Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Oddelenie anorganickej technológie garantuje inžiniersky študijný program Chemické technológie a doktorandský študijný program Anorganické technológie a materiály. Programy sú akreditované a zameriavajú sa na anorganický priemysel, termodynamiku, kinetiku a elektrochémiu vodných roztokov a tavenín (elektrochemické inžinierstvo a technológia, ochrana proti korózii, povrchová úprava kovov, bio- a spektro-elektrochémia, atď. ). Okrem toho, oddelenie zaisťuje výučbu niekoľkých technologických a chemických predmetov vo viacerých bakalárskych študijných a inžinierskych študijných programoch.

 

Naše oddelenie vzdeláva v oblastiach:

  1. Technická elektrochémia:

        -    elektrochémia tavenín a vodných roztokov

        -    výroba ľahkých kovov

        -    povrchové úpravy a ochrana kovov voči korózii

        -    elektrotermické výroby

        -    elektrochemické obrábanie

        -    bioorganická elektrochémia (bioelektrochémia, spektroelektrochémia)

  1. Ekológia:

        -    slnečné kolektory

        -    spracovanie vyhoreného jadrového paliva

        -    palivové články

        -    hnojivá

  1. Materiálový výskum:

        -    inertné anódy pre elektrolytické výroby

        -    vrstvy so špeciálnymi vlastnosťami

        -    bio-anorganické materiály (bio-senzory, implantáty)

        -    elektronika

        -    kompozitné povlaky (automobilový priemysel)

        -    nanomateriály

  1. Klasická anorganická technológia

              -    výroba základných anorganických látok (kyseliny, zásady...)

              -    výroba priemyselných hnojív

 

Absolventi nášho oddelenia majú priame uplatnenie v technológiách:

              -    výroby základných látok pre anorganický a organický priemysel (kyseliny, lúhy)

              -    priemyselných hnojív

              -    elektrochemických výrobách neželezných kovov (Al)

              -    elektrotermických výrobách (CaC2)

 

Poznatky z  oblasti korózie a protikoróznych ochrán materiálov môžu uplatniť:

              -    v galvanotechnických procesoch pokovovania (zinkovania, niklovania, medenia, zlatenia)

              -    v rôznych strojárenských oboroch (kompozitné povlaky) a spotrebnom priemysle

 

Môžu byt odbornými pracovníkmi:

              -    agrochemických podnikov

              -    čističiek odpadových vôd a úpravovní pitnej vody

              -    ustanovizní, ktoré kontrolujú ekologické aspekty

              -    chemických výrob (ochrana ovzdušia, vôd a  pôdy,

                   riešenie problémov s tuhými odpadmi)

 

Vo výskumnej oblasti máme rozsiahlu spoluprácu najmä so zahraničnými podnikmi (Rio Tinto, Kanada; Hydro AS, Nórsko) ako aj Nórskou univerzitou NTNU v Trondheime, Ústavom anorganickej technológie VŠCHT v Prahe, Fakultou Materiálově-technologickou VŠB TU v Ostrave, Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, Biofyzikálním ústavem AVČR v Brne, Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR v Prahe, Univerzitou of Bialystok v Poľsku, Naresuan University Thailand, Kyjevským polytechnickým inštitútom a Ukrajinskou univerzitou. V rámci programov Socrates/Erasmus sa realizujú trojmesačné študijné výmenné pobyty.

Doma spolupracujeme s Duslom a.s., Šaľa; so spoločnosťou VÚCHT a.s., Bratislava; Slovalcom a.s., Žiar nad Hronom, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, MŽP a SHMÚ v Bratislave.

Významná je aj dlhodobá spoluprácu s Ústavom anorganickej chémie SAV v Bratislave, Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

Naše oddelenie je zapojené aj do projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (MACHINA I a II, KOMPCE a TP).