Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Katedra vznikla z Ústavu chemickej technológie anorganických látok založeného v roku 1942 profesorom M. Gregorom. Katedra spolupracovala pri budovaní významných výrobných podnikov anorganickej technológie, pre ktoré vychovávala absolventov. Tieto úlohy plní oddelenie anorganickej technológie aj dnes, pričom dôraz sa kladie na hlboké teoretické základy absolventa katedry a na samostatnú tvorivú prácu študentov na výskumných projektoch. Poslucháči oddelenia majú možnosť aj aktívne sa podieľať na projekte ERASMUS / SOKRATES, v rámci ktorého môžu časť diplomovej práce realizovať na Technickej univerzite v Münsteri, NSR. 
 
Od januára 2006 pracovisko pôsobí ako Oddelenie anorganickej technológie. Doteraz oddelenie vychovalo 700 absolventov, anorganických technológov.
Súčasnú charakteristiku hlavnej pedagogickej činnosti si môžte pozrieť tu.

V oblasti vedeckej práce sa koncom päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch venovali pracovníci katedry sorpčným procesom na likvidáciu priemyselných odpadov a fluidným procesom. Zároveň sa rozvíjal výskum technickej elektrochémie, ktorý sa pestuje na oddelení dodnes. Súčasné výskumné aktivity oddelenia (pozri tiež Publikácie) možno zhrnúť do štyroch oblastí:

- Chémia roztavených solí a problémy súvisiace s elektrolytmi pre výrobu hliníka.
- Problémy korózie a ochrana proti korózii. Moderné technológie povrchových úprav, vrátane kompozitných povlakov s kovovými
matricami a aplikácie metód sól gél.
- Vývoj a zavádzanie máloodpadových technológií. Spracovanie odpadov.
- Príprava anorganických plnidiel do polymérov a nových anorganických materiálov.
 
ČÍM SA ZAOBERÁME [PDF]