Prejsť na obsah
Uchádzači

Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Ako absolvent tohto modulu máš zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre doktorandské štúdium, na výskumnú prácu vo výskumných ústavoch zameraných na biotechnológie a potravinárstvo alebo pre uplatnenie sa v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na
- fermentačné technológie
- výrobu organických kyselín, tukov, pigmentov
- biokonverziu a biotransformáciu s dôrazom na výrobu vôní a senzoricky aktívnych zlúčenín
- biopalivá
- environmentálnu biotechnológiu s dôrazom na mikrobiálny rozklad znečisťujúcich látok
- nadprodukciu sekundárnych metabolitov využívaných vo farmácii a medicíne
- vývoj liečiv, a pod.
Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych biotechnológií.

Profil programu

Študijný program poskytuje absolventom inžinierskeho štúdia hlboké znalosti z biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, génového inžinierstva, biosyntézy a transformácie mikroorganizmov, biokatalýzy, enzymológie a enzýmového inžinierstva, bioinžinierstva, bioanalytických metód, aj fermentačných technológií – výroba piva, vína, liehu a bioetanolu, environmentálnych a farmaceutických biotechnológií. Významnou súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla samostatná laboratórna vedecká práca zo zvolenej oblasti ako fermentačná produkcia organických kyselín, lipidov, pigmentov, fermentácia piva, vína alebo bioetanolu, biokonverzia a transformácia metabolitov, environmentálne alebo farmaceutické biotechnológie, produkcia metabolitov s farmaceuticko-medicínskym alebo potravinárskym využitím alebo génové manipulácie. Tento študijný program umožňuje absolventovi adaptabilitu buď pre uplatnenie vo výskume, vývoji, marketingu, v priemyselnej a laboratórnej praxi alebo pre pokračovanie v ďalšom štúdiu.

Uplatnenie v praxi

Absolvent inžinierskeho štúdia má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre doktorandské štúdium v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania, alebo pre uplatnenie sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, vývoj liečiv, výživu ľudí a zvierat a na dekontamináciu životného prostredia technológiami využívajúcimi biologické postupy. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja, výroby, analýz, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov a materiálov, potravín, nápojov a biopalív. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník ponúka absolventovi uplatnenie aj na pozícií operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.