Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvovaním tohto študijného programu nadobudneš univerzálne a tiež špecializované inžinierske vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré dokážeš uplatniť najmä:
ako riadiaci pracovník, vedúci technológ, energetik, prevádzkový a bezpečnostný inžinier
- v chemickom priemysle (Slovnaft, Duslo, SCP Mondi, Nafta Gbely, Solvay a pod.),
- v potravinárskom a farmaceutickom priemysle a v biotechnológiách (Plzeňský Prazdroj, Slovensko, Heineken, Leaf Slovakia, Evonik Fermas, Biogen, Tate & Lyle a pod.),
- v iných priemyselných odvetviach (ForPack, Rona, Dobrá klíma a pod)
ako riadiaci pracovník, vývojový pracovník, projektový inžinier a projektant
- v inžinierskych a projekčných kanceláriách (Noving, Proener, Chemproces a pod.),
- vo firemnom a základnom výskume (VÚCHT, Merck&Co, MemBrain, a pod)
ako vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník a študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na univerzitách s technickým zameraním a vo vedeckých inštitúciách
- na Slovensku aj v zahraničí (FCHPT STU Bratislava, SAV Bratislava, ETH Zürich, Strathclyde Glasgow, VŠCHT Praha, Newcastle University, Technische Universität Dortmund, Universität für Bodenkultur Wien a pod.),
Zaradíš sa medzi tých, ktorí hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji efektívnych zariadení a technológií, intenzifikácii a optimalizácii existujúcich procesov, riešení technických problémov, riešení úloh súvisiacich s bezpečnosťou výroby a prevádzky zariadení, implementácii postupov vedúcich k úsporám materiálu a energií. Uplatníš sa aj v IT oblasti a vďaka praktickým analytickým schopnostiam aj v iných oblastiach technickej praxe. Môžeš spolupracovať so špecialistami v rôznych oblastiach technických vied, podieľať sa na zavádzaní technológií do reálneho života a ich bezpečnej a efektívnej prevádzky.

Profil programu

Inžiniersky študijný program pripravuje absolventov s komplexnými vedomosťami z odboru chemické inžinierstvo pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických, biotechnologických a potravinárskych výrob a environmentálnych technológií.

Ako jediný študijný program v SR poskytuje hĺbkové vzdelanie vo všetkých disciplínach chemického inžinierstva ako sú teórie bilancií, prenosových javov, (bio)chemických reaktorov, separačných procesov, systémového, bezpečnostného a nákladového inžinierstva, kombinované s vybranými poznatkami z chémie, biochémie a matematiky. Tieto všeobecné vedomosti sú rozvíjané konkrétnymi poznatkami z aplikačných oblastí procesov a zariadení v chemickom, energetickom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle ako aj v technológiách ochrany životného prostredia. Významnou súčasťou študijného programu sú samostatné a tímové projektové práce zamerané na navrhovanie procesov a zariadení, a na riešenie inžinierskych problémov pri prevádzkovaní výrob, ako aj ekonomickú a bezpečnostnú analýzu.

Inžiniersky študijný program Chemické inžinierstvo je plne kompatibilný s podobnými študijnými programami vo svete.

Uplatnenie v praxi

Absolventi inžinierskeho stupňa študijného programu Chemické inžinierstvo sa uplatňujú na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (úroveň kvalifikácie SKKR 7) alebo pokračujú v štúdiu v rámci tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

V praxi sú absolventi študijného programu schopní vykonávať povolania riadiaci pracovník chemickej a farmaceutickej výroby, špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, chemický špecialista biotechnológ, chemický špecialista technológ, chemický špecialista vo výskume a vývoji, špecialista údržby v chemickej výrobe, špecialista optimalizácie procesov, špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, špecialista pre odpadové hospodárstvo, technik recyklácie nebezpečných odpadov, špecialista technológ v potravinárskej výrobe, špecialista údržby v potravinárskej výrobe, špecialista kontroly kvality vôd, riadiaci pracovník v tepelnej energetike, riadiaci pracovník v plynárenstve, chemický špecialista vo výskume a vývoji, odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia, učiteľ gymnázia, učiteľ strednej odbornej školy.

Absolventi multidisciplinárneho študijného programu Chemické inžinierstvo nachádzajú uplatnenie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.