Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Domáca spolupráca

Chemosvit - hodnotenie a optimalizácia kvality potláčaných obalov, odborné školenia a kurzy

Tlačiareň BB, spol. s r.o., Banská Bystrica - odborné školenia a kurzy

Slovenský národný archív (www.civil.gov.sk/snarchiv/) - štúdium procesov starnutia a konzervácie historických dokumentov

Slovenská národná knižnica (www.snk.sk) - štúdium procesov starnutia a konzervácie historických dokumentov Fyzikálny ústav SAV

Katedra fyziky plazmy, FMFI UK (www.dpp.fmph.uniba.sk) — Aplikácia nových typov atmosferických výbojov

Fyzikálny ústav SAV (www.fu.sav.sk) — Štúdium tenkých bariérových vrstiev, povrchov a rozhraní (RNDr. E. Pinčík, PhD.)

Katedra mikroelektroniky, FEI STU Bratislava (www.kme.elf.stuba.sk/kme) — Príprava a vlastnosti tenkých vrstiev (Ing. D. Búc, PhD.)

Zahraničná spolupráca

Tematická sieť 5. rámcového programu EU MIP (www.miponline.org)- Transition Metals in Paper

Fakulta chemická VUT Brno (www.fch.vutbr.cz) - štúdium fotochemických vlastností svetlocitlivých vrstiev, štúdium optických javov v obrazových štruktúrach na polymérnych materiáloch

Státní úsřední archív v Praze (www.mvcr.cz/archivy) - štúdium procesov starnutia a konzervácie historických dokumentov

Fraunhofer Institut Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV), Freising FRD (www.ivv.fhg.de) — Štúdium vlastností protipermeačných bariérových vrstiev na polymérnych podložkách Fraunhoferov inst. Wurzbirg