Prejsť na obsah
Uchádzači

Ako absolvent sa uplatníš v oblastiach
- analýzy princípov prípravy biomateriálov a aplikácií medicínskej techniky a informatiky,
- medicínskeho prostredia – ako technik môžeš kvalifikovane komunikovať a pracovať v interdisciplinárnych tímoch s lekármi,
- transformácií biologických problémov do technických riešení,
- vývoja lekárskej techniky,
- pri konštruovaní technických prostriedkov v medicíne,
- manažérstva kvality zdravotníckych služieb a technického zabezpečenia v lekárstve.

Profil programu

Študijný program Biochémia a biomedicínske technológie poskytuje absolventom okrem rozsiahlych znalostí z biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, bioinformatiky, imunológie, imunochémie, fyziológie a výživy človeka aj poznatky z bioinžinierstva, bioanalytických metód, práce s bunkovými kultúrami a s biokompatibilnými materiálmi. Významnou súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla samostatná laboratórna vedecká práca v oblastiach ako molekulárna medicína, biokompatibilita nových materiálov, účinky prírodných i syntetických látok v liečbe a prevencii rôznych ochorení, programovaná bunková smrť alebo vyhľadávanie producentov metabolitov s potenciálnym farmaceuticko-medicínskym využitím. Tento študijný program umožňuje absolventovi adaptabilitu buď pre uplatnenie vo výskume, vývoji, marketingu, v priemyselnej a laboratórnej praxi alebo pre pokračovanie v ďalšom štúdiu.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto inžinierskeho študijného programu má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre doktorandské štúdium v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania, alebo pre uplatnenie sa v laboratóriách zameraných na základný i aplikovaný výskum v oblasti všeobecnej i klinickej biochémie a mikrobiológie. Rovnako sa však môže uplatniť aj v oblasti biotechnológií orientovaných na farmáciu a biomedicínu. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja, výroby, analýz, skladovania a predaja rôznorodých chemických špecialít a materiálov  pre potreby vo farmaceutickom a biomedicínskom výskume a praxi. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník ponúka absolventovi uplatnenie aj na pozícií metodológa pri aplikácii moderných technológii na špičkových prístrojoch v zdravotníctve. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.