Prejsť na obsah
Uchádzači

Ako potravinársky inžinier/potravinár a kozmetológ nájdeš uplatnenie
- vo sfére výroby, hodnotenia a distribúcie potravín, pochutín a nápojov v potravinárskych podnikoch, firmách a akciových spoločnostiach,
- v organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s potravinárskymi surovinami a potravinami,
- v kontrolných orgánoch a zložkách štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru,
- v súkromných akreditovaných laboratóriách zaoberajúcich sa hodnotením potravín, pochutín a nápojov, odhaľovaním falšovania potravinárskych výrobkov,
- v organizáciách zaoberajúcich sa ochranou zdravia človeka a bezpečnosťou potravín,
- vo finančných inštitúciách a poisťovníctve v oblasti potravinárskeho sektora,
- v oblasti verejného stravovania, turizmu, reštauračných a kozmeticko-hygienických prevádzok.

Profil programu

Študijný program poskytuje absolventom inžinierskeho štúdia teoretické i praktické znalosti z potravinárskej mikrobiológie, potravinárskeho inžinierstva, konzervovania a balenia potravín, ako aj základné znalosti z jednotlivých technológií potravinárskeho priemyslu (mlieko, syrárstvo a mliečne výrobky; jedlé tuky a oleje; sacharidy a cereálie; mäso a mäsové výrobky; mydlo, glycerín, biopalivá na báze mastných kyselín a detergenty; nealkoholické nápoje atď.). Absolventom umožňuje získať vedomosti z hygieny a sanitácie v potravinárskom a kozmetickom priemysle, bytovej chémie, ako i kozmetickej chémie a technológie. Významnou súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla samostatná laboratórna práca v študijnom programe. Študijný program rozvíja schopnosť študenta posúdiť z bezpečnostného hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a pomáha odhadnúť ich účinky na človeka. Študijný program dáva absolventom flexibilitu pre uplatnenie sa vo výskume, vývoji, marketingu, v priemyselnej a laboratórnej praxi alebo umožňuje pokračovanie v doktorandskom štúdiu.

Uplatnenie v praxi

Absolvent inžinierskeho štúdia má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie vo výrobe a marketingu potravinárskych a kozmetických výrobkov a  distribúcii surovín pre ich produkciu so zreteľom na hygienu a bezpečnosť. Uplatnenie nájde v štátnej správe (Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne správy, hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a. i.), ako aj v kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume. Absolvent študijného programu má dobré predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania.

Zameranie Výživa a hodnotenie kvality potravín


Absolvovaním tohto programu sa môžeš podieľať na
- mikrobiologických, chemických a fyzikálnych analýzach v laboratóriách úradnej kontroly potravín (Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva, súkromné laboratóriá pre kontrolu potravín),
- hodnotení kvality a zdravotnej neškodnosti potravín (potravinárske podniky, orgány úradnej kontroly potravín),
- vedení správnej výrobnej/hygienickej praxe a systému HACCP,
- potravinárskom výskume,
- výchove a vzdelávaní v oblasti výživy.


Profil programu

Jadrom znalostí absolventa sú teoretické a praktické poznatky potrebné pre správnu výživu, ochranou zdravia človeka a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín. Absolvent ovláda fyzikálnu, chemickú a biologickú podstatu procesov súvisiacich so zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravinárskych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov, vrátane aditívnych látok a výživových doplnkov. Získané vedomosti vie tvorivo a komplexne využívať pre cielený dizajn potravín a potravinových doplnkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami. Absolvent ďalej rozumie vývoju, výrobe (príprave), distribúcii, spotrebe takýchto potravinárskych produktov, vrátane hodnotenia ich nutričnej hodnoty, kontroly, riadenia kvality a bezpečnosti.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch, na univerzitách, vo výskumných ústavoch, ako aj v štátnych organizáciách úradnej kontroly potravín (úrady verejného zdravotníctva, štátne veterinárne a potravinové ústavy). Tiež môžu nastúpiť do súkromných certifikovaných kontrolných laboratórií, konzultačných, certifikačných a audítorských firiem činných pri hodnotení a certifikácii systémov kvality a bezpečnosti potravín, domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vedúci laboratórií, oddelení kvality a bezpečnosti potravín, jednotiek verejného stravovania a časom na iných vyšších pozíciách). Po získaní skúseností v potravinárskej praxi a orientácii v potravinovom reťazci si nájdu pozície aj v iných oblastiach súvisiacich s potravinovým reťazcom a dozorom nad kvalitou a bezpečnosťou potravín. Ich prednosťou je získané technické myslenie a vzdelanie v oblasti biochémie, analýzy potravín, chémie a technológie potravín prepojené na biologické porozumenie podstate problémov (mikrobiológia, hygiena potravín, hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín, vrátane hodnotenia organoleptických vlastností potravín). Po skončení môžu absolventi pokračovať v doktorandskom štúdiu rovnomenného programu a uplatniť sa vo vedecko-výskumnej sfére. Získaním doplnkového pedagogického vzdelania môžu pôsobiť aj v oblasti výchovno-vzdelávacej.