Prejsť na obsah
Fakulta

Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom na  fakulte. Miesto Akademického senátu v akademickej samospráve fakulty ako aj pôsobnosť Akademického senátu na fakulte upravuje Štatút FChPT STU.

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.5, bod 1) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.  

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.6, bod 1 a 2) Akademický senát fakulty (ďalej len „AS fakulty“) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom, v ktorom najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty a člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. 

Zloženie Akademického senátu FCHPT STU

(marec 2016 až marec 2020) 
stav k 25.09. 2018

        

Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredseda AS; RVŠ: zástupca v Rade vysokých škôl; T-AS: tajomník AS; Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko: ekonomická, Vol: volebná komisia.

Aktuality

Zápisnice zo zasadnutí AS FCHPT STU

Zápisnica č. 18-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 30.04.2019

Zápisnica č. 17-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 26.03.2019

Zápisnica č. 16-2019 zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 12.02.2019

Dokumenty