Prejsť na obsah
Fakulta

Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom na  fakulte. Miesto Akademického senátu v akademickej samospráve fakulty ako aj pôsobnosť Akademického senátu na fakulte upravuje Štatút FChPT STU.

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.5, bod 1) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.  

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.6, bod 1 a 2) Akademický senát fakulty (ďalej len „AS fakulty“) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom, v ktorom najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty a člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. 

Členovia AS FCHPT STU (marec 2016 až marec 2020)

Stav k 29.10. 2019

Zoskupenie zamestnancov

Pracovisko Člen AS FCHPT STU Klapka Komisia E-mail
1 Ústav analytickej chémie prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. 283 Eko ivan.spanik@stuba.sk
2 Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. 560 Vol miroslav.gal@stuba.sk
Ing. Jozef Švorec, PhD. 610 Leg jozef.svorec@stuba.sk
3 Ústav biochémie a mikrobiológie Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. 513 Leg barbora.kalinakova@stuba.sk
4 Ústav biotechnológie doc. Ing. Milan Čertík, PhD. 491 Pr-Eko milan.certik@stuba.sk
5 Ústav potravinárstva a výživy Ing. Ladislav Staruch, PhD. 451 Eko ladislav.staruch@stuba.sk
doc. Ing. Lucia Birošová, PhD. 478 Ped lucia.birosova@stuba.sk
6 Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 477 Pr-Ped dana.dvoranova@stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 741 Pr-AS vladimir.lukes@stuba.sk
7 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva doc. Ing. Elena Graczová, PhD. 263 Ped elena.graczova@stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. 387 Eko miroslav.hutnan@stuba.sk
8 Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 335 Pr-Vol zdenko.takac@stuba.sk
Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 355 Pr-Leg lubos.cirka@stuba.sk
9 Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 148 Eko viktor.milata@stuba.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. 499 RVŠ pavol.hudec@stuba.sk
10 Ústav polymérnych materiálov doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. 212 Ped arina.vizarova@stuba.sk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. 227 Ppr-AS viera.jancovicova@stuba.sk
11 Oddelenie jazykov; TV a športu; laboratória FCHPT Ing. Michal Kaliňák, PhD. 788 Ped michal.kalinak@stuba.sk

Zoskupenie študentov

miestnosť študentského parlamentu č. dverí 181 (chemicky.parlament@gmail.com)
Ročník Člen AS FCHPT STU Klapka Komisia E-mail
1 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Stanislava Lukáčová 172 Eko xlukacova@is.stuba.sk
2 Bc. a Ing. štúdium Bc. Daniel Ondra 172 Leg xondra@is.stuba.sk
3 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Dávid Packa 172 Ped packa.david@hotmail.sk
4 Bc. a Ing. Štúdium Michaela Roháčová 172 Leg rohacova.michaela123@ gmail.com
5 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Kristína Smorádková 172 Ppr-AS, Vol xsmoradkova@stuba.sk
6 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Martin Šimášek 172 Vol xsimasekm@stuba.sk
7 Bc. a Ing. Štúdium Marek Wadinger 172 Ped xwadinger@is.stuba.sk
8 Doktorandské štúdium Ing. Peter Bakaráč 172 Eko peter.bakarac@stuba.sk
9 Doktorandské štúdium Ing. Karol Červenčík 172 Ped karol.cervencik@gmail.com

Tajomníčka AS FCHPT STU: Ing. Denisa Cagardová (denisa.cagardová@stuba.sk, kl. 741)

  • Pr-AS: predseda AS;
  • Ppr-AS: podpredsedníčka, (podpredseda) AS
  • RVŠ: zástupca v Rade vysokých škôl
  • Pr-...: predseda pracovnej komisie
  • Leg: legislatívna komisia
  • Ped: pedagogická komisia
  • Eko: ekonomická komisia
  • Vol: volebná komisia

Aktuality

Zápisnice zo zasadnutí AS FCHPT STU

Zápisnica č. 18-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 30.04.2019

Zápisnica č. 17-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 26.03.2019

Zápisnica č. 16-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 12.02.2019

Dokumenty