Prejsť na obsah
Uchádzači

K ochrane životného prostredia nestačí len identifikovať príčiny a dôsledky jeho znečisťovania; nutné je poznať aj procesy a technológie, ako znečistenie odstrániť. Práve na tieto poznatky sa orientuje tento študijný program. Tvoje získané znalosti Ťa môžu zaradiť medzi
- technológov pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.),
- výskumných pracovníkov v odbore environmentálnych technológií,
- technológov pre projekciu environmentálnych stavieb (úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd, zariadení na ochranu ovzdušia atď.),
- vedúcich pracovníkov kontrolných laboratórií a pracovníkov laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia,
- pracovníkov odborov životného prostredia priemyselných podnikov,
- vodohospodárov, zamestnancov vodárenských spoločností,
- zamestnancov štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia,
- obchodných zástupcov distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia.

Profil programu

Absolventi študijneho programu Technológie ochrany životného prostredia (TOŽP) získajú  široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, prevádzkovať, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Získajú informácie nielen zo všeobecných predmetov orientovaných na environmentálnu problematiku (Chémia vody, Chémia atmosféry, Environmentálna mikrobiológia, Odpadové inžnierstvo, Rizikové vlastnosti látok, Environmentalistika atď.), ale aj zo špeciálnych technologických predmetov (Procesy a technológie čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd, Procesy a technológie úpravy vody, Procesy a technológie zhodnocovania odpadov, Procesy a technológie ochrany ovzdušia, Technologický projekt atď.) a multidisciplinárnych predmetov (Zdravotno environmentálne stavby, Strojné zariadenia v environmentálnych technológiách, Environmentálne manažérstvo). Študijný program TOŽP vznikol aj na základe požiadaviek praxe, kde je stále intenzívny záujem o absolventov so zameraním na environmentálne technológie.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sa uplatnia ako technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.), výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií , technológovia pre projekciu environmentálnych stavieb, vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia,  pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov,  vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností ,  zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia,  obchodní zástupcovia distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia. Absolventi môžu pokračovať aj v doktorandskom študijnom programe zameranom na technológie ochrany životného prostredia  alebo v programoch príbuzného zamerania.