Prejsť na obsah
Fakulta

Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom na  fakulte. Miesto Akademického senátu v akademickej samospráve fakulty ako aj pôsobnosť Akademického senátu na fakulte upravuje Štatút FChPT STU.

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.5, bod 1) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.  

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.6, bod 1 a 2) Akademický senát fakulty (ďalej len „AS fakulty“) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom, v ktorom najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty a člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. 

Členovia AS FCHPT STU (marec 2020 až marec 2024)

Stav k 19.05. 2020

Zoskupenie zamestnancov

Pracovisko Člen AS FCHPT STU Klapka Komisia E-mail
1 Ústav analytickej chémie Švorc Ľubomír, doc. Ing., PhD. 302 Ped lubomir.svorc@stuba.sk
2 Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov Moncoľ Ján, doc. Ing., PhD. 186 Leg jan.moncol@stuba.sk
Švorec Jozef, Ing., PhD. 610 Leg jozef.svorec@stuba.sk
3 Ústav biochémie a mikrobiológie Kaliňáková Barbora, Ing., PhD. 513 Pr-Leg barbora.kalinakova@stuba.sk
4 Ústav biotechnológie  Čertík Milan, prof. Ing., PhD. 491 Pr-Eko milan.certik@stuba.sk
5 Ústav potravinárstva a výživy Bírošová Lucia, doc. Ing., PhD. 451 Ped lucia.birosova@stuba.sk
Staruch Ladislav, Ing., PhD. 478 Eko ladislav.staruch@stuba.sk
6 Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Dvoranová Dana, doc. Ing., PhD 477 Pr-Ped dana.dvoranova@stuba.sk
Lukeš Vladimír, prof. Ing., DrSc. 741 Pr-AS vladimir.lukes@stuba.sk
7 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva Hutňan Miroslav, prof. Ing., CSc. 263 Eko miroslav.hutnan@stuba.sk
Labovská Zuzana, doc. Ing., PhD. 387 Ped zuzana.labovska@stuba.sk
8 Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Krivoňáková Naďa, RNDr., PhD. 335 Ped nada.krivonakova@stuba.sk
Paulen Radoslav, doc. Ing., PhD. 355 Pr-Vol radoslav.paulen@stuba.sk
9 Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fischer Róbert, Ing., PhD. 148 Ped robert.fischer@stuba.sk
Horňáček Michal, Ing., PhD. 499 Vol michal.hornacek@stuba.sk
10 Ústav polymérnych materiálov Ház Aleš, Ing., PhD. 212 Eko ales.haz@stuba.sk
Jančovičová Viera, doc. Ing., PhD. 227 Ppr-AS, Leg viera.jancovicova@stuba.sk
11 Oddelenie jazykov; Oddelenie TV a športu; Centrálne laboratória FCHPT Kaliňák Michal, Ing., PhD. 788 Eko michal.kalinak@stuba.sk

Zoskupenie študentov

miestnosť CHEM č. dverí 181, sc.senat.fchpt@stuba.sk
Ročník Člen AS FCHPT STU Klapka Komisia E-mail
1 Bc. a Ing. Štúdium Dyrčíková Zuzana, Bc.    Ped xdyrcikova@stuba.sk
2 Bc. a Ing. štúdium Kalanin Marek    Vol xkalaninm@stuba.sk
3 Bc. a Ing. štúdium Kubalcová Júlia    Ppr-AS, Vol xkubalcova@stuba.sk
4 Bc. a Ing. Štúdium Pash Veronika, Bc.   Leg xpash@stuba.sk
3 Bc. a Ing. Štúdium Pavlovičová Erika, Bc.   Vol xpavlovicovae@stuba.sk
5 Bc. a Ing. Štúdium Rudinská Dominika   Eko xrudinska@stuba.sk
7 Bc. a Ing. Štúdium Wadinger Marek, Bc.   Leg xwadinger@stuba.sk
8 Doktorandské štúdium Lisý Anton, Ing.    Eko anton.lisy@stuba.sk
9 Doktorandské štúdium Pavúková Daniela, Ing.    Ped daniela.pavukova@stuba.sk

Tajomníčka AS FCHPT STU: Ing. Monika Biela (monika.biela@stuba.sk, kl. 741)

  • Pr-AS: predseda AS;
  • Ppr-AS: podpredsedníčka, (podpredseda) AS
  • RVŠ: zástupca v Rade vysokých škôl
  • Pr-...: predseda pracovnej komisie
  • Leg: legislatívna komisia
  • Ped: pedagogická komisia
  • Eko: ekonomická komisia
  • Vol: volebná komisia

Aktuality

Zápisnice zo zasadnutí AS FCHPT STU

Zápisnica č. 13-2022 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 17.05.2022
Zápisnica č. 12-2022 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 29.03.2022
Zápisnica č. 11-2022 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 15.02.2022
Zápisnica č. 10-2021 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 07.12.2021
Zápisnica č. 09-2021 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 04.11.2021
Zápisnica č. 08-2021 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 19.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia P-AS FCHPT STU zo dňa 30.09.2021
Zápisnica č. 07-2021 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 29.06.2021
Zápisnica č. 06-2021 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 18.05.2021
Zápisnica č. 05-2021 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 19.01.2021
Zápisnica č. 04-2020 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 01.12.2020
Zápisnica č. 03-2020 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 20.10.2020
Zápisnica č. 02-2020 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 09.06.2020
Zápisnica č. 01-2020 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 19.05.2020

Dokumenty

Rokovací poriadok AS FCHPT STU

Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2020 – 2024 (zamestnanci)
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2020 – 2024 (študenti - február)
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2020 – 2024 (študenti - apríl)
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2020 – 2024 (doktorandi - apríl)
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2020 – 2024 (študenti - jún)

Protokol z volieb členov do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2021 – 2023
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 (študenti - 2021)
Protokol z volieb náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2016 – 2020 (doktorandi)
Protokol z volieb náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2016 – 2020
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 (študenti)
Protokol z volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 (zamestnanci)
Protokol z volieb náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2016 – 2020
Protokol z voľby členov a náhradníkov AS FCHPT STU (PhD. študenti) na funkčné obdobie 2016 - 2020
Protokol  z voľby členov a náhradníkov AS FCHPT STU (Bc. a Ing. študenti) na funkčné obdobie 2016 - 2020
Protokol  z voľby členov a náhradníkov AS FCHPT STU (PhD. studenti) na funkčné obdobie 2016 - 2020
Voľby do AS FCHPT - študentská časť /informácie a kandidáti/
Protokol  z voľby členov a náhradníkov AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2016 - 2020