Prejsť na obsah
Ústav biochémie a mikrobiológie
Ústav biochémie a mikrobiológie nadväzuje svojou činnosťou na Katedru biochémie a mikrobiológie (od r. 2006).

Činnosť Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU je integrálnou súčasťou pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakulte. Zabezpečuje výučbu predmetov, ktoré sú teoretickou bázou pre bakalárske študijné programy Biotechnológia a potravinárska technológia, Chemické inžinierstvo, Chémia, medicínska chémia a chemické materiály a študijný program Výživa, kozmetika a ochrana zdravia. V tomto stupni štúdia sa vyučuje predmet Biológia s laboratórnymi cvičeniami pre niektoré programy, predmet Mikrobiológia s laboratórnymi cvičeniami pre niektoré programy, predmet Biochémia s laboratórnymi cvičeniami je vyučovaný pre všetky spomínané študijné programy. Ďalej sú vyučované predmety Molekulová biológia a genetika, Základy klinickej biochémie s laboratórnymi cvičeniami.

V rámci inžinierskeho štúdia pracovníci oddelenia zabezpečujú predmety študijného programu Biotechnológia s modulmi Biotechnológia a Medicínske inžinierstvo pre študijný program Chemické inžinierstvo a študijný program Potraviny – hygiena - kozmetika. Sú vyučované predmety Biochémia II a Mikrobiológia II, Mikrobiológia, Imunológia a imunochémia, Potravinárska biochémia, Bunkové kultúry, a ďalšie predmety s laboratórnymi cvičeniami.

Ústav je garantom študijného programu Biochémia doktorandského štúdia, v ktorom študujú nielen absolventi inžinierskeho štúdia FChPT, ale aj absolventi iných fakúlt v rámci spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami.

Pracovníci ústavu sa významne zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti a do domácej aj medzinárodnej spolupráce. Ich výskumná aktivita sa sústreďuje na biochémiu a molekulárnu  genetiku vláknitých húb a ich metabolizmus, na biochémiu živočíšnych buniek, na biochemické aspekty nádorových ochorení ako aj na sledovanie účinkov biologicky aktívnych látok prírodného a syntetického pôvodu na celulárnej a subcelulárnej úrovni. Pracovníci ústavu sa aktívne zúčastňujú riešenia aktuálnych problémov z priemyselnej a poľnohospodárskej praxe.