Prejsť na obsah
Fakulta

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. História fakulty sa odvíja od školského roku 1940/41, keď bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva otvorený pre päť externých učiteľov a asi sto poslucháčov prvý akademický rok. Až zákon o vysokých školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej.


Môže sa zdať, že 85 rokov fakulty nie je veľa. Univerzitné vzdelávanie v oblasti technickej chémie má však na Slovensku oveľa dlhšiu históriu. Fakulta nadväzuje na najlepšie tradície Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá patrila vo svojej dobe medzi popredné technické univerzity v Európe. Banská Štiavnica bola koncom osemnásteho storočia tretie najväčšie mesto v Uhorsku a na prestížnej akadémii študovali poslucháči z Nemecka, Dánska, Španielska a celej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Chémiu tam vyučovali významní vedci ako Nikolaus Joseph von Jacquin alebo Anton Ruprecht. Slávny Lavoisier si prof. Jacquina veľmi vážil a považoval ho za jedného z najlepších predstaviteľov antiflogistického prúdu v chémii. Na akadémii určitý čas pôsobil aj známy matematik a fyzik Christian Doppler. Nedávno sme si pripomenuli 250. výročie založenia tejto významnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá je pre nás zdrojom trvalej inšpirácie. Postupujúcou industrializáciou a budovaním priemyslu po druhej svetovej vojne, dostala technická chémia nový impulz. Absolventi vtedajšej fakulty stáli pri zrode moderného priemyslu a zaslúžili sa aj o vznik výskumnej základne slovenskej chémie a potravinárstva. Dnes je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala viac ako 19 000 inžinierov a takmer 2000 kandidátov vied pre celé spektrum chemického a potravinárskeho priemyslu. Viacerí naši absolventi sa stali vedúcimi pracovníkmi v priemysle, manažérmi významných firiem, ministrami vlády, veľvyslancami našej vlasti v zahraničí (USA, Austrália, Južná Kórea, Keňa), alebo rektormi iných univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach). Veľmi dobré renomé našej fakulty potvrdzujú autority, ktoré v uplynulom období hodnotili úroveň vedy a vzdelávania na našej Alma mater. Akreditačná komisia SR ale aj nezávislá ratingová agentúra ARRA dlhodobo zaraďovali FCHPT na prvé miesto medzi technickými fakultami na Slovensku.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie. Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, vychovávajúcou inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. V súčasnosti na fakulte študuje približne 1400 študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia, vzdelávaniu ktorých sa venuje asi 200 profesorov, docentov a odborných asistentov.

FCHPT ponúka študijné programy bakalárskehoinžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania včítane modulov pre Univerzitu tretieho veku.

Prvý - bakalársky stupeň trvá tri roky /v konverznej alternatíve 4 roky/ a má šesť študijných programov zameraných na chémiu, medicínsku chémiu, chemické inžinierstvo, automatizáciu a informatizáciu v chémii, biochémiu a biofyzikálnu chémiu, biotechnológiu a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia končí bakalárskym projektom a štátnou záverečnou skúškou, pričom študent získa titul "bakalár".

V inžinierskom stupni štúdia má fakulta akreditovaných 18 študijných programov a zameraní. Získanie inžinierskeho titulu (Ing.) je podmienené absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Súčasne so základmi prírodných vied študenti všetkých odborov študujú technologické predmety, ako sú chemické inžinierstvo, riadenie technologických procesov, základy chemických a potravinárskych technológií, biotechnológiu ako aj predmety ekonomické, právnické a environmentálne. Najvyššia forma univerzitného štúdia je doktorandské štúdium, ktoré pripravuje absolventov na samostatnú vedeckú činnosť. 

Fakulta má priznané právo vzdelávať a vykonávať skúšky v doktorandskom štúdiu v 20 programoch zameraných na chemickú fyziku, anorganickú chémiu, organickú chémiu, analytickú chémiu, fyzikálnu chémiu, makromolekulovú chémii, teoretickú a počítačovú chémii, biochémii, chémiu a technológiu životného prostredia, ochranu materiálov a objektov dedičstva, riadenie procesov, chemické inžinierstvo, anorganickú technológiu a materiály, organickú technológia a technológiu palív, technológiu polymérnych materiálov, chémiu a technológiu požívatín a biotechnológiu.

Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho tesné spojenie s výskumom. Na fakulte sa vyprofilovali vedecké školy ktoré nadviazali na tie najlepšie tradície svojich predchodcov. Výskum sa orientuje najmä na oblasti štruktúry látok, chemických technológií a biotechnológií, potravinárstva a výživy, regulácie a riadenia chemických procesov, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Fakulta sa aktívne podieľa na riešení významných rámcových projektov EU, projektov Európskych štrukturálnych fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a VA. Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta úzku spoluprácu s priemyslom. Veľký záujem výrobnej sféry o spoluprácu je dôkazom, že výsledky výskumu nachádzajú uplatnenie v praktickom využití a technologická fakulta napĺňa aj v tomto ohľade svoje poslanie.

Súčasťou fakulty je aj Slovenská chemická knižnica. Je dôležitou celoslovenskou ustanovizňou a slúži ako zdroj chemických informácií pre širokú odbornú verejnosť. Súčasný fond knižnice spolu so špičkovými informačnými technológiami, zabezpečujú kvalitné zázemie pre vedeckú a výskumnú činnosť. Fakulta sa podieľa aj na vydávaní odbornej časopiseckej literatúry, napr. Chemical PapersActa Chimica Slovaca, Vlákna a textil a Vinič a víno.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU sa už  80 rokov snaží nielen vzdelávať a skúmať, ale aj vychovávať k hrdosti na svoju školu a pracovisko.