Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Prehľad všetkých bakalárskych prác

Témy bakalárskych prác:

Témy bakalárskych projektov na Oddelení anorganickej technológie ÚACHTM FCHPT STU v Bratislave úzko súvisia s výskumnou činnosťou oddelenia, ktorá je zameraná na priemyselnú anorganickú chémiu a technickú elektrochémiu. Súčasné výskumné aktivity oddelenia, v rámci ktorých sa navrhujú bakalárske a diplomové práce, sú:

- vývoj a zavádzanie máloodpadových technológií, spracovanie odpadov
- výroba železa v oxidačnom stupni VI ako ekologického oxidačného činidla vhodného na likvidáciu znečistenia
- jadrová energetika - korózia materiálov v nových typoch jadrových reaktorov, spracovanie vyhoreného jadrového paliva
- aktuálne problémy výroby priemyselných hnojív - hnojivové komponenty pre závlahovú a hydroponickú aplikáciu
- nové technológie výroby slnečných kolektorov
- problémy korózie a ochrana proti korózii, moderné technológie povrchových úprav vrátane kompozitných povlakov s kovovými matricami a aplikácie metódy sól-gél
- chémia roztavených solí a problémy súvisiace s elektrolytmi na výrobu hliníka

Niektoré navrhované práce súvisia aj s projektami s našimi priemyselnými partnermi:

Thermosolar (SR) – výroba slnečných kolektorov
Duslo, Šaľa (SR) – amoniak, kyselina dusičná, priemyselné hnojivá a i.
Slovalco (SR), Alcoa (USA), Norsk-Hydro (Nórsko) – hliník
Slovenský plynárenský priemysel (SR)

 

Ponuka bakalárskych prác pre školský rok 2020/2021
(Zarezervovať projekty si môžte tu )

Neštandardné farebné odtiene patiny na bronze
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Skúmajú sa podmienky vzniku patiny na bronze v atmosfére a porovnávajú so vznikom patiny vytvorenej v laboratórnych podmienkach pre umelecké účely. Práca je zameraná na vypracovanie receptúry a charakterizáciu neštandardných farebných odtieňov patiny na bronze vytvorenej v laboratórnych podmienkach.

Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Vodíková ekonomika je komplex procesov zameraných na tvorbu a uskladnenie vodíka ako nosiča energie budúcnosti. V práci sa skúmajú podmienky prípravy a charakterizácia viaczložkového katalyzátora v procese alkalickej elektrolýzy vody. Študuje sa prispenie vybraných prvkov na kvalitu katalyzátora. Posúdenie vhodnosti prvkov je na základe tzv. Vulkánovej krivky.

Vzorkovanie kvapalných látok
Školiteľ: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca, prehľad zariadení a postupov odberu vzoriek kvapalných chemických látok (hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a pod.).

PCM – nádej pre opakované ukladanie tepelnej energie
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: PCM (Phase Change Materials) sú materiály podliehajúce fázovej premene (najčastejšie topeniu) v teplotnej oblasti, ktorá je zaujímavá z hľadiska ukladania tepelnej energie. Ide o ukladanie tzv. nízkopotenciálového tepla, napr. zo solárnych panelov, solárnych elektrární, ale aj odpadového tepla. V závislosti od aplikácie sa teplotný interval pohybuje v oblasti od 20 °C po niekoľko stoviek °C. Látka pri fázovej premene v tejto teplotnej oblasti v sebe „ukladá“ značné množstvo tepla, ktoré je potom možné neskôr využiť. Práca sa bude zaoberať zosumarizovaním najnovších poznatkov v tejto oblasti ako sú typy materiálov, ich stabilitou (najmä pri opakovaných cykloch „vybíjania a nabíjania“) a možnou aplikáciou.

PCM – kompatibilita s konštrukčnými materiálmi
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: PCM (Phase Change Materials) sú materiály podliehajúce fázovej premene (najčastejšie topeniu) v teplotnej oblasti, ktorá je zaujímavá z hľadiska ukladania tepelnej energie. Ide o ukladanie tzv. nízkopotenciálového tepla, napr. zo solárnych panelov, solárnych elektrární, ale aj odpadového tepla. V závislosti od aplikácie sa teplotný interval pohybuje v oblasti od 20 °C po niekoľko stoviek °C. Problémom pri ich využití je korózna odolnosť konštrukčných materiálov, z ktorých je zostrojený výmenník tepla. Práca sa bude zaoberať zosumarizovaním najnovších poznatkov v tejto oblasti ako sú vzájomné kombinácie PCM a rôznych konštrukčných materiálov (ich dlhodobej odolnosti voči koróznemu vplyvy PCM).

Odpady vznikajúce pri výrobe batérií
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Na Slovensku by sa koncom roka mala spustiť prevádzka na výrobu batérií do elektromobilov. Práca sa bude sústreďovať na zosumarizovanie poznatkov o vzniknutých odpadoch pri výrobe batérií a možnostiach ich likvidácie alebo ich využitia.

Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: V poslednej dobe sa veľmi rozšírili fotovoltické panely na využitie solárnej energie. Plánovaná životnosť je cca 25 rokov. Práca sa bude sústreďovanie na sumarizáciu poznatkov o ich následnom spracovaní.

Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitého
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Oxid hlinitý je základnou súčasťou výroby hliníka. Zo skúseností v hlinikárňach je známe, že rôzne zdroje oxidu hlinitého sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou. Rýchlosť jeho rozpúšťania v elektrolyzéri závisí od jeho povrchu. Bežne používané metódy na stanovenie špecifického povrchu v tomto prípade nedávajú hodnotu vhodnú na opis rozpúšťania. V tejto práci sa bude stanovovať špecifický povrch pomocou adsorpcie metylénovej modrej na povrchu oxidu hlinitého dodanými hlinikárňami Norsk Hydro a Rio Tinto. Výsledok prace by mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre priemyselnú prax.

Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Narastajúci výskyt širokej škály liečiv na srdcovo cievne ochorenia v odpadových, povrchových i podzemných vodách vedie k štúdiu rôznych pokročilých oxidačných metód, vhodných na ich odstraňovanie. Železany predstavujú perspektívnu alternatívu dočisťovania odpadových vôd. Jedná sa silné oxidačné činidlá odstraňujúce biologické, organické i anorganické nečistoty, bez následného vzniku ekologicky nebezpečných látok.

Zvyšovanie stability ekologických oxidantov, železanov, pomocou 3D tlače a zeolitov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Železany sú silné oxidačné činidlá, ktoré sa vďaka svojim vlastnostiam javia veľmi perspektívne na dočisťovanie odpadových povrchových i podzemných vôd. Ich výrazná reaktivita má však vplyv na ich stabilitu, ktorá predstavuje problém, najmä pri ich dlhodobom skladovaní. Daná práca sa bude zaoberať možnosťami zvýšenia dlhodobej stability pomocou kombinácie prírodných adsorpčných činidiel -zeolitov a rôznych typov 3D tlačených kapsúl. Ako materiál kapsúl sa budú študovať nie len priamo vo vode rozpustné kapsule (PVA, BVOH), ale aj nerozpustné biologicky odbúrateľné kapsule (PLA), ktoré budú slúžiť ako nepriepustný obal až do doby použitia oxidačného činidla.

Elektrochemická degradácia organických polutantov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Lucia Fašková
Anotácia: Témou tejto bakalárskej práce je skúmanie možností elektrochemickej degradácie vybraných organických mikropolutantov nachádzajúcich sa v odpadových vodách.

Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou aktívneho uhlia
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Daniela Pavúková
Anotácia: Narastajúci výskyt širokej škály liečiv na srdcovo cievne ochorenia v odpadových, povrchových i podzemných vodách vedie k štúdiu rôznych pokročilých metód, vhodných na ich odstraňovanie. Aktívne uhlie predstavuje zaujímavý sorpčný materiál organické nečistoty. Témou tejto bakalárskej práce je skúmanie možností elektrochemickej degradácie vybraných organických mikropolutantov nachádzajúcich sa v odpadových vodách.

Zhodnocovanie elektronického odpadu
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Kamil Kerekeš, PhD.
Anotácia: Elektronický odpad obsahuje cenné kovy Cu, Al, Au, Sn, ako aj nebezpečné kovy Pb, Cr. Cieľom práce je popísať metódy spracovania elektronického odpadu.

Hydrotalkity
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Hydrotalkity patria do veľkej skupiny aniónových ílov a v posledných rokoch „zažívajú doslova boom“. Majú široké spektrum aplikácie od antacíd až po ochranné povlaky proti korózii, príp. poveternostným podmienkam. Možno ich modifikovať na zmiešané oxidy, rôzne produkty vrátane katalyzátorov, liekov, stabilizátorov, absorbentov, ohňovzdorných látok pre plasty, atď. Projekt je zameraný na spracovanie prehľadu v súčasnosti používaných výrob, metód prípravy a aplikácií rôznych druhov hydrotalkitov.

Ekologické obaly
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Ekologické obaly musia spĺňať viacero kritérií na to, aby mohli používať názov “ekologické“. Okrem toho, že by sa mali ľahko rozkladať, či byť vhodné na kompostovanie, mali by byť aj funkčné a praktické, aby dokonale nahradili bežne používané nerozložiteľné plasty. Aké materiály sa skrývajú za ekologickými obalmi? Sú pre nás dostupné? Aké sú výhody a nevýhody ich použitia? Projekt je zameraný na zmapovanie prehľadu v súčasnosti používaných ekologických obalov.

Vzorkovanie tuhých látok
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, so vzorkovaním tuhých látok sa stretávame častejšie, ako by sa mohlo zdať. Vzorkovanie je potrebné na kontrolu kvality a nezávadnosti napr. múky, uplatňuje sa pri skladovaní prakticky všetkých tuhých látok od potravinárskych výrobkov až po odpady. Správne vzorkovanie podlieha určitým zásadám a musí sa vykonávať v súlade s legislatívou EÚ. Projekt je zameraný na spracovanie prehľadu v súčasnosti používaných zariadení, pomôcok, postupov a zásad odberu vzoriek tuhých látok (napr. hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, odpadov a pod.).

Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Cieľom práce bude pomocou elektrochemických metód stanoviť vplyv zloženia nápojov typu „radler“ na rýchlosť korózie obalového materiálu.

Vývoj elektrochemického biosenzora na detekciu SARS-CoV-2
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Cieľom tejto bakalárskej práce je technológia prípravy vysokosenzitívneho imunobiosenzora na báze grafitových/zlatých/BDD sieťotlačových elektród a jeho aplikácia na detekciu vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Rozpustnosť roztavených kovov v roztavených fluoridových/oxidových systémoch a elektrónovo vodivé sklá
Školiteľ: Ing. Michal Korenko, PhD. (Ústav anorganickej chémie SAV)
Anotácia: Literárna rešerš fenoménu, ktorý je nie veľmi preskúmaný (aj keď známy) v elektro-metalurgickej výrobe kovov s nadväznosťou na možnú prípravu elektronicky vodivých tuhých anorganických materiálov (vrátane elektrónovo vodivých skiel). Roztavené kovy majú istú rozpustnosť hlavne v taveninách solí svojich vlastných kovov. Kov je v tavenine rozpustený v nulovom oxidačnom stupni, pričom elektrónový plyn kovu prispieva elektrónovou vodivosťou k iónovej vodivosti samotnej taveniny. Ak by sa takáto elektrónovo vodivá tavenina prudko ochladila, je možné týmto spôsobom pripraviť elektronicky vodivé solídne materiály a sklá? V širšom zmysle predstavuje táto téma možnosť mnohostranného interdisciplinárneho prekryvu niekoľkých oblastí vysokoteplotnej anorganickej chémie, metalurgie, fyzikálnej chémie až po materiálovú chémiu skiel, keramiky a cermetov.