Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Prehľad všetkých bakalárskych prác

Témy bakalárskych prác:

Témy bakalárskych projektov na Oddelení anorganickej technológie ÚACHTM FCHPT STU v Bratislave úzko súvisia s výskumnou činnosťou oddelenia, ktorá je zameraná na priemyselnú anorganickú chémiu a technickú elektrochémiu. Súčasné výskumné aktivity oddelenia, v rámci ktorých sa navrhujú bakalárske a diplomové práce, sú:

- vývoj a zavádzanie máloodpadových technológií, spracovanie odpadov
- výroba železa v oxidačnom stupni VI ako ekologického oxidačného činidla vhodného na likvidáciu znečistenia
- jadrová energetika - korózia materiálov v nových typoch jadrových reaktorov, spracovanie vyhoreného jadrového paliva
- aktuálne problémy výroby priemyselných hnojív - hnojivové komponenty pre závlahovú a hydroponickú aplikáciu
- nové technológie výroby slnečných kolektorov
- problémy korózie a ochrana proti korózii, moderné technológie povrchových úprav vrátane kompozitných povlakov s kovovými matricami a aplikácie metódy sól-gél
- chémia roztavených solí a problémy súvisiace s elektrolytmi na výrobu hliníka

Niektoré navrhované práce súvisia aj s projektami s našimi priemyselnými partnermi:

Thermosolar (SR) – výroba slnečných kolektorov
Duslo, Šaľa (SR) – amoniak, kyselina dusičná, priemyselné hnojivá a i.
Slovalco (SR), Alcoa (USA), Norsk-Hydro (Nórsko) – hliník
Slovenský plynárenský priemysel (SR)

 

Ponuka bakalárskych prác pre školský rok 2018/2019
(Zarezervovať projekty si môžte tu )

Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Skúma sa korózne správanie duplexných povlakov zinku vystavených atmosfére na atmosférickej stanici FCHPT.

Antimikrobiálne účinky nanokryštalickej medi
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Elektrochemickým pokovovaním za použitia impulzového prúdu sa pripravia nanokryštalické povlaky medi. Následne sa bude skúmať ich schopnosť pôsobiť na vybraný druh mikroorganizmov.

Príprava sadry z odpadových surovín
Školiteľ: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Anotácia: Vplyv rôznych podmienok pálenia energosadrovca na kvalitu sadry. Použitý energosadrovec (CaSO4.2H2O) predstavuje odpadovú surovinu z odsírovania dymových plynov.

Spracovanie odpadového popolčeka z výroby celulózy
Školiteľ: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Anotácia: Skúmanie možností využitia odpadového popolčeka (vzniknutého spaľovaním odpadových kalov) z výroby celulózy na využiteľné produkty. Hlavnou súčasťou popolčeka sú sírany, chloridy a uhličitany sodné a draselné. V tejto práci sa bude skúmať kryštalizácia látok z vodných roztokov Na2SO4 – K2SO4 – KCl – NaCl.

Odpadový popolček z výroby celulózy ako druhotná surovina
Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Skúmanie možností využitia odpadového popolčeka (vzniknutého spaľovaním odpadových kalov) z výroby celulózy na využiteľné produkty. Hlavnou súčasťou popolčeka sú sírany, chloridy a uhličitany sodné a draselné. V tejto práci sa bude skúmať kryštalizácia látok z vodných roztokov Na2SO4 – K2SO4 – K2CO3 – Na2CO3.

Konverzia fosforečnanov pomocou kyseliny sírovej
Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: V poslednej dobe sa fosforečné hnojivá stávajú nedostatkovým tovarom a je snaha o využitie nových ložísk prírodných fosfátov na ich výrobu. Preto je dôležité poznať základné podmienky ich konverznej reakcie s kyselinou sírovou ako určenie množstva pripravených vodorozpustných fosforečnanov, tepelného efektu reakcie a časovej závislosti stupňa premeny.

Štúdium korózie v agresívnych prostrediach pomocou DTA
Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Literatúrna rešerš o využití diferenciálnej termickej analýzy (spolu s diferenciálnou skenovacou kalorimetriou a termogravimetriou) pri štúdiu korózie materiálov v agresívnych plynných prostrediach. Zhodnotenie možností použitia DTA v danej oblasti.

Využitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôd 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Nová metóda čistenia odpadových vôd umožňuje rýchlu oxidáciu a odstránenie organických a anorganických nečistôt. Železan je nezvyčajná a silno oxidačná forma železa, ktorá je potenciálne menej nebezpečnou čistiacou látkou ako chlór.

Vysokoteplotná elektrolýza vody 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Úlohou tohto projektu je sumarizovať možnosti prípravy vodíka vysokoteplotnou elektrolýzou vody.

Elektrochemická výroba vodíka 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia:Úlohou tohto projektu je sumarizovať možnosti prípravy vodíka ako potenciálneho energetického nosiča budúcnosti.

Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Úlohou tohto projektu je elektrochemická charakterizácia oxidačných procesov na anóde z rôznych železných materiálov v prostredí taveniny alkalických hydroxidov. Štúdia je významná z hľadiska priemyselnej prípravy železanov – najsilnejších „zelených“ oxidačných činidiel.

Elektrochemické metódy likvidácie mikropolutantov vo vodách 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Úlohou tohto projektu je sumarizovať informácie o možnosti likvidácie organických mikropolutantov elektrochemickými metódami vo vodnom prostredí.

Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie 
Školiteľ: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Anotácia: Hliník-zirkóniové zliatiny sa stávajú v posledných rokoch stále viac atraktívnejšie pre špeciálne aplikácie v napr. vojenskom, leteckom, či nukleárnom priemysle. Prítomnosť zirkónia v zliatinách hliníka v už malých množstvách zlepšuje zvárateľnosť a pevnosť, znižuje náchylnosť ku korózii, či zvyšuje teplotnú odolnosť. Príprava týchto progresívnych kovových materiálov (najčastejšie priamou syntézou) je v súčasnosti veľmi náročná energeticky, technologicky i ekonomicky. Práca sa zaoberá inovatívnou prípravou Al-Zr zliatin elektrolytickým spôsobom v teplotnom intervale okolo 900 °C. Experimentálna časť práce bude zahŕňať hlavne optimalizáciu parametrov výroby (štúdium rôznych základných elektrolytov, rôznych prídavkov elektrochemicky aktívnych látok, či používanie rôzneho prúdového zaťaženia) a následnú charakterizáciu samotných pripravených zliatin.

Elektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorov 
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Fluoridové taveniny majú vhodné fyzikálno-chemické vlastnosti a stabilitu pri vysokých teplotách, čo ich predurčuje na použitie ako teplonosného média v novej generácii jadrových reaktorov (Generation IV.), ako aj pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva. V takýchto MSR-reaktoroch (Molten Salt Reactors), fluoridové taveniny slúžia ako palivo alebo chladiace médium. Ich prednosťou je, že sú vhodné aj pre termochemickú výrobu vodíka. Problémom ich použitia pri vysokých teplotách je však korózia konštrukčných materiálov reaktora. Preto je výskum korózie potenciálnych materiálov vo fluoridových taveninách kľúčovou úlohou. Úlohou tohto projektu je sumarizácia doterajších poznatkov z oblasti elektrochemického výskumu korózie super-zliatin vhodných pre budúce aplikácie v jadrových reaktoroch tzv. IV. Generácie.

Degradácia kovových materiálov v kvapalných hnojivách 
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Korózia materiálov, ktoré prichádzajú do styku s komerčnými kvapalnými hnojivami predstavuje dodatočnú ekonomickú záťaž. Úlohou tohto projektu je sledovanie vplyvu zloženia a koncentrácie korózneho prostredia (komerčné kvapalné hnojivá) na koróziu kovových materiálov používaných v modernej agrochémii. Sleduje sa korózny úbytok a rýchlosť korózie vzoriek kovových materiálov v koróznom prostredí kvapalných hnojív, ako aj morfológia povrchu testovaných vzoriek po korózii.

Korózna odolnosť materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorov 
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Fluoridové taveniny majú vhodné fyzikálno-chemické vlastnosti a stabilitu pri vysokých teplotách, čo ich predurčuje na použitie ako teplonosného média v novej generácii jadrových reaktorov (Generation IV.), ako aj pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva. V takýchto MSR-reaktoroch (Molten Salt Reactors), fluoridové taveniny slúžia ako palivo alebo chladiace médium. Ich prednosťou je, že sú vhodné aj pre termochemickú výrobu vodíka. Problémom ich použitia pri vysokých teplotách je však korózia konštrukčných materiálov reaktora. Preto je výskum korózie potenciálnych materiálov vo fluoridových taveninách kľúčovou úlohou. Tento projekt je zameraný na skúmanie koróznej odolnosti vybraných materiálov v roztavenej eutektickej zmesi LiF-NaF-KF pomocou metódy merania polarizačného odporu. Súčasťou testov koróznej odolnosti sú aj analýzy povrchu materiálov po korózii (EDX, XRD, AFM), ako aj zloženia koróznych splodín a zatuhnutých tavenín (EDX, XRD).

Stabilita HP-nitridu boritého vo fluoridových taveninách 
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie stability „hot pressed“ nitridu boritého, ktorý sa bežne používa ako materiál pri vysoko-teplotných aplikáciách v chloridových, fluoridových a kryolitových taveninách. Cieľom projektu je zistiť, ako dobre, a do akých pracovných teplôt je tento materiál pre uvedené aplikácie skutočne stabilný.

Stabilita zatuhnutých elektrolytov s obsahom síry 
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Doterajšie výskumy zatuhnutých chloridových a fluoridových elektrolytov s obsahom síry naznačujú, že tieto elektrolyty nie sú v celom objeme homogénne, a že sa ich zloženie s časom mení. Tento projekt je preto zameraný na posúdenie stability tuhých elektrolytov s obsahom síry. Testuje sa obsah síry v tuhých elektrolytoch v zvolenom časovom období, ako aj jej priestorová distribúcia v elektrolyte.

Štúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov na tuhých elektródach
Školiteľ: RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Históny sú nízkomolekulové bázické proteíny, ktoré sa spolu s DNA a inými proteínmi sa podieľajú na stavbe chromatínu. Históny sú bohaté na aminokyseliny lyzín a arginín a ich väzbou na molekulu DNA spôsobujú zmenu jej terciárnej štruktúry. Cieľom tejto práce bude štúdium elektrochemického správania sa vybraných histónov na tuhých elektródach pomocou vybraných elektrochemických metód.

Vplyv zloženia nápojov typu "radler" na koróziu obalových materiálov 
Školiteľ: RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Cieľom práce bude pomocou elektrochemických metód stanoviť vplyv zloženia nápojov typu „radler“ na rýchlosť korózie obalového materiálu.

Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami 
Školiteľ: RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Biomakromolekuly (polysacharidy atď.) patria medzi významné látky, ktorým sa v poslednej dobe v oblasti výskumu venuje značná pozornosť. Cieľom tejto práce bude charakterizovať vybrané biomakromolekuly (napr. kys. hyaluronová) pomocou elektrochemických metód.

Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa Schiffových báz 
Školiteľ: RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Schiffove bázy sú bežnými meziproduktami enzymatických reakcií alebo sa syntetizujú umelo a okrem iného sa využívajú pri syntéze komplexných zlúčenín na báze kovov, ktoré nachádzajú uplatnenie v chemickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom bakalárskej práce bude vyskúmať vplyv rôznych typov substituentov na oxidačno-redukčné vlastnosti príslušných Schiffových báz.