Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie

Vznik katedry sa odvíjal od Odboru chemickotechnologického inžinierstva (OCHTI) Slovenskej vysokej školy technickej, ktorý bol zriadený r.1939 a otvorený v júli 1940. Vyučovanie začalo v škol. r. 1940/41. Treba poznamenať, že potravinárske predmety, na ktorých sa podstatnou mierou podieľa aj Katedra biochémie a mikrobiológie, sa začali vyučovať na OCHTI v roku 1942, keď vznikol Ústav chemickej technológie potravinárskej, ku ktorému sa v tom istom roku pričlenilo aj oddelenie mykológie a začali sa prednášať viaceré technológie potravinárskeho priemyslu. V roku 1950 bola zriadená Katedra biochémie a technológie potravín, vedením ktorej bol poverený Prof. Vašátko. Jej súčasťou boli 2 ústavy: Ústav technickej mikrobiológie a biochémie (Doc. Dr. P. Nemec) a Ústav uhľohydrátov a potravín (vedúci Prof. Vašátko). Z ústavu sa neskôr stala Katedra technickej mikrobiológie a biochémie (vedúci Prof. Dr. P. Nemec), ktorá zabezpečovala výučbu tak teoretických (biochémia a mikrobiológia) ako aj technologických predmetov na 2 špecializáciách: Kvasná chémia a bioinžinierstvo a Mlieko, tuky a kozmetika. V roku 1984 sa osamostatnila Katedra biochemickej technológie (bývalá špecializácia Kvasná chémia a bioinžinierstvo) a v roku 1991 Katedra mlieka, tukov a hygieny poživatín. Po odčlenení týchto dvoch katedier s technickým zameraním sa nevyhnutne musel zmeniť názov Katedry technickej mikrobiológie a biochémie, pretože stratil svoje opodstatnenie. Zmenil sa na nie príliš šťastný názov Katedra mikrobiológie, biochémie a biológie (od r. 1991). Tento nedostatok odstránilo uznesenie Vedeckej rady CHTF STU zo dňa 21. mája 1996 prijatím názvu Katedra biochémie a mikrobiológie. Tento stav vydržal do roku 2005, keď spojením s katedrou výživy a hodnotenia potravín vznikol Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia s dvomi oddeleniami : Oddelenie biochémie a mikrobiológie a Oddelenie výživy a hodnotenia potravín. V roku 2016 Oddelenie biochémie a mikrobiológie sa organizačnými zmenami zmenilo na Ústav biochémie a mikrobiológie.

Predchádzajúci vedúci katedier a roky ich pôsobenia:

  1. Prof. RNDr. Pavel Nemec, 1949 - 1975
  2. Prof. Ing. Bohumil Škarka, DrSc., 1975 - 1989
  3. Prof. RNDr.Ing. Vladimír Betina, DrSc., 1990 - 1995
  4. Prof. Ing. Milan Miko, DrSc., 1995 - 2001
  5. Prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., 2001 - 2016
  6. doc. Ing. Albert Breier, DrSc., od roku 2016 riaditeľ ústavu