Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážená študentka, vážený študent,

k úspešnému štúdiu na našej fakulte sú potrebné vedomosti z chémie, matematiky a  fyziky v rozsahu gymnaziálneho štúdia. Medzery vo vedomostiach z týchto predmetov bývajú často príčinou neúspechu na skúškach z chémie, matematiky a fyziky v 1. ročníku trojročného bakalárskeho štúdia.

Oddelenie matematiky, Oddelenie anorganickej chémie a Oddelenie chemickej fyziky, v snahe pomôcť študentom k bezproblémovému začatiu štúdia na našej fakulte, organizujú pred začiatkom prvého semestra kurzy stredoškolskej matematiky, chémie a fyziky.

Cieľom týchto kurzov je poskytnúť študentom súhrn najdôležitejších kapitol učiva z uvedených predmetov nevyhnutných ku štúdiu  na FCHPT. Kurz je vhodný pre všetkých študentov, ktorí si chcú zopakovať stredoškolské učivo. Odporúčame ho najmä tým študentom, ktorí prichádzajú zo stredných škôl, kde je redukovaný rozsah učiva z uvedených predmetov. Kurzy sú dobrovoľné, sú organizované formou prednášok a výpočtových cvičení pred začiatkom výučby zimného semestra. Na záver každého z kurzov si účastník kurzu môže napísať dobrovoľný test, podľa ktorého zhodnotí aktuálnu úroveň svojich vedomostí. Výsledky testu mu pomôžu rozhodnúť sa, či využiť/nevyužiť možnosť štúdia na štvorročnom konverznom bakalárskom štúdiu na FCHPT, kde je prvý rok štúdia zameraný najmä na doplnenie vedomostí zo stredoškolského učiva.

Kurzy sa uskutočnia v dňoch od  05.09. 2022 (pondelok) do 12.09. 2022 (pondelok):

Kurz Začiatok kurzu Koniec kurzu Rozsah Cena
Matematika 05.09. od 8.00 h. 06.09. do 17.00 h. 16 h. 20 €
Fyzika 07.09. od 9.00 h. 08.09. do 18.00 h. 16 h. 20 €
Chémia 09.09. od 8.00 h. 12.09. do 18.00 h. 17 h. 22 €

Na kurzy sa dá prihlásiť od 20.08.2022 do 02. 09. 2022 prostredníctvom elektronického formulára (http://ufchchf.chtf.stuba.sk/kurz) alebo e-mailom na kontaktnú osobu zodpovednú za daný kurz. Kontaktná osoba pre kurz matematiky: milan.jasem@stuba.sk; kontaktná osoba pre kurz fyziky: vladimir.lukes@stuba.sk; kontaktná osoba pre kurz chémie: peter.segla@stuba.sk

Príslušnú sumu podľa Vášho výberu kurzov uhraďte prosím poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom najneskôr do 05.09. 2022 na adresu: Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, číslo účtu

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
SWIFT kód: SPSRSKBA

ako špecifický symbol uvádzajte Vaše registračné číslo uvedené na rozhodnutí o prijatí na štúdium ako „naše“ číslo, variabilný symbol zvoľte pre Váš výber kurzov podľa nasledovnej tabuľky:

Zvolené kurzy Variabilný symbol Zvolené kurzy Variabilný symbol
Chémia + Fyzika + Matematika 028027026    
Chémia + Matematika 028026 Chémia 028
Fyzika + Matematika 027026 Fyzika 027
Chémia + Fyzika 028027 Matematika 026

Pri nástupe na každý kurz je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení alebo výpisom z bankového účtu.  V odôvodnených prípadoch je možné po dohode s kontaktnou osobou zaplatiť príslušný kurz aj po uvedenom termíne. Rozdelenie prihlásených študentov do skupín a posluchární bude pred začiatkom každého kurzu vyvesené na oznamovacej tabuli vo vestibule budovy FCHPT STU na Radlinského 9.