Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvovaním tohto študijného programu uplatníš svoje univerzálne inžinierske znalosti hlavne
- v chemickom priemysle (Slovnaft a. s., Duslo a. s., SCP Mondi, Nafta Gbely, Solvay a pod.),
- v potravinárskom priemysle a biotechnológiách (Heineken, Leaf Slovakia, Evonik a pod.),
- ako vedúci prevádzok, technológ, energetik, v inžinierskych a projekčných kanceláriách (Noving),
- ako vývojový pracovník a projektant, vo firemných výskumoch (VÚCHT, Merck&Co) a na univerzitách (ETH Zürich, Strathclyde Glasgow a pod.),
- ako výskumný pracovník v oblasti mikro a nanotechnológií s výstupom v praxi alebo v základnom výskume. Zaradíš sa medzi tých, ktorí spravidla hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji efektívnych zariadení a technológií, intenzifi- kácii a optimalizácii existujúcich procesov, riešení technických problémov, úsporách materiálu a energií. Uplatníš sa aj v IT oblasti a vďaka praktickým analytickým schopnostiam aj v iných oblastiach technickej praxe. Môžeš spolupracovať so špecialistami v rôznych oblastiach technických vied, podieľať sa na zavádzaní technológií do reálneho života a ich efektívnej prevádzky.

Profil programu

Inžiniersky študijný program pripravuje absolventov s komplexnými vedomosťami z odboru chemické inžinierstvo pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických, biotechnologických a potravinárskych výrob a environmentálnych technológií. Ako jediný v SR poskytuje hĺbkové vzdelanie vo všetkých disciplínach chemického inžinierstva ako sú teórie bilancií, prenosových javov, (bio)chemických reaktorov, separačných procesov, systémového, bezpečnostného a nákladového inžinierstva, kombinované s vybranými poznatkami z chémie, biochémie a matematiky. Tieto všeobecné vedomosti sú rozvíjané konkrétnymi poznatkami z aplikačných oblastí procesov a zariadení v chemickom, energetickom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle ako aj v technológiách ochrany životného prostredia. Významnou súčasťou študijného programu sú samostatné a tímové projektové práce zamerané na navrhovanie procesov a zariadení, a na riešenie inžinierskych problémov pri prevádzkovaní výrob, ako aj ekonomickú a bezpečnostnú analýzu. Inžiniersky študijný program je plne kompatibilný s podobnými študijnými programami vo svete.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu získa schopnosti tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi; zavádzať a používať moderné metódy a prostriedky pri riešení praktických problémov; aplikovať výsledky matematického modelovania na určenie podmienok racionálneho a efektívneho vedenia procesov, voľbu charakteristík zariadení, v ktorých procesy prebiehajú; a samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti chemického, biochemického, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva. Technické znalosti sú pre absolventov základom k efektívnej identifikácii možností jednotlivých zariadení aj technologických celkov a potenciálnych úspor materiálov a energií v praxi. Schopnosť analýzy problémov, dáva predpoklady pre riadiace pozície v náročnom prostredí súčasných výrob. Absolventi tohto multidisciplinárneho študijného programu nachádzajú uplatnenie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.