Prejsť na obsah
Uchádzači

Informatizácia a informačné technológie sú obľúbenou oblasťou hlavne mladých ľudí. Ako absolvent tohto programu sa uplatníš
- vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou a automatizáciou nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, avšak znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach,
- v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku,
- všade, kde treba vykonávať spravovanie a zabezpečovanie počítačových sietí,
- pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale aj vo finančníctve a bankovníctve,
- ako programátor vo všetkých odvetviach hospodárstva,
- ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických i personálnych úsekoch,
- v podnikaní – v oblasti výroby, služieb zameraných na chemické a potravinárske technológie, ako i ekonomickej činnosti.

Profil programu

Inžiniersky študijný program Automatizácia a  informatizácia v  chémii a potravinárstve je zameraný na získavanie vedomosti a zručnosti zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle. Vzdelávanie je orientované na identifikáciu, modelovanie a riadenie procesov chemickej a potravinárskej technológie. V oblasti informačných technológií je štúdium zamerané na návrh technických a programových prostriedkov a ich implementáciu v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Multidisciplinarita tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom, biochemickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolvent má vedomosti a zručnosti zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle.