Prejsť na obsah
Uchádzači

Praktické schopnosti a zručnosti, ktoré získaš štúdiom, uplatníš v nasledujúcich oblastiach:
- základné chemické technológie,
- využitie informačných technológií pri kontrole a riadení technologických procesov,
- manažment a ekonomika priemyselných podnikov,
- podnikanie v oblasti výroby a služieb zameraných na chémiu, chemické a potravinárske technológie,
- ekonomické činnosti, predovšetkým finančný manažment, logistika, manažment kvality a účtovníctvo a mnohé ďalšie odbory hospodárskej praxe, štátnej správy, bankovníctva, základný aj aplikovaný výskum a pod.

Profil programu

Inžiniersky študijný program pripravuje kvalifikovaných absolventov s plnohodnotným technicko-ekono­mickým vzdelaním zameraným na riadenie, manažment a ekonomiku produkčných procesov najmä v podnikoch chemického a potravinárskeho zamerania. Študijný program ako jediný v SR integruje znalosti z oblasti chémie, procesov a tech­nológií v chemickom a potravinárskom priemysle so znalos­ťami ekonomiky a  manažmentu. Konkrétne poskytuje poznatky z podnikového hospodárstva, riadenia ľudských zdrojov, pod­nikových financií, marketingu, riadenia výrobných a logistických procesov, strategického riadenia v technológiách, matematických modelov v rozhodovaní, informatiky, pracovného a priemyselného práva. Z technologického aspektu prehlbuje vzdelanie o znalosti z anorganickej a organickej technológie, bioelektrochémie, technológie moderných materiálov.  Poskytuje teda absolventom kompletné od­borné, technické, ekonomické a manažérske vedomosti vo vzá­jomnej prepojenosti, ktoré hospodárska prax v súčasnosti očakáva a  požaduje.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu je všestranne technologicky a ekonomicky orientovaný so širokou možnosťou uplatnenia v mnohých oblastiach riadenia výroby, technologických procesov ako aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu a iných sférach hospodárskej praxe. Univerzálnosť vzdelania umožňuje absolventovi zamestnať sa ako vedúci alebo samostatný pracovník v oblasti riadenia podniku, ako podnikový ekonóm, projektový manažér atď. Získané vedomosti mu umožňujú uplatniť sa aj vo verejnej správe (daňové a finančné inštitúcie), ako aj v inžiniersko-investorských a poradenských organizáciách. Môže pracovať ako vedúci alebo samostatný pracovník kreatívneho tímu na riadenie a inovácie produkcie, procesov alebo systémov riadenia podniku. Teoretické znalosti sú predpokladom ďalších vyšších foriem vzdelávania a umožňujú mu aj uplatniť sa vo vzdelávacích inštitúciách. Výberom voliteľných a povinne voliteľných predmetov, najmä simulačných manažérskych programov, získa vedomosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa aj ako samostatnému podnikateľovi.