Prejsť na obsah
Fakulta

Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom na Kniha fakulte. Miesto Akademického senátu v akademickej samospráve fakulty ako aj pôsobnosť Akademického senátu na fakulte upravuje Štatút FChPT STU.

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.5, bod 1) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.  

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.6, bod 1 a 2) Akademický senát fakulty (ďalej len „AS fakulty“) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom, v ktorom najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty a člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. 


  

Aktuality Zloženie AS Správy o činnosti Zápisnice Archív

 Zloženie Akademického senátu FCHPT STU

(marec 2016 až marec 2020) 
STAV K 15.03. 2016

         
Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredseda AS; RVŠ: zástupca v Rade vysokých škôl; T-AS: tajomník AS; Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko: ekonomická, Vol: volebná komisia.

 

 Aktuality

 

 Zápisnice zo zasadnutí AS FCHPT STU

 

 Archív dokumentov