Prejsť na obsah
Uchádzači

Ako chemický technológ nájdeš uplatnenie predovšetkým tam, kde sa chemické látky a materiály vyrábajú, kde sa ich budúca výroba vyvíja, vylepšuje a optimalizuje aj z hľadiska ochrany životného prostredia, kde sa vyvíjajú nové špeciálne chemické prípravky a materiály, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Ako absolvent tohto študijného programu sa uplatníš
- pri výrobe základných chemických látok a materiálov (organických aj anorganických) vyrábaných v množstvách miliónov ton ročne až po veľmi špeciálne materiály, vyrábané maximálne v jednotkách kíl ročne,
- pri procesoch, kde sa z rúd vyrábajú kovy a ich zliatiny (nehrdzavejúce ocele, dural, silumin a iné zliatiny hliníka),
- pri procesoch, kde sa z prírodných minerálov vyrába cement, sklo (aj sklenená a minerálna vata na izoláciu domov), keramické materiály – porcelán, kameninové výrobky, tehly, keramické nože, zuby, časti motorov, kostné náhrady, nepriestrelné vesty – jednoducho ľahšie a pevnejšie materiály,
- pri procesoch, kde sa zo vzduchu a vody vyrábajú dusíkaté hnojivá a z iných minerálov umelé hnojivá obsahujúce najmä fosfor, draslík a síru,
- pri procesoch, kde sa zo základných organických surovín (ropa, uhlie, zemný plyn, biomasa) vyrábajú palivá (benzín, nafta, bionafta, propán-bután-LPG, letecké palivá), mazivá a oleje, základné suroviny na výrobu plastov (polyetylén, polypropylén, PET, polystyrén, kaučuky na výrobu pneumatík) a základné organické chemikálie, z ktorých sa v nadväzujúcich procesoch vyrábajú lieky a iné farmaceutické prípravky, dezinfekčné, čistiace, umývacie a pracie prostriedky vonné a chuťové látky, kozmetické prípravky, lepidlá, farby, výbušniny, kvapalné kryštály do počítačov a mobilov, náterové hmoty.

Profil programu

Absolventi študijneho programu Chemické technológie majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Ovládajú problematiku výroby chemických látok a konkrétne výroby dokážu riadiť, riešiť technologické problémy. Poznajú bezpečnosť technológií, riziká práce s chemickými látkami a ich ekologické vlastnosti. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sa uplatnia v chemických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj komerčno-technických organizácií domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému technickému spôsobu myslenia. Absolvent študijného programu môže pokračovať aj v doktorandskom študijnom programe zameranom na chemické technológie a materiály  alebo v programoch príbuzného zamerania.

Zameranie Manažment technologických procesov

Praktické schopnosti a zručnosti, ktoré získaš štúdiom, uplatníš v nasledujúcich oblastiach:
- základné chemické technológie,
- využitie informačných technológií pri kontrole a riadení technologických procesov,
- manažment a ekonomika priemyselných podnikov,
- podnikanie v oblasti výroby a služieb zameraných na chémiu, chemické a potravinárske technológie,
- ekonomické činnosti, predovšetkým finančný manažment, logistika, manažment kvality a účtovníctvo a mnohé ďalšie odbory hospodárskej praxe, štátnej správy, bankovníctva, základný aj aplikovaný výskum a pod.

Profil programu

Inžiniersky študijný program pripravuje kvalifikovaných absolventov s plnohodnotným technicko-ekonomickým vzdelaním zameraným na riadenie, manažment a ekonomiku produkčných procesov najmä v podnikoch chemického a potravinárskeho zamerania. Študijný program ako jediný v SR integruje znalosti z oblasti chémie, procesov a technológií v chemickom a potravinárskom priemysle so znalosťami ekonomiky a  manažmentu. Konkrétne poskytuje poznatky z podnikového hospodárstva, riadenia ľudských zdrojov, podnikových financií, marketingu, riadenia výrobných a logistických procesov, strategického riadenia v technológiách, matematických modelov v rozhodovaní, informatiky, pracovného a priemyselného práva. Z technologického aspektu prehlbuje vzdelanie o znalosti z anorganickej a organickej technológie, bioelektrochémie, technológie moderných materiálov.  Poskytuje teda absolventom kompletné odborné, technické, ekonomické a manažérske vedomosti vo vzájomnej prepojenosti, ktoré hospodárska prax v súčasnosti očakáva a požaduje.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu je všestranne technologicky a ekonomicky orientovaný so širokou možnosťou uplatnenia v mnohých oblastiach riadenia výroby, technologických procesov ako aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu a iných sférach hospodárskej praxe. Univerzálnosť vzdelania umožňuje absolventovi zamestnať sa ako vedúci alebo samostatný pracovník v oblasti riadenia podniku, ako podnikový ekonóm, projektový manažér atď. Získané vedomosti mu umožňujú uplatniť sa aj vo verejnej správe (daňové a finančné inštitúcie), ako aj v inžiniersko-investorských a poradenských organizáciách. Môže pracovať ako vedúci alebo samostatný pracovník kreatívneho tímu na riadenie a inovácie produkcie, procesov alebo systémov riadenia podniku. Teoretické znalosti sú predpokladom ďalších vyšších foriem vzdelávania a umožňujú mu aj uplatniť sa vo vzdelávacích inštitúciách. Výberom voliteľných a povinne voliteľných predmetov, najmä simulačných manažérskych programov, získa vedomosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa aj ako samostatnému podnikateľovi.