Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie zabezpečuje jediné vysokoškolské inžinierske štúdium polygrafie na Slovensku. Špecializácia polygrafia a fotochémia je v rámci študijných odborov zaradená v odbore polymérne materiály. Štruktúra a náplň štúdia bola zostavená tak, aby reagovala na rozvoj technológií a materiálov polygrafickej výroby a odrážala nové momenty v polygraficko-vydavateľskom priemysle. Absolventi katedry pracujú ako riadiaci pracovníci, výrobní manažéri, pracovníci marketingu, riadenia a kontroly kvality v polygrafickom priemysle, v malých tlačiarňach a reprografických stre- diskách, v tlačiarňach obalového priemyslu a v kartografických tlačiarňach, vo filmových a fotografických laboratóriách, vo vydavateľstvách, reklamných agentúrach, v DTP štúdiách a v grafických štúdiách, vo výskumných a vývojových tímoch. Mnohí z absolventov sa úspešne uplatňujú v samostatnom podnikaní. Katedra školí a vedie študentov postgraduálneho doktorandského štúdia vo vednom odbore technológia makromolekulových látok. Katedra usporadúva podľa zákona o vysokých školách a zákona o ďalšom vzdelávaní špecializované kurzy a školenia (Základy polygrafie). Ponúka ďalšie služby v oblasti informačnej, výskumno-vývojovej a expertíznej, preklady technických textov a tlačové služby v tlačovom laboratóriu. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa katedra zameriava na štúdium vlastností viacvrstvových systémov tlačová farba - potláčaný substrát, na štúdium a charakterizáciu viacfarebných obrazových štruktúr optickými metódami a obrazovou analýzou, na hodnotenie vplyvov vlastností materiálov na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky prenosu tlačovej farby na tlačový substrát.

Vysokoškolské štúdium polygrafie bolo na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej založené v roku 1974 ako reakcia na požiadavku polygrafického priemyslu. Na Katedre textilu, celulózy a papiera sa vytvorilo Oddelenie polygrafie a otvorilo študijné zameranie Polygrafia a fototechnika. Išlo o prvé vysokoškolské štúdium polygrafie na území Československa. Vedúcim oddelenia sa stal Doc. Ing. Lubomír Lapčík, CSc., ktorý sa významnou mierou zaslúžil o jeho vybudovanie a dlhodobo sa staral o jeho rozvoj. V priebehu rokov sa štruktúra štúdia polygrafie i organizačných foriem pracoviska menila a v roku 1991 vznikla Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie. Jej prvým vedúcim bol do roku 1992 Prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc. Od roku 1993 vedie katedru Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.