Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie
Členovia Ústavu biochémie a mikrobiológie zabezpečujú výučbu niekoľkých predmetov, ako napr. biológia, mikrobiológia, biochémia, molekulová biológia a genetika, imunológia a imunochémia, základy klinickej biochémie, bunkové kultúry, vrátane laboratórnych cvičení, pre študijné programy bakalárskeho (Biotechnológia a potravinárska technológia, Chemické inžinierstvo, Chémia a medicínska chémia, Výživa, kozmetika a ochrana zdravia) a inžinierskeho štúdia (Biotechnológia – modul Medicínske inžinierstvo, Potraviny-hygiena-kozmetika, Technológie ochrany životného prostredia).
Ústav je garantom doktorandského študijného programu Biochémia, v ktorom študujú nielen absolventi inžinierskeho štúdia FCHPT, ale aj absolventi iných fakúlt v rámci spolu práce s externými vzdelávacími inštitúciami.
Cieľom vyučovaných predmetov v jednotlivých programoch je poskytnúť teoretický základ pre štúdium živých organizmov v akademickom výskume, ale takisto pre viac špecializované oblasti, napr. biotechnológia, klinická biochémia alebo farmaceutický výskum či biznis.