Prejsť na obsah
Uchádzači

Aj ako chemický inžinier – absolvent tohto študijného programu môžeš prispieť k záchrane kultúrneho dedičstva
- analýzou tradičných a moderných materiálov, z ktorých pozostávajú predmety kultúrneho dedičstva, ako sú papier, textil, koža, drevo a archeologické drevo, sklo a keramika, kameň, omietky a plasty,
- stanovením stupňa poškodenia artefaktov,
- určením ich veku a pravosti,
- poznaním starnutia a mechanizmov degradácie jednotlivých materiálov,
- vývojom a aplikáciou nových metód ochrany, konzervovania a sprístupňovania objektov dedičstva.
Ako odborník sa staneš členom interdisciplinárneho tímu – spolu s historikmi, kurátormi, reštaurátormi a konzervátormi v procese, ktorého výsledkom je predĺženie životnosti a zachovanie historickej hodnoty objektov dedičstva.

Profil programu

Konzervačná veda (Conservation Science and Technology) je medzinárodne uznávaná ako interdisciplinárna, prierezová a integrujúca veda o ochrane dedičstva. Jej cieľom je ochrana a zachovanie objektov a materiálov dedičstva v čase ďaleko prekračujúcom ich prirodzenú životnosť. Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva umožňuje získať interdisciplinárne poznatky, ktoré slúžia na vedeckú analýzu, autentifikáciu, chápanie hodnoty, oceňovanie, rozširovanie, konzervovanie a sprístupňovanie dedičstva. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy ochrany objektov dedičstva a koordinuje ich so spoločenskými a etickými prístupmi. Podporuje vytváranie mostov medzi exaktnými a humanitnými vedami, pričom umožňuje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu Ochrana materiálov a objektov dedičstva môže vykonávať profesiu technológ, chemik alebo konzultant v oblasti konzervovania a reštaurovania papierových nosičov informácií, záznamových prostriedkov, farebných vrstiev, textílií, dreva, kovov, ostatných anorganických a polymérnych materiálov. Nadobudnutím schopností aplikovať technologické procesy do ochrany dedičstva dokáže viesť tímy pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať. Môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe alebo v programoch príbuzného zamerania. Dokáže sa samostatne ďalej vzdelávať, samostatne podnikať v oblasti výskumu, pôsobiť v štátnej správe.