Prejsť na obsah
Študenti

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Predpisy a všeobecné právne normy, ktorými sa riadi vytvorenie a odovzdanie Záverečnej práce (ZP)
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 233/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
 2. Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU (vzor titulného listu ZP, obalu ZP, licenčnej zmluvy ...)
 3. Žiadosť o vypracovanie a obhájenie Záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku
 4. Žiadosť o zmenu vedúceho záverečnej práce
 5. Všeobecné pokyny
  • Licenčná zmluva (musí byť vyplnená v AIS a následne vytlačená)
  • Tlač Záverečnej práce v SCHK
  • Žiadosť autora o predĺženie odkladnej lehoty na sprístupnenie záverečnej práce (musí byť vyplnená v AIS a následne vytlačená)

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 1. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 1. stupeň VŠ (Bc.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5 (aktualizované 19.5.2020)
  • formát A4 (aktualizované 19.5.2020). Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
  • Honour Declaration (čestné vyhlásenie pre EN verziu ZP)
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 9.5.2021 do 23.5.2021
  • odovzdania ZP do AIS do 9.5.2021 do 23.5.2021

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 2. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 2. stupeň VŠ (Ing.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5 (aktualizované 19.5.2020)
  • formát A4 (aktualizované 19.5.2020). Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
  • Honour Declaration (čestné vyhlásenie pre EN verziu ZP)
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 16.5.2021
  • odovzdania ZP do AIS do 16.5.2021

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 3. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 3. stupeň VŠ (PhD.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5 (aktualizované 19.5.2020)
  • formát A4 (aktualizované 19.5.2020). Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
  • Honour Declaration (čestné vyhlásenie pre EN verziu ZP)
 3. Odovzdanie prác do AIS a na tlač do konca mesiaca máj 2021 najneskôr do 27.6. 2021, spolu s dokumentmi na PO
 4. Dokumenty potrebné pre povolenie a vykonanie Obhajoby dizertačnej práce:
  • Žiadosť o povolenie obhajoby
  • Životopis
  • Publikačnú činnosť podpísanú študentom i školiteľom
  • Posudok vedúceho práce
  • List adresovaný dekanovi o návrhu oponentov, o dátume, hodine, mieste konania obhajoby a zložení komisie; časť listu týkajúca sa obhajoby práce môže byť predsedom OK doložená neskôr samostatným listom
  • Elektronicky excel s adresami oponentov 
  • Práce pre oponentov
  • Adresy inštitúcií pre zaslanie autoreferátu podľa spôsobu posielania autoreferátu (tlačená forma, alebo elektronická forma)
  • Autoreferát minimálne 1 ks tlačená forma pre archiváciu v osobnom spise študenta príp. viac, resp. elektronická verzia
  • Žiadosť o zmenu názvu, prípadne napísanie a obhájenie práce v inom ako štátnom jazyku predkladá študent iba ak je to aktuálne; zmenu názvu v AIS vykonáva vedúci práce
  • V prípade odloženia lehoty na zverejnenie, samozrejme treba doložiť aj žiadosť o predĺženie lehoty podpísanú študentom a odporúčanie vedúceho práce s jeho podpisom

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk)