Prejsť na obsah
Uchádzači

Modul Analytická chémia

Analytická chémia získava údaje o zložení rôznych materiálov a tiež vyvíja spôsoby zisťovania tohto zloženia. To je základom pre všetky oblasti chémie a takéto informácie potrebujú prakticky aj všetky technické činnosti. Uplatníš sa napríklad v oblasti
- chemickej a potravinárskej výroby – chemická kontrola surovín a produktov/výrobkov, ako aj technologických medziproduktov, kontrola kvality, pôvodu a bezpečnosti potravinárskych produktov, pričom analytická chémia pomáha aj zabezpečiť kvalitu a ekonomiku výrobného procesu,
- životného prostredia – pravidelné monitorovanie, ako aj nárazová detekcia škodlivých látok vo vodách, pôdach a ovzduší,
- klinickej a farmaceutickej analýzy – určovanie klinicko-biochemických parametrov pacientov, kontrola kvality liečiva, lekárenských produktov a výživových doplnkov,
- širokého spektra chemických skúšobných laboratórií v rámci rôznych inštitúcií štátnej správy, kontrolného súkromného sektora, ako aj v laboratóriách výrobných podnikov.

Modul Anorganická chémia

Anorganická chémia v súčasnosti vzbudzuje v oblasti čistého a aplikovaného výskumu stále vzrastajúci záujem a jej výsledky nachádzajú široké a mnohostranné uplatnenie v oblastiach:
- anorganický priemysel, veľkotonážne výroby (základné anorganické chemikálie, hnojivá, anorganické pigmenty a pod.),
- malotonážna anorganická chémia – výroba špeciálnych anorganických zlúčenín a materiálov (anorganické polyméry, kompozity, nanomateriály a pod.),
- výskumné ústavy, SAV, vysoké školy – vývoj nových typov liečiv a diagnostických prípravkov nových tried magnetických materiálov využiteľných v záznamovej a zobrazovacej technike prevažne na báze viacjadrových komplexov mangánu, železa, kobaltu a niklu.

Modul Fyzikálna chémia

Fyzikálna chémia študuje fyzikálno-chemické vlastnosti chemických zlúčenín, princípy chemických reakcií a poskytuje všeobecný základ pre všetky oblasti chémie. Ako absolventa Ťa očakávajú
- štátne laboratóriá a ústavy, ako napríklad Kriminalisticko-expertízny
- ústav SR a Colné laboratóriá – analýza vzoriek na kriminalisticko-expertízne účely a na účely spoločnej politiky EÚ, správu daní a pre finančnú správu,
- výskumné ústavy SAV a vysoké školy – štúdium podstatąy mnohých aktuálnych a dôležitých vedeckých problémov z oblasti technickej chémie, chemických technológií, medicínskej chémie, počítačovej chémie a interdisciplinárnych odborov,
- rádiodiagnostické oddelenia nemocníc – diagnostika a vývoj techník magnetickej rezonancie, ultrazvukových techník a počítačovej tomografie,
- domáce a zahraničné firmy ako obchodno-technického reprezentanta prístrojovej techniky – akvizícia nových zákazníkov, prezentácia zariadení a služieb a príprava konečných riešení pre zákazníkov.

Modul Organická chémia

Organická chémia a jej štúdium Ti dá širokú možnosť uplatnenia v oblasti
- petrochemického priemyslu a veľkotonážnej výroby (produkcia motorových palív,
olejov a mazív, agrochemikálií, hnojív alebo plastov),
- chemických špecialít: môžeš sa podieľať na výrobe sofistikovaných organických molekúl s vysokou pridanou hodnotou – katalyzátorov, vonných látok, feromónov, ako aj špičkových materiálov, ako sú optoelektronické súčiastky alebo fotovoltaické články,
- farmaceutického priemyslu – ak máš záujem o výskum, vývoj a výrobu vysokoúčinných humánnych alebo veterinárnych liekov,
- potravinárstva, drogérie a kozmetiky – využiješ svoje vedomosti na testovanie a formuláciu nových a bezpečných potravinárskych prísad, efektívnych čistiacich prostriedkov, kozmetických preparátov a atraktívnych parfumov.

Profil programu

Absolvent študijného programu Technická chémia je inžinier so širokým technologickým základom, ktorý však súčasne ovláda aj prírodovedné základy, metódy a techniky práce v jednej z oblastí chémie fyzikálnej, analytickej, organickej alebo anorganickej tak, aby ich dokázal aplikovať vo svojej vedeckovýskumnej činnosti alebo v praxi.Veľký dôraz sa kladie na zvládnutie všetkých typov fyzikálno-chemických a analytických metód, ktoré mu umožňujú sledovať kinetické a termodynamické parametre chemických reakcií, posúdiť z kvantitatívneho resp. kvalitatívneho hľadiska vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou organických a anorganických zlúčenín, kontrolovať kvalitu životného prostredia, enantiomérnu čistotu testovaných nových liečiv a prítomnosť toxických látok v potravinách. Mimoriadne dôležité je budovanie znalostí o kauzálnom vzťahu medzi chemickou štruktúrou látky a jej biologickou účinnosťou. Toto všetko mu umožňuje zapájať sa do riešenia vedeckovýskumných úloh základného a aplikovaného chemického výskumu.Na základe teoretických a praktických znalostí chémie dokáže formulovať problém a po jeho analýze relevantne vyjadriť chemickú informáciu. Je schopný tieto vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní analytických postupov a metód za účelom zvýšenia spoľahlivosti a vysokej efektívnosti technologických procesov. Inžinierske vzdelanie a znalosť príslušnej legislatívy mu umožňuje spolupracovať so skupinami, ktoré riešia vážne problémy reálnej praxe, pričom dokáže komunikovať s príslušnými technológmi. Je schopný pri navrhovaní výrobných postupov organických a anorganických zlúčenín v spolupráci s technológmi navrhnúť chemickú koncepciu výrobného procesu vo forme laboratórnych podkladov na aplikačný a realizačný výskum. Úspešní absolventi pokračujú v ďalšom vzdelávaní formou doktorandského štúdia, v rámci ktorého je možnosť študijných pobytov v zahraničí a po jeho skončení formou dlhodobých postdoktorandských pobytov na renomovaných zahraničných univerzitách.

Uplatnenie v praxi

Absolvent ovláda chemické a fyzikálne princípy fyzikálno-chemických a analytických metód. Ovláda aspoň jeden svetový jazyk a má potrebné skúsenosti v práci s výpočtovou technikou. Nachádza uplatnenie v prevádzkových, výskumných a vývojových laboratóriách chemických, potravinárskych, farmaceutických, hutníckych, strojárenských výrob, biochemických a biotechnologických laboratóriách, ako aj v oblasti analýzy zložiek životného prostredia. So širokým teoretickým základom a praktickými skúsenosťami sa uplatní aj v technicko-ekonomických funkciách rôznych spoločností. Absolvent nájde uplatnenie v praxi hlavne v týchto pozíciách:

  • pracovník výskumných a vývojových laboratórií výrobných podnikov, výskumných ústavov a vysokých škôl
  • vedúci pracovník v chemických laboratóriách
  • pracovník v technologických výrobách
  • pracovník v širokom spektre chemických skúšobných laboratórií v rámci rôznych inštitúcií štátnej správy a kontrolného súkromného sektora
  • reprezentant domácich a zahraničných obchodných firiem zameraných najmä na predaj prístrojovej techniky, chemických a farmaceutických prípravkov
    učiteľ odborných predmetov