kinetických modelov, určovanie efektívnej aktivačnej energie. Granulometrické merania surovína štatistické spracovanie dát (distribučné funkcie, odhady parametrov modelov, test dobrej zhody a pod.).

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus


Dr. E. Kuzielová

Charakterizácia anorganických materiálov (peny, sól-gél prášky, nanokompozity, cementy) pomocou fyzikálno chemických metód. Syntézy nanočastíc disilikátov a fluórapatitu. Overovanie bioaktivity a biokompatibility, kinetika kryštalizácie a korózie anorganických materiálov, zmeny ich vlastností v dôsledku únavy materiálu a mechanického poškodenia.

Zoznam vybraných publikácií 
Profil na portáli Scopus

Prof. J. Lokaj

Kvantitatívna a kvalitatívna röntgenová mikroanalýza tuhých látok, príprava vzoriek na röntgenovú mikroanalýzu. Röntgenová štruktúrna analýza kryštalických tuhých látok, s preferovaným zameraním na organické látky (liečivá). Charakterizácia morfológie povrchov tuhých látok napr. pomocou Atómovej silovej mikroskopie (AFM).

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus


Prof. M. T. Palou

Materiálové inžinierstvo - vývoj a charakterizácia špeciálnych anorganických materiálov a ich kompozitov (nízko-energetické spojivá, bioanorganické materiály, technická keramika a pod.). Environmentálne inžinierstvo - valorizácia priemyselných odpadov a vedľajších produktov pre alternatívne suroviny a palivá pri výrobe stavebných materiálov.

Aplikácia termoanalytických metód (DSC, TGA, kalorimetria) na charakterizáciu tepelnej odozvy reakcií tvorby fáz pri vysokoteplotných procesoch a pri hydratácii heterogénnych anorganických spojív. Využitie RTG práškovej analýzy na charakterizáciu chemických procesov pri tvorbe kryštalických fáz a aplikácia MIP a BET na charakterizáciu pórovej štruktúry anorganických materiálov.

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus


Dr. E. Smrčková 

Charakterizácia anorganických materiálov a surovín pred ich spracovaním v chemickej prevádzke alebo laboratóriu, ich štúdium pomocou röntgenovej práškovej analýzy (určovanie chemického a fázového zloženia). Sanácie odpadových surovín a ich prípadné využitie ako druhotných surovín resp. ich bezpečné uloženie (solidifikácia). Odborné posudzovanie  spôsobilosti pre Slovenskú národnú akreditačnú službu.

Zoznam vybraných publikácií
Profil na portáli Scopus 

 

Dr. P. Veteška

Príprava a charakterizácia keramických materiálov z hľadiska zloženia a mikroštruktúry, fázové zloženie anorganických materiálov pomocou RTG difrakcie, príprava sól-gel vrstiev, príprava a charakterizácia luminoforov. Príprava a spracovanie kompozitných materiálov, aditívna výroba (3D tlač), spracovanie materiálov pri vysokých teplotách.

Profil na portáli Scopus