Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Prehľad všetkých bakalárskych prác

Témy bakalárskych prác:

Témy bakalárskych projektov na Oddelení anorganickej technológie ÚACHTM FCHPT STU v Bratislave úzko súvisia s výskumnou činnosťou oddelenia, ktorá je zameraná na priemyselnú anorganickú chémiu a technickú elektrochémiu. Súčasné výskumné aktivity oddelenia, v rámci ktorých sa navrhujú bakalárske a diplomové práce, sú:

- vývoj a zavádzanie máloodpadových technológií, spracovanie odpadov
- výroba železa v oxidačnom stupni VI ako ekologického oxidačného činidla vhodného na likvidáciu znečistenia
- jadrová energetika - korózia materiálov v nových typoch jadrových reaktorov, spracovanie vyhoreného jadrového paliva
- aktuálne problémy výroby priemyselných hnojív - hnojivové komponenty pre závlahovú a hydroponickú aplikáciu
- nové technológie výroby slnečných kolektorov
- problémy korózie a ochrana proti korózii, moderné technológie povrchových úprav vrátane kompozitných povlakov s kovovými matricami a aplikácie metódy sól-gél
- chémia roztavených solí a problémy súvisiace s elektrolytmi na výrobu hliníka

Niektoré navrhované práce súvisia aj s projektami s našimi priemyselnými partnermi:

Thermosolar (SR) – výroba slnečných kolektorov
Duslo, Šaľa (SR) – amoniak, kyselina dusičná, priemyselné hnojivá a i.
Slovalco (SR), Alcoa (USA), Norsk-Hydro (Nórsko) – hliník
Slovenský plynárenský priemysel (SR)

 

Ponuka bakalárskych prác pre školský rok 2021/2022
(Zarezervovať projekty si môžte tu )

PCM – ukladanie odpadového a nízkopotenciálového tepla
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: PCM (Phase Change Materials) sú materiály podliehajúce fázovej premene (najčastejšie topeniu) v teplotnej oblasti, ktorá je zaujímavá z hľadiska ukladania tepelnej energie (aj pre domácnosť). Ide o ukladanie tzv. nízkopotenciálového tepla, napr. zo solárnych panelov, solárnych elektrární, ale aj odpadového tepla. V závislosti od aplikácie sa teplotný interval pohybuje v oblasti od 20 °C po niekoľko stoviek °C. Práca sa bude zaoberať konštrukciou laboratórneho zariadenia na ukladanie tepla, kde sa bude testovať cyklické ukladanie tepla a jeho využívanie. Bude sa sledovať stabilita náplne zariadenia (PCM) ako aj strata jeho energetickej účinnosti pri dlhodobom používaní.

Likvidácia batérií z elektromobilov
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Rozvoj elektromobility spôsobuje významný nárast výroby batérií. Batérie bude potrebné po uplynutí ich životnosti ekologicky zlikvidovať. Práca sa bude sústreďovať na zosumarizovanie známych poznatkov o možnostiach ich likvidácie.

Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Fotovoltické panely na využitie solárnej energie majú plánovanú životnosť cca 25 rokov. Mnoho fotovoltických zostáv sa už blíži k termínu ich životnosti. Práca sa bude sústreďovať na sumarizáciu poznatkov o ich likvidácii a následnom spracovaní.

Syntéza a charakterizácia hydrotalkitov
Školiteľ: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Anotácia: Základným predstaviteľom hydrotalkitov je prírodný minerál zloženia Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Pripravia sa modifikované syntetické hydrotalkity s vlastnosťami vhodnými na deacidifkáciu celulózových materiálov.

Environmentálne aspekty používania priemyselných hnojív
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Priemyselné hnojivá majú vplyv nielen na kvalitu a výnos poľnohospodárskych plodín, ale aj na životné prostredie, živé organizmy a človeka. Správne používanie priemyselných hnojív preto podlieha prísnym pravidlám a musí sa vykonávať v súlade s legislatívou EÚ. Projekt je zameraný na zmapovanie vplyvu v súčasnosti používaných priemyselných hnojív na životné prostredie, živé organizmy a človeka.

Hydrotalkity
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Hydrotalkity patria do veľkej skupiny aniónových ílov a v posledných rokoch „zažívajú doslova boom“. Majú široké spektrum aplikácie od antacíd až po ochranné povlaky proti korózii, príp. poveternostným podmienkam. Možno ich modifikovať na zmiešané oxidy, rôzne produkty vrátane katalyzátorov, liekov, stabilizátorov, absorbentov, ohňovzdorných látok pre plasty, atď. Projekt je zameraný na spracovanie prehľadu v súčasnosti používaných výrob, metód prípravy a aplikácií rôznych druhov hydrotalkitov.

Ekologické obaly
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Ekologické obaly musia spĺňať viacero kritérií na to, aby mohli používať názov “ekologické“. Okrem toho, že by sa mali ľahko rozkladať, či byť vhodné na kompostovanie, mali by byť aj funkčné a praktické, aby dokonale nahradili bežne používané nerozložiteľné plasty. Aké materiály sa skrývajú za ekologickými obalmi? Sú pre nás dostupné? Aké sú výhody a nevýhody ich použitia? Projekt je zameraný na zmapovanie prehľadu v súčasnosti používaných ekologických obalov.

Vzorkovanie tuhých látok
Školiteľ: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Anotácia: Rešeršná práca. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, so vzorkovaním tuhých látok sa stretávame častejšie, ako by sa mohlo zdať. Vzorkovanie je potrebné na kontrolu kvality a nezávadnosti napr. múky, uplatňuje sa pri skladovaní prakticky všetkých tuhých látok od potravinárskych výrobkov až po odpady. Správne vzorkovanie podlieha určitým zásadám a musí sa vykonávať v súlade s legislatívou EÚ. Projekt je zameraný na spracovanie prehľadu v súčasnosti používaných zariadení, pomôcok, postupov a zásad odberu vzoriek tuhých látok (napr. hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, odpadov a pod.).

Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Stabilita obalových materiálov vzhľadom na prostredie, ktoré chránia, predstavuje dôležitý prvok v obalovom priemysle. Cieľom práce bude pomocou elektrochemických metód stanoviť vplyv zloženia nápojov typu „radler“ na rýchlosť korózie obalového materiálu.

Vývoj elektrochemického biosenzora na detekciu SARS-CoV-2
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Infekčné respiračné ochorenia patria medzi celosvetovo frekventované zdravotné problémy. V súčasnej dobe jednou z najdiskutovanejších a najštudovanejších tém na svete je vírus SARS-CoV-2, ktorý patrí do skupiny korónových vírusov (vrátane MERS-CoV a SARS-CoV). Pre úspešnú kontrolu šírenia chorôb sa stali kritickými techniky pre citlivú a rýchlu detekciu patogénov v telesných tekutinách, aerosóloch a na povrchoch. Cieľom tejto práce bude vývoj vysoko-selektívneho biosenzora na báze protilátok. Základ biosenzora predstavujú zlaté SPE elektródy a na detekciu bude použitá elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS), ktorá je založená na zmenách elektrických vlastností na rozhraní elektróda-roztok a voltampérometria so štvorcovým pulzom (SWV) v roztoku modelovej látky.

Elektrochemická degradácia a analýza vybraných mikropolutantov a ich metabolitov v odpadových vodách
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast širokej škály liečiv v odpadových, povrchových i podzemných vodách. Tieto látky môžu už pri nízkych koncentráciách negatívne ovplyvňovať správanie sa živočíchov. Mnohé z týchto farmaceutických zlúčenín nie sú účinne odstránené konvenčným procesom čistenia odpadových vôd a to nás vedie k štúdiu rôznych pokročilých metód, vhodných na ich odstraňovanie. Cieľom tejto bakalárskej práce je skúmanie možností elektrochemickej degradácie vybraných liečiv a ich metabolitov nachádzajúcich sa v odpadových vodách v kombinácii s inými metodikami ako je sorpcia na aktívne uhlie. Roztoky látok budú následne analyzované pomocou vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

Optimalizácia parametrov 3D tlačenej prietokovej elektrochemickej nádobky
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Využitie 3D tlače v rôznych oblastiach ľudskej činnosti (v priemysle, v medicíne, stavebníctve, športe atď.) predstavuje významný fenomén posledného desaťročia. Jednou z možností je využitie cielenej prípravy 3D tlačenej elektrochemickej nádobky, ktorú by následne bolo možné využiť na meranie environmentálne dôležitých mikropolutantov v simulovanom prietokovom prostredí.

Optimalizácia elektrochemickej depozície fotoaktívnych nanomateriálov na BDD elektróde
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Anotácia: Foto-aktívny elektródový systém predstavuje možnosť autonómnej prevádzky bez potreby externého napájania. Výhodou takéhoto systému je hodnota trvalej udržateľnosti, energetickej sebestačnosti a jednoduchšej konštrukcie. Medzi perspektívne materiály patrí najmä oxid titaničitý (TiO2), ktorý sa vyznačuje dobrou stabilitou a lacnou prípravou. Ide o vývoj fotoelektrochemických elektród, ktoré budú pozostávať z nanoštrukturovaného bórom dopovaného diamantu pokrytého nanočasticami TiO2. Výhodou tejto vrstvy bude injekcia nosičov náboja z bórom dopovaného diamantu do TiO2, čo predpokladá zvýšenie účinnosti redoxnej reakcie. Cieľom tejto práce bude charakterizovať Cieľom tejto práce bude optimalizácia pracovného postupu elektrochemickej depozície. V rámci optimalizácie sa budú analyzovať najmä parametre ako veľkosť a distribúcia zŕn (SEM) ako aj homogenita, hrúbka a stabilita vrstvy ako aj charakterizácia redoxného deja na povrch modifikovanej BDD elektródy.

Správanie nanokryštálových kovových povlakov v umelom potnom elektrolyte
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Umelý potný elektrolyt simulujúci ľudský pot je vysoko agresívny. Kovové povlaky s veľkosťou častíc pod 100 nm predstavujú zdravotné riziko z hľadiska uvoľňovania iónov kovu do ľudského tela. Korelácia medzi typom kovového povlaku a jeho rozpúšťaním v umelom potnom elektrolyte bude predmetom bakalárskej práce.

Červená studená patina na bronzovom artefakte
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Bronzové artefakty si vyžadujú vysokú koróznu odolnosť oproti atmosfére. Cieľom projektu je príprava neštandardných odtieňov patiny pre aplikačné účely.

Katalyzátor na báze fosfidov pre alkalickú elektrolýzu vody
Školiteľ: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Cieľom práce bude pripraviť katalyzátor na báze fosfidov pre alkalickú elektrolýzu vody.

Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou oxidovadiel
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Anotácia: Narastajúci výskyt širokej škály liečiv na srdcovo cievne ochorenia v odpadových, povrchových i podzemných vodách vedie k štúdiu rôznych pokročilých oxidačných metód, vhodných na ich odstraňovanie. Železany predstavujú perspektívnu alternatívu dočisťovania odpadových vôd. Jedná sa silné oxidačné činidlá odstraňujúce biologické, organické i anorganické nečistoty, bez následného vzniku ekologicky nebezpečných látok.

Zvyšovanie stability ekologických oxidantov, železanov pomocou 3D tlače a zeolitov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Michaela Benköová
Anotácia: Železany sú silné oxidačné činidlá, ktoré sa vďaka svojim vlastnostiam javia veľmi perspektívne na dočisťovanie odpadových povrchových i podzemných vôd. Ich výrazná reaktivita má však vplyv na ich stabilitu, ktorá predstavuje problém, najmä pri ich dlhodobom skladovaní. Daná práca sa bude zaoberať možnosťami zvýšenia dlhodobej stability pomocou kombinácie prírodných adsorpčných činidiel -zeolitov a rôznych typov 3D tlačených kapsúl. Ako materiál kapsúl sa budú študovať nie len priamo vo vode rozpustné kapsule (PVA, BVOH), ale aj nerozpustné biologicky odbúrateľné kapsule (PLA), ktoré budú slúžiť ako nepriepustný obal až do doby použitia oxidačného činidla.

Elektrochemická degradácia organických polutantov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Lucia Fašková
Anotácia: Témou tejto bakalárskej práce je skúmanie možností elektrochemickej degradácie vybraných organických mikropolutantov nachádzajúcich sa v odpadových vodách.

Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou sorbentov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Daniela Pavúková
Anotácia: Narastajúci výskyt širokej škály liečiv na srdcovo cievne ochorenia v odpadových, povrchových i podzemných vodách vedie k štúdiu rôznych pokročilých metód, vhodných na ich odstraňovanie. Aktívne uhlie predstavuje zaujímavý sorpčný materiál organické nečistoty.

Zhodnocovanie elektronického odpadu
Školiteľ: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant: Ing. Kamil Kerekeš, PhD.
Anotácia: Elektronický odpad obsahuje cenné kovy Cu, Al, Au, Sn, ako aj nebezpečné kovy Pb, Cr. Cieľom práce je popísať metódy spracovania elektronického odpadu.