Prejsť na obsah
Uchádzači

Ako potravinársky inžinier/potravinár a kozmetológ nájdeš uplatnenie
- vo sfére výroby, hodnotenia a distribúcie potravín, pochutín a nápojov v potravinárskych podnikoch, firmách a akciových spoločnostiach,
- v organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s potravinárskymi surovinami a potravinami,
- v kontrolných orgánoch a zložkách štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru,
- v súkromných akreditovaných laboratóriách zaoberajúcich sa hodnotením potravín, pochutín a nápojov, odhaľovaním falšovania potravinárskych výrobkov,
- v organizáciách zaoberajúcich sa ochranou zdravia človeka a bezpečnosťou potravín,
- vo finančných inštitúciách a poisťovníctve v oblasti potravinárskeho sektora,
- v oblasti verejného stravovania, turizmu, reštauračných a kozmeticko-hygienických prevádzok.

Profil programu

Študijný program poskytuje absolventom inžinierskeho štúdia teoretické i praktické znalosti z potravinárskej mikrobiológie, potravinárskeho inžinierstva, konzervovania a balenia potravín, ako aj základné znalosti z jednotlivých technológií potravinárskeho priemyslu (mlieko, syrárstvo a mliečne výrobky; jedlé tuky a oleje; sacharidy a cereálie; mäso a mäsové výrobky; mydlo, glycerín, biopalivá na báze mastných kyselín a detergenty; nealkoholické nápoje atď.). Absolventom umožňuje získať vedomosti z hygieny a sanitácie v potravinárskom a kozmetickom priemysle, bytovej chémie, ako i kozmetickej chémie a technológie. Významnou súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla samostatná laboratórna práca v študijnom programe. Študijný program rozvíja schopnosť študenta posúdiť z bezpečnostného hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a pomáha odhadnúť ich účinky na človeka. Študijný program dáva absolventom flexibilitu pre uplatnenie sa vo výskume, vývoji, marketingu, v priemyselnej a laboratórnej praxi alebo umožňuje pokračovanie v doktorandskom štúdiu.

Uplatnenie v praxi

Absolvent inžinierskeho štúdia má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie vo výrobe a marketingu potravinárskych a kozmetických výrobkov a  distribúcii surovín pre ich produkciu so zreteľom na hygienu a bezpečnosť. Uplatnenie nájde v štátnej správe (Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne správy, hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a. i.), ako aj v kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume. Absolvent študijného programu má dobré predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania.