Prejsť na obsah
Uchádzači

Modul Drevo, celulóza a papier

Drevo je náš najrozšírenejší obnoviteľný zdroj surovín a energie. Z dreva a jednoročných rastlín je možné vyrobiť látky, ktoré sa doposiaľ vyrábali z ropy, uhlia a zemného plynu. U nás sa naučíš
- vyvíjať a vyrábať prírodné látky pre farmaceutický a potravinársky priemysel,
- spracovávať drevnú hmotu na materiály ako sú drevo, parkety, drevotrieska, preglejky, stavebné materiály, buničiny a papier,
- získavať vzácne látky z dreva (biopalivá, živice, vonné oleje, liečivá, hnojivá, doplnky výživy, rastlinné bielkoviny, pigmenty a i.).
Uplatniť sa môžeš aj v oblasti vývoja a realizácie technológií na ochranu kultúrneho dedičstva a ekologických povrchových úprav dreva.

Modul Plasty, kaučuk a guma

Priemysel výroby a spracovania plastov poskytuje možnosť podieľať sa na vývoji nových produktov
- v automobilovom, chemickom a gumárenskom priemysle, pri navrhovaní a výrobe komponentov z plastov a gumy, ktoré sa uplatnia v interiéroch a exteriéroch áut, ale aj v celom rade výrobkov dennej spotreby (plášte pneumatík, športová obuv, športové náradie, rehabilitačné pomôcky),
- v medicíne pri návrhoch rôznych biomateriálov, ktoré môžu nahradiť pôvodné tkanivá, kožu, krvnú plazmu, ale aj celé umelé orgány,
- v obalovom priemysle, pre tých, ktorí sa chcú realizovať pri „obliekaní“ výrobkov,
- pri návrhoch a postupoch pri výrobe lepidiel, lakov a náterových hmôt,
- v oblasti ekológie pri navrhovaní nových biodegradovateľných ekologických polymérov, prípadne v oblasti recyklácie a opätovného využitia odpadov z polymérov,
- v oblasti ochrany pamiatok a materiálov.

Modul Polygrafia a fotografia

Vedomosti nadobudnuté štúdiom tohto zaujímavého programu Ťa zavedú
- do sveta návrhov a výroby tlačových médií a potlačených obalov, reprodukcie farieb v elektronických a tlačových médiách a vo fotografii a do oblasti práce s textovo-obrazovými dokumentmi,
- do sveta tlačenej elektroniky, výroby biosenzorov a solárnych článkov 3. generácie tlačovými a ovrstvovacími technikami,
- do oblasti biotlače, vývoja a charakterizácie nových biomateriálov, ich 3D tlače s využitím rôznych tlačových techník, s cieľom aplikácie v medicíne,
- do sveta ochrany fotografie, dokumentov a farebnej vrstvy v kultúrnom dedičstve.
Keďže tlač už nie je len doménou polygrafie, uplatniť sa môžeš popri polygrafickom a obalovom priemysle, reklamných a propagačných agentúrach, vydavateľstvách a štúdiách aj pri výrobe aplikácií tlačenej elektroniky, biosenzorov, vo výskume v oblasti regeneratívnej medicíny alebo pri ochrane dokumentov a fotografií v archívoch, múzeách a knižniciach.

Modul Vlákna a textil

Absolvovaním tohto programu môžeš vniknúť do sveta
- vláknarenského a textilného priemyslu – ak máš rád svet módnych trendov v odievaní, máš možnosť zúčastniť sa na jeho formovaní. V spolupráci s módnymi dizajnérmi navrhovať nové druhy látok a textilu, spolupracovať na vývoji nových spôsobov farbenia a potlače textilu. Staneš sa skutočným spolutvorcom image a módnosti jednotlivých textilných výrobkov,
- vývoja technických textílií – môžeš sa realizovať pri využívaní a zhodnocovaní nových vláknarských a textilných materiálov s vysokou pridanou hodnotou, napr. v automobilovom priemysle (kordy do pneumatík, airbagy, autopoťahy, filtre), v informačných technológiách (optické a elektricky vodivé vlákna), v zdravotníctve (antibakteriálne textílie, textilné materiály pre implantačné materiály), v športe (vysokoelastické laná, odevy zlepšujúce výkon športovca a zabezpečujúce komfort pri nosení) a pod.

Profil programu

Inžiniersky študijný program pripravuje kvalifikovaných chemických inžinierov pre oblasť výroby syntetických polymérov a produkcie výrobkov z prírodných a syntetických polymérov v štyroch študijných zameraniach, ktoré sú prepojené spoločnými predmetmi s teoretickým základom pre technologické štúdium. Študijný program Prírodné a syntetické polyméry umožňuje poznať komplexne problematiku syntézy, výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov na báze plastov, kaučuku a gumy pre využitie v rôznych oblastiach priemyslu, napr. gumárenskom, automobilovom, textilnom, spotrebnej elektroniky, produkcii obalov, zdravotníctve a pod. Umožňuje získať poznatky zo štruktúry a spracovania drevnej suroviny v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle, poskytnúť znalosti z ovládania teórie farby, farebného vnemu, merania farebnosti a reprodukcie farieb, princípov, pravidiel a postupov profesionálneho spracovania textovo-obrazových dokumentov pre ich publikovanie, princípov klasických a digitálnych techník tlače používaných pri výrobe tlačených médií, potlačených obalov a textílií. Rozvíja schopnosť ovládania vzťahov medzi štruktúrou materiálov, vlastnosťami a technológiou spracovania. Spája hlboké teoretické a praktické chemicko-inžinierske poznatky, umožňujúce sa uplatniť tak v chemických technológiách pri výrobách materiálov z prírodných a syntetických polymérov, ako aj vo výskume a vývoji.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu Prírodné a syntetické polyméry je chemický inžinier so širokým teoretickým základom a poznatkami z oblasti syntézy, štruktúry, vlastností a využitia prírodných a syntetických polymérnych materiálov. Vie analyzovať technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé procesy a zariadenia, vyvíjať a navrhovať nové typy polymérnych materiálov, nové technické a technologické riešenia v oblasti výroby a spracovania plastov, kaučuku, gumy, vlákien, textilných materiálov a ich zušľachťovania. Je odborníkom na štrukturálne a chemické zloženie, izoláciu, degradáciu, syntézu, analýzu, spracovanie a kvalitatívne zhodnotenie lignocelulózových biomateriálov z rastlinných surovinových zdrojov. Absolventi sú pripravení pracovať ako technológovia a manažéri v polygrafickom a obalovom priemysle, vo filmových a fotografických laboratóriách, vydavateľstvách a grafických štúdiách a v samostatnom podnikaní.