Prejsť na obsah
Uchádzači

Vážený študent,

od 1.6.2021 bude spustený systém Ubytovanie STU pre budúci akademický rok 2021/2022, v ktorom si podávate žiadosť o ubytovanie na ŠD: www.ubytovanie.stuba.sk. V prípade, že máte záujem o ubytovanie na budúci akademický rok, ste povinný si podať elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme https://ubytovanie.stuba.sk kedykoľvek po 1.6.2021.

Prihlásenie do Systému novo-nastupujúcich študentov sa realizuje na základe prihlasovacieho mena, ktorým je registračné číslo prihlášky (xxxx/607) a na základe hesla, ktorým je rodné číslo študenta (bez lomítka).

Elektronické podávanie žiadosti pre pridelenie ubytovania platí pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia. Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia a na základe časovej dostupnosti školy.
Žiadateľ o ubytovanie v ŠD má právo získať ďalšie, bonusové body, v súlade s Kritériami pre pridelenie ubytovania STU resp. dodatkami ku kritériám príslušných fakúlt (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych organizáciách a pod.) Žiadosť o pridelenie takýchto bodov podávajte elektronicky na pedagogickom oddelení fakulty u Mgr. Márii Okoličányovej, mail: maria.okolicanyova@stuba.sk do 25.6.2021 a ten istý mail pošlite v kópii na adresu Ubytovacej komisie fakulty: ubytkomfchpt@gmail.com. Ku žiadosti doložte dokumenty potvrdzujúce Vami uvádzanú skutočnosť, za ktorú chcete prideliť body. Tieto dokumenty budú akceptované, len ak boli vydané po 1.6.2020.

Do rezervačného systému sa budú prideľovať body na zasadnutí Ubytovacej komisie dňa 30.6.2021. Ubytovacia komisia má právo rozhodnúť o pridelení/nepridelení dodatočných bodov a následne body zverejní v ubytovacom systéme. Študenti si môžu podať žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia ubytovacej komisie o nepridelení dodatočných bodov do 13.07.2021 (reklamácie).
Dňa 16.07.2021 komisia bude prideľovať ubytovanie študentom podľa poradovníka. O pridelení ubytovania príde študentovi automatická informácia. Pokiaľ máte pridelené ubytovanie, môžete pristúpiť k rezervácii izieb (výber z ponuky voľných miest na izbách).

Budúci prvák si môže rezervovať izbu až po zápise na štúdium, kedy má pridelené AIS ID číslo. Novo-nastupujúci študenti – prváci si môžu izbu rezervovať až v 3. kole rezervácií.

 1. kolo rezervácií - od 02.8.2021 (00:00:00) do 09.8.2021 (23:59:59).
  Schvaľovanie rezervácií pre 3. kolo a prideľovanie izieb bude prebiehať 10.8.2021.
 2. kolo rezervácií - od 11.8.2021(00:00:00).
  Informácie o rezerváciách izieb budú zverejnené v Systéme v sekcii "Rezervácie a Ubytovanie".

Po schválení rezervácie nasleduje platba za ubytovanie. Informácie o spôsobe úhrady Vám systém zašle automaticky. Študent za oneskorenú platbu, resp. za nesprávnu stanovenú výšku platby/ variabilný symbol uhradí úrok z omeškania a zmluvnú pokutu.

O nových informáciách Vás ubytovací systém bude informovať aj priebežne - vždy minimálne týždeň pred príslušným termínom v procese ubytovania.

Ďalšie informácie o ubytovaní a termínoch sú dostupne priamo v systéme Ubytovanie STU www.ubytovanie.stuba.sk. Termíny jednotlivých etáp ubytovania a podrobnosti týkajúce sa pravidiel ubytovania sú uvedené aj na stránke fakulty https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/ubytovanie.html?page_id=2462.

Dôležité termíny pre ubytovanie:

 • do 25.06.2021 – doručenie potvrdení na pridelenie bodov k ubytovaniu - elektronicky na adresu: maria.okolicanyova@stuba.sk a v kópii na adresu: ubytkomfchpt@gmail.com. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude UK akceptovať potvrdenie od odborného lekára nie staršie ako 1 rok, teda vydané po 1.6.2020.
 • 30.06.2021 – zasadnutie UK a zadanie pridelených bodov do el. systému
 • do 13.7.2021– podávanie reklamácií
 • 19.07.2021 – riešenie reklamácií pridelených bodov do ubytovacieho systému, 1. pridelenie ubytovania
 • 19.08.2021 – 2. pridelenie ubytovania
 • 26.08.2021 – 3. pridelenie ubytovania

Odvolanie - formulár na podanie odvolania proti neprideleniu ubytovania:

Prideľovanie bodov za zdravotné dôvody pre akademický rok 2021/2022.