Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvovaním tohto programu sa môžeš podieľať na
- mikrobiologických, chemických a fyzikálnych analýzach v laboratóriách úradnej kontroly potravín (Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva, súkromné laboratóriá pre kontrolu potravín),
- hodnotení kvality a zdravotnej neškodnosti potravín (potravinárske podniky, orgány úradnej kontroly potravín),
- vedení správnej výrobnej/hygienickej praxe a systému HACCP,
- potravinárskom výskume,
- výchove a vzdelávaní v oblasti výživy.


Profil programu

Jadrom znalostí absolventa sú teoretické a praktické poznatky potrebné pre správnu výživu, ochranou zdravia človeka a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín. Absolvent ovláda fyzikálnu, chemickú a biologickú podstatu procesov súvisiacich so zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravinárskych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov, vrátane aditívnych látok a výživových doplnkov. Získané vedomosti vie tvorivo a komplexne využívať pre cielený dizajn potravín a potravinových doplnkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami. Absolvent ďalej rozumie vývoju, výrobe (príprave), distribúcii, spotrebe takýchto potravinárskych produktov, vrátane hodnotenia ich nutričnej hodnoty, kontroly, riadenia kvality a bezpečnosti.

Uplatnenie v praxi

Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch, na univerzitách, vo výskumných ústavoch, ako aj v štátnych organizáciách úradnej kontroly potravín (úrady verejného zdravotníctva, štátne veterinárne a potravinové ústavy). Tiež môžu nastúpiť do súkromných certifikovaných kontrolných laboratórií, konzultačných, certifikačných a audítorských firiem činných pri hodnotení a certifikácii systémov kvality a bezpečnosti potravín, domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vedúci laboratórií, oddelení kvality a bezpečnosti potravín, jednotiek verejného stravovania a časom na iných vyšších pozíciách). Po získaní skúseností v potravinárskej praxi a orientácii v potravinovom reťazci si nájdu pozície aj v iných oblastiach súvisiacich s potravinovým reťazcom a dozorom nad kvalitou a bezpečnosťou potravín. Ich prednosťou je získané technické myslenie a vzdelanie v oblasti biochémie, analýzy potravín, chémie a technológie potravín prepojené na biologické porozumenie podstate problémov (mikrobiológia, hygiena potravín, hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín, vrátane hodnotenia organoleptických vlastností potravín). Po skončení môžu absolventi pokračovať v doktorandskom štúdiu rovnomenného programu a uplatniť sa vo vedecko-výskumnej sfére. Získaním doplnkového pedagogického vzdelania môžu pôsobiť aj v oblasti výchovno-vzdelávacej.